Категории

Административни услуги

Административните услуги, които община Етрополе извършва, се предоставят от Общински център за информационно обслужване на гражданите.

Общински център за информационно обслужване на гражданите

Община Етрополе - ЕИК: 000776259

Адрес: община Етрополе, гр.Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, на І етаж в сградата на община Етрополе

Ел. поща:obstina@etropolebg.com

Тел.за връзка: 0720/680233

Работно време: от 8:00 до 17:00 часа без прекъсване

 

Начини на заявяване на административните услуги:

Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Общински център за информационно обслужване на гражданите,с подаване на писмено заявление по образец;

Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;

чрез лицензиран пощенски оператор;

по факс: 0720/65011;

по електронен път на електронна поща при условията на Наредбата за електронните административни услуги.;

При заявено от Вас желание, потвърдено в писмен вид, можете да получите информация за извършената услуга и по електронна поща на представения от Вас e-mail.

 

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

Лично или чрез упълномощено лице в Общински център за информационно обслужване на гражданите.

Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

   като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

   като вътрешна куриерска пратка;

   като международна препоръчана пощенска пратка;

 

Начини на плащане на таксата за заявената от Вас административна услуга:

На гише „Каса“ в Общински център за информационно обслужване на гражданите;

По банкова сметка:

IBAN: BG73CECB97908443120302

BIC: CECBBGSF

Банка: "Централна Кооперативна Банка" АД.

Административни услуги "Селско стопанство и екология"

  2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд 2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения 2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии 2066 ...

Прочети ...

Реклама

  2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи 2101 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение 2121 Издаване на разрешение за специално ползване ...

Прочети ...

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

  1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състоя...

Прочети ...

Административни услуги "Местни данъци и такси"

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни 20...

Прочети ...

Административно-технически услуги Устройство на територията

1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа 1991 Издаване на удостоверения, ч...

Прочети ...

Технически услуги Общинска Собственост

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствен...

Прочети ...

Административни услуги "Кадастър"

    2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра 2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство 2120 О...

Прочети ...

Административни услуги "Контрол по строителството"

2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ...

Прочети ...

Услуги търговия, туризъм, транспорт

2008 Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице. 2010 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон 2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на ...

Прочети ...

Зелена система

1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар 2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение 2046 Експертна оценка на дърв...

Прочети ...

Протокол за устно заявяване на административна услуга

  Протокол за устно заявяване на административна услуга    

Прочети ...

Анкета за проучване удовлетвореността на гражданите от административното обслужване в Община Етрополе

  Попълнената Анкетна карта може да изпращате на електронен адрес:  obstina@etropolebg.com  или  delovodstvo@etropolebg.com   БЛАГОДАРИМ ВИ!  

Прочети ...

Често задавани въпроси и отговори

        ВЪПРОС     ОТГОВОР                                   1.Какви услуги предлага Община Етр...

Прочети ...