Категории

Публичен регистър ЗПКОНПИ-2018

 

 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

в общинска администрация - Етрополе

№ по ред

Входящ № и дата на представяне

Вид на декларацията по чл.35 от ЗПКОНПИ

Трите имена на лицето, заемащо публична длъжност

Заемана публична длъжност

Отдел

 

 

 

Декларация Част  ІІ

/Файл/

1

1/17.05.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Марина Нешева

Мл. експерт

ЕФПиП

Декларация

2

2/17.05.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Ива Стефанова

М. експерт

ЕФПиП

Декларация

3

3/17.05.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Снежана Николова

Гл. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация

4

4/17.05.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Бистра Георгиева

Гл. специалист

КАПИОГ

Декларация

5

5/25.05.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Пенка Иванова

Гл. специалист

КАПИОГ

Декларация

6

6/25.05.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Марин Маринов

Началник на отдел

МДТ

Декларация

7

7/25.05.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Цветелина Маринова

Специалист

ПМС №66

Декларация

8

8/25.05.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Иринка Иванова

Ст. специалист

ФСДБиЧР

Декларация

9

9/28.05.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Николина Иванова

Гл. експерт

КАПИОГ

Декларация

10

10/28.05.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Латинка Ценкова-Иванова

Директор

Детска ясла

Декларация

11

11/29.05.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Милена Маринова

Ст. експерт

УОСИРиЖП

Декларация

12

12/29.05.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Десислава Лазарова

Гл. експерт

СПСТ

Декларация

13

13/29.05.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Маргарита  Чипева

Гл. специалист

КАПИОГ

Декларация

14

14/29.05.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Васил Василев

Кметски наместник

С.Оселна

Декларация

15

15/30.05.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Станимира Хаджиева

Ръководител звено

СИМФС

Декларация

16

16/30.05.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Десислава Данаилова

Гл. инспектор

УОСИРиЖП

Декларация

17

17/30.05.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Росина Герасимова

Гл. експерт

КАПИОГ

Декларация

18

18/31.05.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Христина Дочева

Гл. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация

19

19/31.05.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Ивелина Ботева

Ст. експерт

ЕФПиП

Декларация

20

20/31.05.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Нели Сейменарова

Гл. счетоводител

ФСДБиЧР

Декларация

21

21/01.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Веселка Черешовска

Мл. експерт

КАПИОГ

Декларация

22

22/01.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Марина Николова

Мл. експерт

ЕФПиП

Декларация

23

23/01.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Ивайло Иванов

Началник на отдел

ЕФПиП

Декларация

24

24/01.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Стефка Христова

Ст. експерт

ЕФПиП

Декларация

25

25/04.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Марина Василева

Ст. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация

26

26/04.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Марияна Николова-Димитрова

Началник на отдел

ТСУИПиЕ

Декларация

27

27/04.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Петя Йотова

Ст. специалист

КАПИОГ

Декларация

28

28/04.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Валерия Иванова

Ст. експерт

МДТ

Декларация

29

29/04.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Евгения Симеонова-Симова

Гл. експерт

МДТ

Декларация

30

30/04.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Венета Златева

Инспектор

ТСУИПиЕ

Декларация

31

31/04.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Виктория Димитрова

Ст. експерт

УОСИРиЖП

Декларация

32

32/04.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Тодорка Петрова

Началник на отдел

КАПИОГ

Декларация

33

33/04.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Цветина Чипева

Секретар

 

Декларация

Декларация2

34

34/04.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Малвина Транчева

Мл. експерт

ФСДБиЧР

Декларация

35

35/04.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Ива Георгиева

Мл. експерт

ФСДБиЧР

Декларация

36

36/04.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Лазар Василев

Секретар МКБППМН

СПСТ

Декларация

37

37/04.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Мариана Драганска

Секретар община

ОбА

Декларация

38

38/04.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Иван Йотов

Гл. експерт

КАПИОГ

Декларация

39

39/04.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Капка Трифонова

Ст. експерт

ФСДБиЧР

Декларация

40

40/05.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Виолета Цветанова

Гл. експерт

СПСТ

Декларация

41

41/05.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Юлия Митова

Гл. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация

42

42/05.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Иван Гергов

Кметски наместник

С.Бойковец

Декларация

43

43/05.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Виолета Василева

Ст. инспектор

ПМС №66

Декларация

44

44/05.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Татяна Маринова

Директор

Детска градина

Декларация

45

45/05.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Румяна Иванова-Ненова

Директор

ДСП

Декларация

46

46/05.05.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Виолета Николова

Финансов контрольор

ОбА

Декларация

47

47/05.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Калинка Величкова

Вътрешен одитор

ОбА

Декларация

48

48/05.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Росица Иванова

Началник на отдел

СПСТ

Декларация

49

49/05.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Цецка Александрова

Ст. експерт

СПСТ

Декларация

50

50/05.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Йоана Матеева

Гл. специалист

ЕФПиП

Декларация

51

51/06.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Николай Николов

Ст. специалист

КАПИОГ

Декларация

52

52/06.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Мими Иванова

Управител

„МИР-И“ ЕООД

Декларация

53

53/06.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Валентина Герчева

Управител

ЦСРИ

Декларация

54

54/06.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Валентина Маринова

Ст. експерт

КАПИОГ

Декларация

55

55/06.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Венцислава Василева

Мл. експерт

ЕФПиП

Декларация

56

56/06.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Цонка Муканова

Гл. специалист

КАПИОГ

Декларация

57

57/07.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Павлина Златарева

Директор

Детска градина

Декларация

58

58/07.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Даринка Петкова

Началник на отдел

УОСИРиЖП

Декларация

59

59/07.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Елеонора Цветанова

Ст. експерт

ФСДБиЧР

Декларация

60

60/07.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Силвия Хартарска

Гл. инспектор

ТСУИПиЕ

Декларация

61

61/07.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - годишна

Бистра Павлова

Юрисконсулт

КАПИОГ

Декларация

62

62/08.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Йоланта Недялкова

Управител

ЦОП

Декларация

63

63/08.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Цветелина Маринова

Директор

Детска градина

Декларация

64

64/08.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Пламен Петков

Инспектор

Звено „ОИ“

Декларация

65

65/08.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Миглена Николова

Инспектор

Звено „ОИ“

Декларация

66

66/08.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Добромир Пенков

Инспектор

Звено „ОИ“

Декларация

67

67/08.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Цветелина Петкова

Директор

Дом за стари хора

Декларация

68

68/12.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Любка Хаджиева

Ст. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация

69

69/14.06.2018

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Владимир Иванов

Ръководител звено

ОбА

Декларация

70

70/23.10.2018г

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Марина Симеонова

Мл. експерт

ЕФПиП

Декларация

71

71/01.11.2018г

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Марияна Димитрова

Гл. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация

72

72/06.11.2018г

Чл. 35, ал.1, т.2 - встъпителна

Нина Генчева

Ст. специалист

КАПИОГ

Декларация

 

Списък на лицата, които не са подали декларация по чл.35 от ЗПКОНПИ:

1. Марийка Иванова – Началник на отдел „ФСДБиЧР“