Категории

Проекти

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

Име на проекта

 

Обща стойност в лв. с вкл. ДДС

 

Финансиращ орган

 

№ на договор

 

 

 

Етап на изпълнение и

краен срок

 

1.

 

„Топъл обяд в община Етрополе“

 

320 112,00 лв.

 

Програма за храни и основно материално подпомагане

 

 

 

 

BG05SFPR003-1.001-0218

 

В процес на изпълнение. Осигуряване на топъл обяд за 170 потребители на територията на общината.

 

 

Краен срок:

30.09.2025 г.

 

 

 

2.

 

„Грижа в дома в община Етрополе“

 

527 666,66 лв.

 

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г.

 

BG05SFPR002-2.001-0035-C01

 

В процес на изпълнение. Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в домашна среда на 116 потребители.

 

 

Краен срок:

01.04.2024г.

 

 

 

 

3.

 

„Намаляване на опасността от горски пожари на територията на община Етрополе“

 

1 794 949,03 лв.

 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

 

 

 

BG06RDNP001-8.004-0017

 

В процес на изпълнение.

 

Краен срок:

08.05.2025г.

 

 

 

 

4.

 

„Текущ ремонт на игрище с изкуствена настилка, част от Спортен комплекс „Чавдар“, гр.Етрополе“

 

 

359 424,00 лв.

 

Министерство на младежта и спорта

 

Договор за финансово подпомагане №  23-00-195/20.12.2022г.

 

В процес на изпълнение.

 

Краен срок:

29.02.2024г.

 

 

 

 

5.

 

 

„Реконструкция на междублоково пространство в жилищен квартал 20, гр. Етрополе“

 

 

1 369 026,66 лв.

 

Заемни средства от Фонд „ФЛАГ“

 

 

Договор № П2029 от 10.08.2023г.

 

В процес на изпълнение.

 

Краен срок:

28.01.2024г.

 

 

 

 

6.

 

„Основни ремонти (реконструкция) на общински улици, находящи се в гр.Етрополе - ЕТАП 1: Реконструкция на: Обект 1: ул. „Марко Проданов“, Обект 2: ул. „Сливница“, Обект 3: ул. „Георги Бакалов“, Обект 4: ул. „Мария Мишева“, Обект 5: ул. „Акация“, Обект 6: ул. „Безименна“, Обект 7: ул. „Чертиград“, Обект 8: ул. „Пролет“, Обект 9: ул. „Свещи пласт“, Обект 10: ул. „Марийка Гаврилова“, Обект 21: ул. „Александър Спасов“

 

 

1 980 826,21 лв.

 

Заемни средства от Фонд „ФЛАГ“

 

 

Договор № П2029 от 10.08.2023г.

 

В процес на изпълнение.

 

Краен срок:

19.01.2024г.

 

 

7.

 

„Основни ремонти (реконструкция) на общински улици, находящи се в гр.Етрополе - ЕТАП 2: Реконструкция на: Обект 12: ул. „Асеновска“, Обект 13: ул. „Александър Атанасов“, Обект 19: ул. „Христо Смирненски“

 

 

 

 

 

353 330,12 лв.

 

Заемни средства от Фонд „ФЛАГ“

 

 

Договор № П2029 от 10.08.2023г.

 

В процес на провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител.

 

 

 

 

8.

 

„Реконструкция на участъци от улични водопроводни клонове на територията на гр. Етрополе, община Етрополе“ - ЕТАП 2:

 

1.Водопроводен клон 83 ср.з. по ул. „Генерал Столетов“ с дължина 254м.

 

2.Водопроводен клон 98 ср.з. по ул. „Пролетарска“ с дължина 171м.

 

3.Водопроводен клон 102 ср.з. по ул. „Александър Атанасов“ и ул. „Никола Вапцаров“ с дължина 163м.

 

4.Водопроводен клон 103 ср.з. по ул. „Александър Атанасов“ и ул. „Христо Смирненски“ с дължина 295м.

 

5.Водопроводен клон 105 ср.з. по ул. „Асеновска“ с дължина 161м.

 

6.Водопроводен клон 107 ср.з. по ул. „Христо Ботев“ с дължина 78м.

 

7.Водопроводен клон 108 ср.з. по ул. „Христо Ботев“ с дължина 127м.

 

8.Водопроводен клон 123 ср.з. по ул. „Г.С.Раковски“  с дължина 102м.

 

9.Водопроводен клон 124 ср.з. по ул. „Г.С.Раковски“ с дължина 96м.

 

10.Водопроводен клон 35 в.з. по ул. „Батак“ с дължина 554м.

 

11.Водопроводен клон 60 в.з. по тупик на ул. „Китка“ с дължина 95м.

 

 

 

 

 

 

 

 

555 657,12 лв.

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 

 

Допълнително споразумение №1 към Споразумение № РД-02-30-188 от 28.10.2022г.

 

В процес на изпълнение.

 

Краен срок:

27.03.2024г.

 

9.

 

 

„Брегоукрепително съоръжение по левия бряг на съществуващо трасе на река Малък Искър, гр. Етрополе в определен авариен участък“, срещу кв.229 по плана на гр. Етрополе, община Етрополе“

 

 

673 645,82 лв.

 

Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет

 

Решение на Министерски съвет № 293/12.04.2023г.

и

ПМС № 140/08.09.2023г.

 

Завършен ЕТАП 1 с дължина 40м.

 

В процес на изпълнение е ЕТАП 2 с дължина 45м.

 

Краен срок:

29.02.2024г.