Категории

Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/

Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/, разработена и внедрена от Министерството на Туризма, към настоящия момент функционира и поетапно в нея се включват със свои профили и подават данни лицата, извършващи дейност в местата за настаняване.
Крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта /ЛИДО, хотелиер/ в Единна система за туристическа информация е 30 септември 2019 г. Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери трябва да подават информация към Единна система за туристическата информация съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за Туризма.
Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реална среда на Единна система за туристическата информация на https://esti.tourism.government.bg. Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерството на Туризма, секция Единна система за туристическата информация /в дясно при зареждане на първоначалния екран/.
Достъпът до тестовата версия на системата става по идентичен начин, както до реалната система, след подадена заявка от страна на лицата, опериращи места за настаняване. В базата данни на системата са заредени наличните в Националния туристически регистър данни за категоризирането на места за настаняване и техните оператори, идентично на реалната система.
Адресът на тестовата система е: https://estitest.tourism.government.bg
Линкът към видео инструкциите за работа с Единна система за туристическа информация е http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/edinnata-sistema-za-turisticheska-informaciya/video-obucheniya-0
Адресът на тестовата система и видео инструкциите са публикувани и на сайта на Министерството на Туризма в секция Единна система за туристическа информация /в дясно при зареждане на първоначалния екран/.


инж. ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ