Категории

Избори за народно събрание 2021

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021


 

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021- Разяснителна кампания-Видео клипове

 


                                                                     СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждането на избори за Народни  представители на 04 април 2021 г., РИК26 София област ще проведе обучение на ръководствата на Секционните избирателни комисии на 29.03.2021 г. от 11.00 ч. в Големия салон на читалище „Тодор Пеев-1871“ – гр. Етрополе.

 

                                                  Технически екип при Общинска администрация-Етрополе

 


 

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ НА ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ИЗОЛАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО


Избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето могат да подават заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия /Приложение № 1 към Решение № 2159-НС от 2 март 2021 г./ и по електронна поща, без квалифициран електронен подпис на адрес: obstina@etropolebg.com


Краен срок: 31 март 2021 г.


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Във връзка с произвеждането Парламентарни избори 2021 на 04.04.21 г., уведомяваме всички заинтересовани лица и гласоподаватели, че със Заповед № РД-15-079/08.02.2021 г. на кмета на община Етрополе, се променя адресът и мястото за гласуване на избирателна секция №26180001 – гр. Етрополе, кв.8, Снек – бар „Маркос“. Новият адрес и местонахождение на секцията е гр. Етрополе, бул. „Руски“ № 42 – Снек-бар „ХИТ“.


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

за вписване в избирателния списък по настоящ адрес  в изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г.

 
            Във връзка с чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден (до 20 март 2021 г.
) с Приложение № 12-НС от изборните книжа. Искането се прави писмено до кмета на общината, и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето.

 Заявленията се подават, както следва:

 

За гр. Етрополе – община Етрополе, I етаж , деловодство;

 

За населените места на общината – в кметствата и кметските наместничества.

 

Краен срок за подаване на заявления е 20.03.2021 г. (14 дни преди изборния ден).

 


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

За гласуване с  подвижна избирателна кутия в изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г.

 

Съгласно чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г. имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия. Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на Община Етрополе до 20 март 2021 г. /14 дни преди изборния ден/, ако има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 14-НС от изборните книжа). Заявленията се подават до кмета на общината/кметството/кметския наместник. Заявленията са саморъчно подписани и може да бъдат подадени от упълномощено лице или изпратени по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. Към тях се прилагат - копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

 

Заявленията се подават, както следва:

 

За гр. Етрополе – община Етрополе, I етаж , деловодство;

 

За населените места на общината – в кметствата и кметските наместничества.

 

 Краен срок за подаване на заявления е 20.03.2021 г. (14 дни преди изборния ден).

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 Уважаеми дами и господа,

 Активна е възможността за проверка на избирателна секция през SMS и стационарен и мобилен телефон:

 Чрез SMS

 Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

 Чрез стационарен или мобилен телефон

 Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 


 

 

 

Списък документи
Дата: 31.03.2021-Покана за провеждане на консултации за подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) за карантинирани или в изолация избиратели Преглед
Заповед №РД-15-191/31.03.2021 г. Преглед
Дата:23.03.2021-СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл.39, ал.1 от ИК) Преглед
Заповед № РД-15-127/02.03.2021 г. Определяне на избирателна секция за гласуване на избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването Преглед
Дата:24.02.2021-Заповед № РД-15-114/24.02.2021 г. за образуване на Подвижна секционна избирателна комисия Преглед
Дата:19.02.2021-ИЗБИРАТЕЛЕНИ СПИСЪЦИ (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) - за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) Преглед
Дата: 17.02.2021-Покана за провеждане на консултации за формиране съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ и подвижна избирателна комисия /ПСИК/ Преглед
Заповед № РД-15-098/17.02.2021 г. на Кмета на Община Етрополе за определяне местата за поставяне на агитационни материали на обществени места на територията на Община Етрополе Преглед
Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци Преглед
Заповед № РД-15-083/08.02.2021 г. за образуване на избирателни секции на територията на община Етрополе Преглед
Приложение № 14-НС-Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 ИК) Преглед
Приложение № 12-НС -Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 ИК) Преглед
Заповед № РД-15-079/08.02.2021 г. за адреса и местоположението на СЕКЦИЯ № 261800001 Преглед
Указ на Президента на Република България Преглед