Категории

Програми

Списък документи
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2017–2020 г приета с Решение № 47 от 19.04.2017 г., Протокол № 5 Преглед
ОТЧЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ МЕРКИ ПО ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ приет с Решение№74 по Протокол№8 от 30.05.2017г. Преглед
ПРОГРАМАНА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕприета с Решение №74 по Протокол№8 от 30.05.2017г. Преглед
О Т Ч Е Т ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2016 г./Приет с Решение№18/28.02.2017г., Протокол №3 Преглед
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ 2017 – 2020 г. / приета с Решение №32 от 30.03.2017г., Протокол №4 / Преглед
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ – 2013-2016 г. / приет с Решение №32 от 30.03.2017г., протокол №4 / Преглед
Общинска програма за енергийна ефективност – 2009–2015 г. Преглед
ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ Преглед
Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2013- 2022 Преглед
Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2013-2015 Преглед
Програма за оптимизация на училищната мрежа в община Етрополе за учебната 2012/2013 година Преглед
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета в община Етрополе за периода 2011-2013 Преглед
Програма за управление на дейностите по отпадъците от градска пречиствателна станция за отпадъчни води /ГПСОВ/ - гр. Етрополе Преглед
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2017–2020 г. Преглед
О Т Ч Е Т ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2017 г. приет с Решение №10/25.01.2018 г. по Протокол №1 Преглед
О Т Ч Е Т НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 Г. приет с решение №3/25.01.2018 г. по Протокол №1 Преглед
ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2018 г. приета с решение №4/25.01.2018 г. по Протокол №1 Преглед
ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Преглед
ОТЧЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ МЕРКИ ПО ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Преглед
О Т Ч Е Т за изпълнение на Решенията на Общинския съвет Етрополе за периода 01.01.2018– 30.06.2018 година Преглед
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 – 30.06.2018 г. Преглед
О Т Ч Е Т ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2018 г.приет с Решение №5/29.01.2019 г. по Протокол №1 Преглед
ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ-2018 година Преглед
ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2019 г. Преглед
О Т Ч Е Т НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 Г. Преглед
ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Преглед
ОТЧЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ МЕРКИ ПО ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Преглед
П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Преглед
Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2019 година Преглед
Отчет за изпълнение на Решенията на Общинския съвет за периода 01.07.2019-31.12.2019 г., приет с Решение №66. Преглед
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Етрополе, приета с Решение №60 Преглед
Отчет съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ на Община Етрополе за 2019 г Преглед
Отчет на община Етрополе съгласно чл.10, ал.3, т.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници за 2019 г. Преглед
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН – ЕТРОПОЛЕ ПРЕЗ 2019 г. Преглед
Д О К Л А Д ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ КЪМ 31.12.2019 Г. Преглед
П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА Преглед
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ на Община Етрополе. Преглед
Използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Етрополе за 2020 г. съгласно чл.10, ал.3, т.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници. Преглед
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ 2017-2020 г. Преглед
- Отчет на Общинска програма за закрила на детето 2020 г. Преглед
Програма за закрила на детето в Община Етрополе за 2021 г. Преглед
Отчет за дейността на МКБППМН - Етрополе през 2020 г Преглед
- Отчет за състоянието на Общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2020 г. Преглед
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Етрополе Преглед
Програма за развитие на туризма в Община Етрополе 2021-2024 година. Преглед
Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2021 година в Община Етрополе Преглед
Отчет за предоставените мерки по програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 202 година в Община Етрополе Преглед
Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 година Преглед
Годишен отчет за изпълнението на „Програма за енергийна ефективност – Стратегия и план за обновяване на публичния сграден фонд на община Етрополе до 2030 г.“ за 2021г. Преглед
Годишна програма-читалищна дейност 2022 г. Преглед
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Преглед
ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2022 г. Преглед
Отчет общинска програма за закрила на детето 2021 Преглед
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН - ЕТРОПОЛЕ ПРЕЗ 2021 г Преглед
ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2021 г. Преглед
Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2022 година в Община Етрополе Преглед
Отчет за предоставените мерки по програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2021 година в Община Етрополе Преглед
Програма за управление на отпадъците на Община Етрополе 2021-2026 г. Преглед
Програма за финансово подпомагане на студенти от Община Етрополе Преглед
Програма за финансово подпомагане на студенти от Община Етрополе Преглед
. Програма за опазване на околната среда на Община Етрополе за периода 2020-2025 година Преглед
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА- сесия 24.11.2022г Преглед
Годишна Програма за развитие на читалищната дейност в Община Етрополе за 2023 г. Преглед
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ на Община Етрополе-2023 година Преглед
Програма за закрила на детето в Община Етрополе за 2023 г. Преглед
Отчет на Общинска програма за закрила на детето 2022 Преглед
Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от ДБюджет Преглед
Анализ на потребностите от соц.услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частимно от ДБюджет Преглед
Годишен доклад за дейността на МКБППМН през 2022 Преглед
Програма общинска собственост 2023 г Преглед