Категории

Публичен регистър ЗПКОНПИ-2020

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

в общинска администрация - Етрополе

№ по ред

Входящ № и дата на представяне

Вид на декларацията по чл.35 от ЗПКОНПИ

Имена на лицето, заемащо публична длъжност

Заемана публична длъжност

Отдел

 

 

 

Декларация Част І и ІІ

/Файл/

1

1/16.01.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – встъпителна

Диана Димитрова-Тодорова

Ст. специалист

КАОН

Декларация

2

2/12.02.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – встъпителна

Веселка Донкова

Гл. специалист

КАОН

Декларация

3

3/24.02.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Татяна Маринова

Директор

Детска градина

Декларация

4

4/26.02.2020

Чл.35, ал.1, т.2 - годишна

Цветелина Маринова

Директор

Детска градина

Декларация

5

5/20.03.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Цено Глогов

Управител

МЦ – Етрополе

Декларация

6

6/05.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Милена Маринова

Ст. експерт

УОСИРиЖП

Декларация

7

7/08.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Капка Трифонова

Ст. експерт

ФСДБиЧР

Декларация

8

8/08.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Ива Пенкова

Мл. експерт

ФСДБиЧР

Декларация

9

9/11.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Десислава Данаилова

Гл. инспектор

УОСИРиЖП

Декларация

10

10/11.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Латинка Ценкова – Иванова

Директор

Детска ясла

Декларация

11

11/11.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Бистра Георгиева

Гл. специалист

КАОН

Декларация

12

12/11.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Иринка Иванова

Ст. специалист

ФСДБиЧР

Декларация

13

13/11.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Нина Генчева

Мл. експерт

ФСДБиЧР

Декларация

14

14/11.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Ива Стефанова

Мл. експерт

ЕФПиП

Декларация

15

15/12.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Йоана Матеева

Гл. специалист

ЕФПиП

Декларация

16

16/12.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Марин Маринов

Началник отдел

МДТ

Декларация

17

17/12.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Елеонора Василева

Ст. експерт

ФСДБиЧР

Декларация

18

18/12.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Юлия Митова

Гл. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация

19

19/12.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Петя Йотова

Ст. специалист

КАОН

Декларация

20

20/12.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Цветелина Цакова

Кметски наместник

с.Лопян

Декларация

21

21/12.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Иванка Найденова

Ст. експерт

ОЗСДиТ

Декларация

22

22/12.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Росица Иванова

Началник отдел

ОЗСДиТ

Декларация

23

23/12.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Калинка Величкова

Ръководител звено „Вътрешен одит“

Ръководител звено „Вътрешен одит“

Декларация

24

24/12.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Виолета Николова

Вътрешен одитор

Звено „Вътрешен одит“

Декларация

25

25/12.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Румяна Иванова – Ненова

Управител

Домашен социален патронаж

Декларация

26

 

26/12.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Венцислава Василева

Мл. експерт

ЕФПиП

Декларация

27

27/12.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Николай Йотов

Кметски наместник

с.Лъга

Декларация

28

28/12.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Стефка Христова

Ст. експрет

ЕФПиП

Декларация

29

29/12.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Ивелина Ботева

Ст. експерт

ЕФПиП

Декларация

30

30/12.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Бистра Павлова

Гл. юрисконсулт

Общинска администрация

Декларация

31

31/13.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Ивайло Иванов

Началник отдел

ЕФПиП

Декларация

32

32/13.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Цонка Муканова

Гл. специалист

КАОН

Декларация

33

33/13.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Васил Василев

Кметски наместник

с.Оселна

Декларация

34

34/13.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Павлина Златарева

Директор

Детска градина

Декларация

35

35/13.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Йоланта Недялкова

Управител

Център за обществена подкрепа

Декларация

36

36/13.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Нели Сейменарова

Гл. счетоводител

ФСДБиЧР

Декларация

37

37/13.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Добромир Пенков

Инспектор

Звено „Общински инспекторат“

Декларация

38

38/13.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Веселка Черешовска

Гл. експерт

КАОН

Декларация

39

39/13.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Росина Герасимова

Началник отдел

КАОН

Декларация

40

40/14.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Цецка Александрова

Ст. експерт

ОЗСДиТ

Декларация

41

41/14.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Виолета Цветанова-Станчева

Гл. експерт

ОЗСДиТ

Декларация

42

42/14.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Лазар Василев

Секретар на МКБППМН

ОЗСДиТ

Декларация

43

43/14.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Иван Йорданов

Кмет на кметство

с.Брусен

Декларация

44

44/14.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Цветелина Петкова

Директор

Дом за стари хора

Декларация

45

45/14.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Силвия Хартарска

Гл. инспектор

ТСУИПиЕ

Декларация

46

46/14.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Венета Златева

Ст. инспектор

ТСУИПиЕ

Декларация

47

47/14.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Мариана Драганска

Секретар на Община

Общинска администрация

Декларация

48

48/14.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Иван Гергов

Кметски наместник

с.Бойковец

Декларация

49

49/15.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Владимир Иванов

Ръководител звено

Общински инспекторат 

Декларация

50

50/15.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Катя Маринова

Гл. специалист

Общинска администрация

Декларация

51

51/15.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Валентина Герчева

Управител

Център за социална рехабилитация и интеграция

Декларация

52

52/20.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Миглена Василева

Инспектор

Общински инспекторат

Декларация

53

53/20.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Станимира Хаджиева

Ръководител звено

СИМФиС

Декларация

54

54/28.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Марияна Николова – Димитрова

Началник отдел

ТСУИПиЕ

Декларация

55

55/28.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Христина Дочева

Гл. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация

56

56/28.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Снежана Николова

Гл. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация

57

57/28.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Марина Иванова

Ст. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация

58

58/28.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Марияна Димитрова

Гл. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация

59

59/29.05.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Любка Хаджиева

Ст. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация

60

60/01.06.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Таня Петкова

Гл. специалист

КАОН

Декларация

61

61/01.06.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Евгения Симеонова – Генова

Гл. експерт

МДТ

Декларация

62

62/02.06.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Мими Иванова

Управител

„МИР-И“ – ЕООД

Декларация

63

63/02.06.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – встъпителна

Светослав Николов

Инспектор

Звено „Общински инспекторат“

Декларация

64

64/03.06.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Иван Йотов

Гл. експерт

КАОН

Декларация

65

65/05.06.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Валентина Маринова

Ст. експерт

КАОН

Декларация

66

66/10.06.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Марийка Иванова

Началник отдел

ФСДБиЧР

Декларация

67

67/10.06.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Пенка Иванова

Гл. специалист

КАОН

Декларация

68

68/10.06.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Вероника Чипева

Мл. експерт

ЕФПиП

Декларация

69

69/10.06.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Даринка Петкова

Началник отдел

УОСИРиЖП

Декларация

70

70/10.06.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Валерия Митова

Ст. експерт

МДТ

Декларация

71

71/11.06.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Калина Нинова

Кметски наместник

с.Рибарица

Декларация

72

72/11.06.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Детелина Николова

Кметски наместник

с.Ямна

Декларация

73

73/11.06.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Маргарита Чипева

Гл. специалист

КАОН

Декларация

74

74/16.06.2020

Чл.35, ал.1, т.2 – годишна

Таня Петкова

Гл. специалист

КАОН

Декларация

85

85/07.08.2020

Чл.35, ла.1, т.2 – встъпителна

Мартина Румбаковска

Мл. експерт

ЕФПиП

Декларация

86

86/02.12.2020

Чл.35, ла.1, т.2 – встъпителна

Цветина Чипева

Секретар на община

Общинска администрация

Декларация