Категории

Програми

Списък документи
Отчет за предоставените мерки по програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2023 година в Община Етрополе Преглед
Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2024 година в Община Етрополе Преглед
Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2024 г. Преглед
Отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г. Преглед
Програма за закрила на детето в община Етрополе за 2024 г. Преглед
Програма за финансово подпомагане на студенти от Община Етрополе- отменена Преглед
Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2023 г Преглед
Годишна програма за развитие на читалищна дейност в Община Етрополе за 2024 година Преглед
Програма общинска собственост 2023 г Преглед
Годишен доклад за дейността на МКБППМН през 2022 Преглед
Анализ на потребностите от соц.услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частимно от ДБюджет Преглед
Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от ДБюджет Преглед
Отчет на Общинска програма за закрила на детето 2022 Преглед
Програма за закрила на детето в Община Етрополе за 2023 г. Преглед
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ на Община Етрополе-2023 година Преглед
Годишна Програма за развитие на читалищната дейност в Община Етрополе за 2023 г. Преглед
. Програма за опазване на околната среда на Община Етрополе за периода 2020-2025 година Преглед
Програма за финансово подпомагане на студенти от Община Етрополе Преглед
Програма за управление на отпадъците на Община Етрополе 2021-2026 г. Преглед
Отчет за предоставените мерки по програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2021 година в Община Етрополе Преглед
Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2022 година в Община Етрополе Преглед
ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2021 г. Преглед
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН - ЕТРОПОЛЕ ПРЕЗ 2021 г Преглед
Отчет общинска програма за закрила на детето 2021 Преглед
ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2022 г. Преглед
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Преглед
Годишна програма-читалищна дейност 2022 г. Преглед
Годишен отчет за изпълнението на „Програма за енергийна ефективност – Стратегия и план за обновяване на публичния сграден фонд на община Етрополе до 2030 г.“ за 2021г. Преглед
Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 година Преглед
Отчет за предоставените мерки по програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 202 година в Община Етрополе Преглед
Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2021 година в Община Етрополе Преглед
Програма за развитие на туризма в Община Етрополе 2021-2024 година. Преглед
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Етрополе Преглед
- Отчет за състоянието на Общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2020 г. Преглед
Отчет за дейността на МКБППМН - Етрополе през 2020 г Преглед
Програма за закрила на детето в Община Етрополе за 2021 г. Преглед
- Отчет на Общинска програма за закрила на детето 2020 г. Преглед
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ 2017-2020 г. Преглед
Използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Етрополе за 2020 г. съгласно чл.10, ал.3, т.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници. Преглед
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ на Община Етрополе. Преглед
П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА Преглед
Д О К Л А Д ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ КЪМ 31.12.2019 Г. Преглед
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН – ЕТРОПОЛЕ ПРЕЗ 2019 г. Преглед
Отчет на община Етрополе съгласно чл.10, ал.3, т.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници за 2019 г. Преглед
Отчет съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ на Община Етрополе за 2019 г Преглед
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Етрополе, приета с Решение №60 Преглед
Отчет за изпълнение на Решенията на Общинския съвет за периода 01.07.2019-31.12.2019 г., приет с Решение №66. Преглед
Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2019 година Преглед
П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Преглед
ОТЧЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ МЕРКИ ПО ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Преглед
ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Преглед
О Т Ч Е Т НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 Г. Преглед
ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2019 г. Преглед
ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ-2018 година Преглед
О Т Ч Е Т ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2018 г.приет с Решение №5/29.01.2019 г. по Протокол №1 Преглед
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 – 30.06.2018 г. Преглед
О Т Ч Е Т за изпълнение на Решенията на Общинския съвет Етрополе за периода 01.01.2018– 30.06.2018 година Преглед
ОТЧЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ МЕРКИ ПО ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Преглед
ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Преглед
ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2018 г. приета с решение №4/25.01.2018 г. по Протокол №1 Преглед
О Т Ч Е Т НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 Г. приет с решение №3/25.01.2018 г. по Протокол №1 Преглед
О Т Ч Е Т ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2017 г. приет с Решение №10/25.01.2018 г. по Протокол №1 Преглед
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2017–2020 г. Преглед
Програма за управление на дейностите по отпадъците от градска пречиствателна станция за отпадъчни води /ГПСОВ/ - гр. Етрополе Преглед
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета в община Етрополе за периода 2011-2013 Преглед
Програма за оптимизация на училищната мрежа в община Етрополе за учебната 2012/2013 година Преглед
Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2013-2015 Преглед
Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2013- 2022 Преглед
ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ Преглед
Общинска програма за енергийна ефективност – 2009–2015 г. Преглед
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ – 2013-2016 г. / приет с Решение №32 от 30.03.2017г., протокол №4 / Преглед
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ 2017 – 2020 г. / приета с Решение №32 от 30.03.2017г., Протокол №4 / Преглед
О Т Ч Е Т ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2016 г./Приет с Решение№18/28.02.2017г., Протокол №3 Преглед
ПРОГРАМАНА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕприета с Решение №74 по Протокол№8 от 30.05.2017г. Преглед
ОТЧЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ МЕРКИ ПО ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ приет с Решение№74 по Протокол№8 от 30.05.2017г. Преглед
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2017–2020 г приета с Решение № 47 от 19.04.2017 г., Протокол № 5 Преглед