Категории

Избори за народно събрание 11 юли 2021


 

 Дата:19.05.2021

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

     Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 11.07.2021 година, УВЕДОМЯВАМЕ всички заинтересовани лица и гласоподаватели, че със Заповед № РД-15-309 от 18.05.2021 година на Кмета на Община Етрополе се променя адреса и мястото за гласуване на избирателна секция № 261800001 – гр. Етрополе, кв. 8, Снек-бар „ХИТ“  с нов адрес и местонахождение, а именно:

 

гр. Етрополе, СУ „Христо Ясенов“ Актова зала – I етаж.


 

 Дата:27.05.2021

  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

за вписване в избирателния списък по настоящ адрес  в изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г.


            Във връзка с чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден (до 26 юни 2021 г.) с Приложение № 12-НС от изборните книжа. Искането се прави писмено до кмета на общината и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност, и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето.

Заявленията се подават, както следва:

За гр. Етрополе – община Етрополе, I етаж , деловодство;

За населените места на общината – в кметствата и кметските наместничества.

  

Краен срок за подаване на заявления е 26.06.2021 г. (14 дни преди изборния ден).


 

  Дата:27.05.2021

  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

За гласуване с  подвижна избирателна кутия в изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 

 

Съгласно чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г. имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия. Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на Община Етрополе до 26 юни 2021 г. /14 дни преди изборния ден/, ако има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 14-НС от изборните книжа). Заявленията се подават до кмета на общината/кметството/кметския наместник. Заявленията са саморъчно подписани и може да бъдат подадени от упълномощено лице или изпратени по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. Към тях се прилагат - копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

Заявленията се подават, както следва:

За гр. Етрополе – община Етрополе, I етаж , деловодство;

За населените места на общината – в кметствата и кметските наместничества.

  

 

Краен срок за подаване на заявления е 26.06.2021 г. (14 дни преди изборния ден).


 Дата:01.06.2021

 

Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

 

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

 

Чрез сайта може:

 

-Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

 

-Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

 

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване. Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:

 

-Служебни справки в избирателните списъци;

 

-Обработване на постъпили Заявления за гласуване по настоящ адрес;

 

-Регистриране на издадено Удостоверение за гласуване на друго място.

 

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.


  Дата:22.06.2021

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г., РИК26 София област ще проведе обучение на Секционните избирателни комисии на 30.06.2021 г. (сряда) от 11.00 ч. в Малкия салон на читалище „Тодор Пеев-1871“ гр. Етрополе.

 

                                                  Технически екип

                                                  при Общинска администрация-Етрополе

 

 

 


 Електронни услуги Избори 2021

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

 

910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели с 
трайни увреждания (по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК)

 

910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители

 

910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

 

910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК);

 

910006 Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване

 на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

910007 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели поставени под задължителна карантина или изолаци

 


 

         Дата:29.06.2021

                                                         С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Уважаеми съграждани,

във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г., РИК26 София област ще проведе демонстрация за гласуване чрез специализирано устройство за машинно гласуване на 30.06.2021 г. (сряда) от 11.00 ч. на централен площад  гр. Етрополе.

 

                                                  Технически екип

                                                 при Общинска администрация-Етрополе


 

 

 

 

Списък документи
График за получаване на изборни книжа и материали Преглед
Дата:05.07.2021-Заповед № РД-15-439/05.07.2021 г. за забрана на алкохолни напитки Преглед
Дата:30.06.2021- СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (чл.39, ал.1 ИК) Преглед
Дата:21.06.2021-Заповед № РД-15-417 За определяне на избирателна секция за гласуване на избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения с придвижването Преглед
Дата:07.06.2021-Заповед №РД-15-369/07.06.2021 г. за образуване на Подвижна секционна избирателна комисия Преглед
Дата:28.05.2021-Покана за провеждане на консултации за формиране съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ и подвижна избирателна комисия /ПСИК/ Преглед
Дата:28.05.2021-Заповед № РД-15-339/28.05.21 г. на Кмета на Община Етрополе за определяне местата за поставяне на агитационни материали Преглед
Дата:27.05.2021-ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) Преглед
Дата:20.05.2021-Заповед № РД-15-325/20.05.2021 г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци Преглед
Дата:19.05.2021-Заповед № РД-15-310/18.05.2021 г. за образуване на секции на територията на община Етрополе Преглед
Дата:19.05.2021-Заповед № РД-15-309/18.05.2021 г. за адреса и местонахождението на Секция № 261800001 Преглед