Категории

Публичен регистър ЗПКОНПИ-2022

                                                     ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в общинска администрация - Етрополе

 

 

 

№ по ред

Входящ № и дата на представяне

Вид на декларацията по чл.35 от ЗПКОНПИ

Имена на лицето, заемащо публична длъжност

Заемана публична длъжност

Отдел

 

 

 

Декларация Част І и ІІ

/Файл/

1

1/08.04.2022г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Виктория Маринова

Ст. експерт

УОСИРиЖП

Декларация част I

1

1-П/16.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Виктория Маринова

Ст. експерт

УОСИРиЖП

Декларация част I

2

2/08.04.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Мартина Румбаковска

Мл. експерт

ОЗСДиТ

Декларация част I 

3

3/14.04.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Вероника Димитрова

Специалист

ОЗСДиТ

Декларация  част I 

3

3-П/16.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Вероника Димитрова

Специалист

ОЗСДиТ

Декларация  част I 

4

4/26.04.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Стефка Христова

Ст. експерт

ЕФПиП

Декларация  част I

5

5/03.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Петя Йотова

Ст. специалист

КАОГ

Декларация  част I

6

6/03.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Николай Йотов

Кметски наместник

с.Лъга

Декларация  част I

7

7/04.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Юлия Митова

Гл. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация  част I

7

7-П/16.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Юлия Митова

Гл. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация  част I

8

8/04.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Цветина Чипева

Секретар на Община

Общинска администрация

Декларация част I

8

8-П/20.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Цветина Чипева

Секретар на Община

Общинска администрация

Декларация част I

9

9/04.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Бистра Георгиева

Гл. специалист

КАОГ

Декларациячаст I

9

9-П/16.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Бистра Георгиева

Гл. специалист

КАОГ

Декларациячаст I

10

10/04.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Ива Георгиева

Мл. експерт

ФСДБиЧР

Декларация част I

10

10-П/16.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Ива Георгиева

Мл. експерт

ФСДБиЧР

Декларация част I

11

11/04.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Венцислава Василева

Мл. експерт

Общински съвет

Декларация част I 

11

11-П/20.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Венцислава Василева

Мл. експерт

Общински съвет

Декларация част I 

12

12/05.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Виктория Димитрова

Гл. инспектор

УОСИРиЖП

Декларация част I

12

12-П/16.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Виктория Димитрова

Гл. инспектор

УОСИРиЖП

Декларация част I

13

13/05.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Росина Герасимова

Началник отдел

КАОГ

Декларация част I 

14

14/05.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Лазар Василев

Секретар МКБППМН

Общинска администрация

Декларация част I

14

14-П/16.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Лазар Василев

Секретар МКБППМН

Общинска администрация

Декларация част I

15

15/05.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Елеонора Василева

Ст. експерт

ФСДБиЧР

Декларация част I

16

16/05.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Цветелина Цакова

Кметски наместник

с.Лопян

Декларация част I

16

16-П/16.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Цветелина Цакова

Кметски наместник

с.Лопян

Декларация част I

17

17/05.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Капка Трифонова

Ст. експерт

ФСДБиЧР

Декларация част I

17

17-П/16.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Капка Трифонова

Ст. експерт

ФСДБиЧР

Декларация част I

18

18/05.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Малвина Лакова

Мл. експерт

ФСДБиЧР

Декларация част I

18

18-П/16.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Малвина Лакова

Мл. експерт

ФСДБиЧР

Декларация част I

19

19/05.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Диана Димитрова – Тодорова

Ст. експерт

ФСДБиЧР

Декларация част I

19

19-П/16.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Диана Димитрова – Тодорова

Ст. експерт

ФСДБиЧР

Декларация част I

20

20/05.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Марияна Димитрова

Ст. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация част I

21

21/05.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Марина Маринова

Мл. експерт

ЕФПиП

Декларация част I

22

22/05.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Йоана Матеева

Мл. експерт

КАОГ

Декларация част I

23

23/09.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Добромир Пенков

Инспектор

Звено „ОИ“

Декларация част I

24

24/09.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Ивайло Иванов

Началник отдел

ЕФПиП

Декларация част I

25

25/09.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Веселка Донкова

Мл. експерт

КАОГ

Декларация част I

25

25-П/16.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Веселка Донкова

Мл. експерт

КАОГ

Декларация част I

26

26/09.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Светослав Николов

Инспектор

Звено „ОИ“

Декларация част I

26

26-П/17.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Светослав Николов

Инспектор

Звено „ОИ“

Декларация част I

27

27/09.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Ива Пенкова

Ст. специалист

ФСДБиЧР

Декларация част I

27

27-П/16.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Ива Пенкова

Ст. специалист

ФСДБиЧР

Декларация част I

28

28/09.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Никол Николова

Ст. специалист

МДТ

Декларация част I

29

29/09.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Венета Златева

Ст. инспектор

ТСУИПиЕ

Декларация част I

29

29-П/16.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Венета Златева

Ст. инспектор

ТСУИПиЕ

Декларация част I

30

30/10.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Ивелина Ботева

Ст. експерт

ЕФПиП

Декларация част I

30

30-П/16.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Ивелина Ботева

Ст. експерт

ЕФПиП

Декларация част I

31

31/10.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Христина Дочева

Гл. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация част I

31

31-П/16.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Христина Дочева

Гл. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация част I

32

32/10.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Бистра Павлова

Гл. юрисконсулт

Общинска администрация

Декларация част I

33

33/10.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Васил Василев

Кметски наместник

с.Оселна

Декларация част I

34

34/10.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Снежана Николова

Гл. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация част I

34

34-П/16.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Снежана Николова

Гл. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация част I

35

35/10.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Марин Маринов

Началник отдел

МДТ

Декларация част I

35

35-П/16.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Марин Маринов

Началник отдел

МДТ

Декларация част I

36

36/10.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Цветелина Петкова

Директор

Дом за стари хора

Декларация част I

37

37/10.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Владимир Иванов

Ръководител звено

Звено „ОИ“

Декларация част I

38

38/10.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Веселка Черешовска

Гл. експерт

КАОГ

Декларация част I

38

38-П/15.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Веселка Черешовска

Гл. експерт

КАОГ

Декларация част I

39

39/11.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Иван Гергов

Кметски наместник

с.Бойковец

Декларация част I

39

39-П/16.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Иван Гергов

Кметски наместник

с.Бойковец

Декларация част I

40

40/11.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Марияна Николова – Димитрова

Началник отдел

ТСУИПиЕ

Декларация част I

41

41/11.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Цветелина Маринова

Гл. специалист

КАОГ

Декларация част I

41

41-П/16.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Цветелина Маринова

Гл. специалист

КАОГ

Декларация част I

42

42/11.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Цонка Муканова

Гл. специалист

КАОГ

Декларация част I

43

43/11.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Десислава Данаилова

Началник отдел

УОСИРиЖП

Декларация част I

44

44/11.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Иван Йотов

Гл. експерт

КАОГ

Декларация част I

44

44-П/16.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Иван Йотов

Гл. експерт

КАОГ

Декларация част I

45

45/11.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Детелина Николова

Кметски наместник

с.Ямна

Декларация част I

45

45-П/17.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Детелина Николова

Кметски наместник

с.Ямна

Декларация част I

46

46/11.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Иван Йорданов

Кметски наместник

с.Брусен

Декларация част I

46

46-П/16.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Иван Йорданов

Кметски наместник

с.Брусен

Декларация част I

47

47/11.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Валерия Иванова

Ст. специалист

КАОГ

Декларация част I

47

47-П/16.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Валерия Иванова

Ст. специалист

КАОГ

Декларация част I

48

48/11.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Йоланта Недялкова

Управител

ЦОП

Декларация част I

49

49/12.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Росица Иванова

Началник отдел

ОЗСДиТ

Декларация част I

49

49-П/19.07.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Росица Иванова

Началник отдел

ОЗСДиТ

Декларация част I

50

50/12.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Иванка Найденова

Ст. експерт

ОЗСДиТ

Декларация част I

51

51/12.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Валентина Маринова

Ст. експерт

ОбА

Декларация част I

52

52/12.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Цецка Александрова

Ст. експерт

ОЗСДиТ

Декларация част I

53

53/12.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Татяна Маринова

Директор

ДГ „Еделвайс“

Декларация част I

53

53-П/16.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Татяна Маринова

Директор

ДГ „Еделвайс“

Декларация част I

54

54/12.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Валентина Герчева

Управител

ЦСРИ

Декларация част I

55

55/12.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Ива Стефанова

Управител

ДСП

Декларация част I

55

55-П/16.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Ива Стефанова

Управител

ДСП

Декларация част I

56

56/13.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Детелин Петков

Ръководител звено

СИМФиС

Декларация част I

56

56-П/16.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Детелин Петков

Ръководител звено

СИМФиС

Декларация част I

57

57/13.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Виолета Николова

Вътрешен одитор

Звено „Вътрешен одит“

Декларация част I

57

57-П/16.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Виолета Николова

Вътрешен одитор

Звено „Вътрешен одит“

Декларация част I

58

58/13.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Калинка Величкова

Ръководител звено „Вътрешен одит“

Звено „Вътрешен одит“

Декларация част I

58

58-П/16.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Калинка Величкова

Ръководител звено „Вътрешен одит“

Звено „Вътрешен одит“

Декларация част I

59

59/13.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Павлина Златарева

Директор

ДГ „Слънчице“

Декларация част I

60

60/13.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Цветомир Симеонов

Ръководител звено

Звено „Общински гори“

Декларация част I

61

61/13.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Латинка Ценкова – Иванова

Директор

ДЯ „Патиланиц“

Декларация част I

61

61-П/16.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Латинка Ценкова – Иванова

Директор

ДЯ „Патиланиц“

Декларация част I

62

62/13.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Цветелина Маринова

Директор

ДГ „Звънче“

Декларация част I

62

62-П/05.07.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Цветелина Маринова

Директор

ДГ „Звънче“

Декларация част I

63

63/13.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Евгения Симеонова – Генова

Гл. експерт

МДТ

Декларация част I

63

63-П/04.07.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Евгения Симеонова – Генова

Гл. експерт

МДТ

Декларация част I

64

64/13.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Калина Нинова

Кметски наместник

с.Рибарица

Декларация част I

64

64-П/21.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Калина Нинова

Кметски наместник

с.Рибарица

Декларация част I

65

65/13.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Нели Сейменарова

Началник отдел

ФСДБиЧР

Декларация част I

65

65-П/16.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Нели Сейменарова

Началник отдел

ФСДБиЧР

Декларация част I

66

66/13.05.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Наталия Цветкова

Директор

Исторически музей

Декларация част I

66

66-П/16.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Наталия Цветкова

Директор

Исторически музей

Декларация част I

67

67/03.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – встъпителна

Марина Нешева

Мл. експерт

ЕФПиП

Декларация част I  и II

68

68/16.06.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Марина Василева

Ст. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация част I

69

69/06.07.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – встъпителна

Цветелина Петкова

Ст. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация част I  и II

70

70/31.08.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – встъпителна

Детелина Йорданова

Мл. експерт

КАОГ

Декларация част I  и II

71

71/07.09.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – встъпителна

Мадлена Ботева

Гл. инспектор

УОСИРиЖП

Декларация част I  и II

72

72/20.09.2022

Чл. 35, ал.1, т.2 – встъпителна

Соня Стаменова

Гл. експерт

МДТ

Декларация част I  и II