Категории

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 11 юли 2021


 

 Дата:19.05.2021

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

     Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 11.07.2021 година, УВЕДОМЯВАМЕ всички заинтересовани лица и гласоподаватели, че със Заповед № РД-15-309 от 18.05.2021 година на Кмета на Община Етрополе се променя адреса и мястото за гласуване на избирателна секция № 261800001 – гр. Етрополе, кв. 8, Снек-бар „ХИТ“  с нов адрес и местонахождение, а именно:

 

гр. Етрополе, СУ „Христо Ясенов“ Актова зала – I етаж.


 

 Дата:27.05.2021

  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

за вписване в избирателния списък по настоящ адрес  в изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г.


            Във връзка с чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден (до 26 юни 2021 г.) с Приложение № 12-НС от изборните книжа. Искането се прави писмено до кмета на общината и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност, и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето.

Заявленията се подават, както следва:

За гр. Етрополе – община Етрополе, I етаж , деловодство;

За населените места на общината – в кметствата и кметските наместничества.

  

Краен срок за подаване на заявления е 26.06.2021 г. (14 дни преди изборния ден).


 

  Дата:27.05.2021

  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

За гласуване с  подвижна избирателна кутия в изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 

 

Съгласно чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г. имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия. Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на Община Етрополе до 26 юни 2021 г. /14 дни преди изборния ден/, ако има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 14-НС от изборните книжа). Заявленията се подават до кмета на общината/кметството/кметския наместник. Заявленията са саморъчно подписани и може да бъдат подадени от упълномощено лице или изпратени по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. Към тях се прилагат - копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

Заявленията се подават, както следва:

За гр. Етрополе – община Етрополе, I етаж , деловодство;

За населените места на общината – в кметствата и кметските наместничества.

  

 

Краен срок за подаване на заявления е 26.06.2021 г. (14 дни преди изборния ден).


 Дата:01.06.2021

 

Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

 

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

 

Чрез сайта може:

 

-Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

 

-Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

 

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване. Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:

 

-Служебни справки в избирателните списъци;

 

-Обработване на постъпили Заявления за гласуване по настоящ адрес;

 

-Регистриране на издадено Удостоверение за гласуване на друго място.

 

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.


 

 

 

Списък документи
Дата:19.05.2021-Заповед № РД-15-309/18.05.2021 г. за адреса и местонахождението на Секция № 261800001 Преглед
Дата:19.05.2021-Заповед № РД-15-310/18.05.2021 г. за образуване на секции на територията на община Етрополе Преглед
Дата:20.05.2021-Заповед № РД-15-325/20.05.2021 г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци Преглед
Дата:27.05.2021-ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) Преглед
Дата:28.05.2021-Заповед № РД-15-339/28.05.21 г. на Кмета на Община Етрополе за определяне местата за поставяне на агитационни материали Преглед
Дата:28.05.2021-Покана за провеждане на консултации за формиране съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ и подвижна избирателна комисия /ПСИК/ Преглед
Дата:07.06.2021-Заповед №РД-15-369/07.06.2021 г. за образуване на Подвижна секционна избирателна комисия Преглед