Категории

Местни избори 2019

                                                                   Местни избори 2019

 


 Дата:09.09.2019

                                                                     С Ъ О Б Щ Е Н И Е


За гласуване с  подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019


Гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 17-МИ от изборните книжа) се подават до кмета на общината/кметството/кметския наместник. Заявленията са саморъчно подписани и може да бъдат подадени от упълномощено лице или изпратени по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. Към тях се прилагат: копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.
Заявленията се подават, както следва:
За гр. Етрополе – община Етрополе, I етаж , деловодство;
За населените места на общината – в кметствата и кметските наместничества;


Краен срок за подаване на заявления е 12.10.2019 г. (14 дни преди изборния ден).


 Дата:09.09.2019

 

                                                          С Ъ О Б Щ Е Н И Е
                                        За  вписване в избирателен списък по настоящ адрес в
                                изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


Във връзка с чл. 36, ал. 1 избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден (до 12 октомври 2019 г.) – Приложение № 13.
 Искането се прави писмено до кмета на общината, и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето.
При избори за общински съветници и за кметове искането по ал. 1 се прави, при условие че избирателят има настоящ адрес през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено място. В искането по ал. 1 се посочва и датата на адресната регистрация по настоящ адрес

 


 

Дата:16.09.2019

СПРАВКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 г.

Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Сайта може да бъде достъпен на адрес: http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

-Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.

-Да се подаде заявление за гласуване по настоящ адрес по електронен път.
Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване.


 Дата:23.09.2019

                                                      РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЦИК

 

https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/video
https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/banners

 


 Дата:15.10.2019

 

                                                                     С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За гласуване с  подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


      На територията на Община Етрополе е назначена подвижна секционна избирателна комисия за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден (21.10.2019 г). Заявленията се подават до кмета на общината/кметството/кметския наместник. Заявленията са саморъчно подписани и може да бъдат подадени от упълномощено лице или изпратени по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. Към тях се прилагат - копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.
Заявленията се подават, както следва:
За гр. Етрополе – община Етрополе, I етаж , деловодство;
За населените места на общината – в кметствата и кметските наместничества.


Краен срок за подаване на заявления е 21.10.2019 г. (5 дни преди изборния ден).


  Дата:17.10.2019

 

                                                                              Съобщение

В изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. се допуска гласуване на избирателите /български граждани/ само с лична карта или личен зелен паспорт (само за родените до 31.12.1931 г. включително). Ако личната карта е с изтекъл срок, повредена или избирателят заяви, че е изгубена, унищожена, открадната или в процес на издаване, той трябва да представи на СИК оригинално удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263, ал. 1 ИК със снимка, издадено от съответното районно управление на МВР.
Приложение: Образци на удостоверенията


   Дата:22.10.2019

 

                                                               Съобщение


Община Етрополе Ви информира че обучението на секционните избирателни комисии от общинската избирателна комисия ще се проведе на:
22.10.2019 г. (вторник) от 11:30 ч. в малкия салон на читалище „Тодор Пеев-1871” Етрополе.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списък документи
Дата:23.10.2019-Заповед забрана на алкохол Преглед
Дата:16.10.2019-СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Преглед
Дата:14.10.2019-Заповед за образуване на подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ на територията на Община Етрополе Преглед
Дата:24.09.2019-Заповед за определяне на места за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали на обществени места на територията та Община Етрополе Преглед
Дата:24.09.2019-Заповед за определяне на секциите за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването Преглед
Дата:12.09.2019-ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ И ПОДВИЖНАТА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Преглед
Дата:12.09.2019-ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ - ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г Преглед
Дата:09.09.2019-СПИСЪК на кметствата от Община Етрополе в които, ще се провежда избор за кмет на кметство в изборите на 27.10.2019 г. Преглед
Дата:05.09.2019-Заповед места за обявяване на избирателните списъци Преглед
Дата:05.09.2019- Приложение №1 към заповедта за образуване на избирателните секции Преглед
Дата:05.09.2019- Заповед за образуване на избирателните секции Преглед
Дата:05.09.2019-Решение на ЦИК за назначаване на Общинска избирателна комисия в община Етрополе Преглед
Дата:12.08.2019-Консултации при Кмета на Община Етрополе за съставите на Общинска избирателна комисия /ОИК/ Преглед