Категории

Избори за народно събрание 2 октомври 2022


   

                                                          С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, гласуват с подвижна избирателна кутия при спазване на всички противоепидемични мерки.
Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината/района/кметството/ кметския наместник – орган по чл. 23, ал. 1 ИК, в периода от 26.09.2022 г. до изборния ден включително.
Заявлението (Приложение № 67-НС от изборните книжа) се подава по един от следните начини:
- саморъчно подписано от избирателя и подадено до органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;
- заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата съответната община, без да се изисква квалифициран електронен подпис.


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с произвеждането на избори за  народни представители на 2 октомври 2022 г., РИК26 София област ще проведе обучение на Секционните избирателни комисии на 26.09.2022 г. (понеделник) от 11.00 ч. в малкия салон на читалище „Тодор Пеев-1871“ гр. Етрополе.

 

                                   Технически екип

                                                                            при Общинска администрация-Етрополе


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

  Уважаеми съграждани,

във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., ще се проведе демонстрация за гласуване чрез специализирано устройство за машинно гласуване на 19.09.2022 г. от 10.00 до 12.00 ч. на централен площад  гр. Етрополе.

 

                                                  Технически екип

                                                 при Общинска администрация-Етрополе


 

 Електронни услуги Избори 2022

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

 

910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели с 
трайни увреждания (по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК)

 

910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители

 

910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 2 октомври 2022 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

 

 


 

                                                            С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

      Във връзка с чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден (17.09.2022 г.) с Приложение № 21-НС от изборните книжа. Искането се прави писмено до кмета на общината и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност, подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето.
Заявленията се подават, както следва:
За гр. Етрополе – община Етрополе, I етаж , деловодство;
За населените места на общината – в кметствата и кметските наместничества.


Краен срок за подаване на зявления е 17.09.2022 г. (14 дни преди изборния ден).

                            


 

                                                                С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За гласуване с  подвижна избирателна кутия в изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.


Съгласно чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия. Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на Община Етрополе до 17.09. 2022 г. /14 дни преди изборния ден/, ако има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 67-НС от изборните книжа). Заявленията се подават до кмета на общината/кметството/кметския наместник. Заявленията са саморъчно подписани и може да бъдат подадени от упълномощено лице или изпратени по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. Към тях се прилагат - копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.
Заявленията се подават, както следва:
За гр. Етрополе – община Етрополе, I етаж , деловодство;
За населените места на общината – в кметствата и кметските наместничества.


Краен срок за подаване на заявления е 17.09.2022 г. (14 дни преди изборния ден).


 

СЪОБЩЕНИЕ

 Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:
Чрез SMS
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
Чрез стационарен или мобилен телефон
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


 

СЪОБЩЕНИЕ

Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.


Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/


Чрез сайта може:
-Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.
-Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.
-Да се информирате за секциите и местата на гласуване. Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:
-Служебни справки в избирателните списъци;
-Обработване на постъпили Заявления за гласуване по настоящ адрес;
-Регистриране на издадено Удостоверение за гласуване на друго място.


Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

  Важно:  Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 21.09.2022 г.

 


 Симулатор на машинно гласуване

 

https://www.cik.bg/suemg_02.10.2022/

 


  

Списък документи
Дата:27.09.2022-График за получаване на изборни книжа Преглед
Дата:23.09.2022-Заповед № РД-15-471/23.09.2022 г. за забрана продажбата на алкохолни напитки Преглед
Дата:21.09.2022-СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Преглед
Дата:09.09.2022-Заповед №РД-15-445/09.09.2022 г. за образуване на Подвижна секционна избирателна комисия Преглед
Дата:31.08.2022-Заповед № РД-15-431/30.08.2022 г. за определяне местата за поставяне на агитационни материали на обществени места на територията на Община Етрополе Преглед
Дата:293.08.2022-Заповед № РД-15-423/29.08.2022 г. За определяне на избирателна секция за гласуване на избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения с придвижването Преглед
Заповед № РД-15-380/16.08.2022 г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци Преглед
Дата:22.08.2022-Покана за провеждане на консултации за формиране съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ и подвижна избирателна комисия /ПСИК/ Преглед
Дата:22.08.2022-ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. Преглед
Дата: 11.08.2022-Заповед № РД-15-371/08.08.2022 г. за образуване на избирателни секции на територията на община Етрополе Преглед