Категории

Административни услуги

Административните услуги, които община Етрополе извършва, се предоставят от Общински център за информационно обслужване на гражданите.

Общински център за информационно обслужване на гражданите

Община Етрополе - ЕИК: 000776259

Адрес: община Етрополе, гр.Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, на І етаж в сградата на община Етрополе

Ел. поща:obstina@etropolebg.com

Тел.за връзка: 0720/680233

Факс: 0720/65011

Работно време: от 8:00 до 17:00 часа без прекъсване

 

Начини на заявяване на административните услуги:

Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Общински център за информационно обслужване на гражданите,с подаване на писмено заявление по образец;

Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;

чрез лицензиран пощенски оператор;

по факс: 0720/65011;

по електронен път на електронна поща при условията на Наредбата за електронните административни услуги.;

При заявено от Вас желание, потвърдено в писмен вид, можете да получите информация за извършената услуга и по електронна поща на представения от Вас e-mail.

 

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

Лично или чрез упълномощено лице в Общински център за информационно обслужване на гражданите.

Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

   като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

   като вътрешна куриерска пратка;

   като международна препоръчана пощенска пратка;

 

Начини на плащане на таксата за заявената от Вас административна услуга:

На гише „Каса“ в Общински център за информационно обслужване на гражданите;

По банкова сметка:

IBAN: BG73CECB97908443120302

BIC: CECBBGSF

Банка: "Централна Кооперативна Банка" АД.