Категории

Социални услуги

1.Дом за стари хора гр. Етрополе е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги  на лица , навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

 

Адрес: гр. Етрополе, бул. „ Руски „ № 48 
тел. 0720/6 69 88

Директор – ВРИД Камелия Михайлова

e-mail: dsh_etropole@abv.bg

 

2. Център за обществена подкрепа предлага комплекс от социални услуги предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

 

Адрес: гр. Етрополе, ул. „Владимир Заимов“ № 3

тел.0887321312

Директор - Йоланта Методиева

e-mail: cop_etropole@abv.bg

 

3.Център за социална рехабилитация и интеграция - независимо дали сте насочени от звената на АСП, или идвате по свое решение, в центъра можете да ползвате професионални услуги като:

-логопедична консултация и терапия

-психологическа консултация и терапия

-педагогическа подкрепа

-социално-правно консултиране

-рехабилитация и кинезитерапия

 

Адрес: гр. Етрополе, бул. „ Руски „ № 48 

Тел. 088 512 6808

Директор: Валентина Герчева

e-mail: v.gercheva_csri.etropole@abv.bg

  

4. Домашен социален патронаж гр. Етрополе - Социалната услуга е  насочена предимно към хората в пенсионна възраст, инвалидите първа и втора група инвалидност, ветераните от войните и др. Видовете услуги в Домашен социален патронаж гр. Етрополе са:доставяне на храна по домовете;поддържане на личната хигиена и хигиена на жилищните помещения, обитавани от обслужвания;съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност или тежко заболяване;помощ в общуването и в поддържането на социални контакти, посредничество при извършване на административно финансови, здравни и др. услуги;битови услуги - закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на ел. енергия, телефон и др. текущи сметки със средства на лицето. Предоставя се и транспорт на потребителите на услугите до болнични заведения.

Адрес: ул. „Девети септември“ № 14

Тел: 0720/62170

Управител: Валя Андреева

e-mail: obstina@etropolebg.com

 

5. Асистентска подкрепа - се предоставя на:    

– лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

– деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

 Адрес: ул. „Девети септември“ № 14

Тел. 0720/62170

Ръководител: Ива Стефанова

e-mail: apetropole@abv.bg

 

6. Механизъм „Лична помощ е механизъм за подкрепа за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните потребности от личен, домашен или социален характер, и за преодоляване на бариерите на функционалните ограничения.Предоставянето му е регламентирано в Закона за личната помощ и в Наредба № РД-07-7/ 28.06.2019 г. за включване в механизма за лична помощ.

Адрес: гр. Етрополе, пл. „Девети септември“ № 1

Тел: 0720/68254, 0720/62170

e-mail: obstina@etropolebg.com

 

7. „Грижа в дома“- Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете. Доставка на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни, и битови услуги за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

Адрес: гр. Етрополе, пл. „Девети септември“ № 1

Тел: 0720/68252, 0720/68254

e-mail: obstina@etropolebg.com

 

8. „Топъл обяд“- се предоставя в работни дни и  включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт в размер от 3,20 лв. на ден за потребител.

 Целева група по проекта са 130 жители на общината, за които осигуряването на храна е затруднено или невъзможно, както и за крайнонуждаещите се лица.

 

Адрес: гр. Етрополе, ул. „Девети септември“ № 14

Тел: 0720/682170

e-mail: obstina@etropolebg.com

 

9. „Приеми ме“ - Към настоящия момент специален фокус е насочен към предоставянето на социалната услуга на деца от 0 до 3 г.

Всеки кандидат за приемен родител е необходимо:

-Да има подходящи условия за отглеждане на дете в семейството.

-Да е клинично здрав;

-Да не е осъждан;

-Да не е лишаван от родителски права;

 

Адрес: гр. Етрополе, ул. „Девети септември“ № 14

Тел: 0720/68214

e-mail: obstina@etropolebg.com

 

10. Клуб на пенсионера

Председател: Малинка Ганчева

Тел. 0894315320

Адрес: гр. Етрополе, бул. „Руски“ № 100

 

11. Организация на инвалидите

Председател: Стоян Тодоров

Тел. 0889120634

Адрес: гр. Етрополе, бул. „Руски“ № 88

 

12. Сдружение „Вяра-диабет“-гр. Етрополе

Председател: Татяна Пенкова

Тел: 0878334849

Адрес: бул. „Руски“ № 100