Категории

Стратегии, планове, методики

Списък документи
Годишен план за ползване на дървесина на община Етрополе за 2024 г. Преглед
Общински план за младежта за 2024 година Преглед
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТА 2023-2027 ГОДИНА Преглед
Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Етрополе (2023 г. - 2025 г.) Преглед
Отчет на годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Етрополе за 2022 г Преглед
Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Етрополе за 2023 г. Преглед
Общински план за равенство, приобщаване и участие на ромите (2023-2030) Преглед
УКАЗАНИЯ ОТНОСНО СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЛИКА НА СГРАДИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ОБЩИЯ АРХИТЕКТУРЕН ОБЛИК НА ГР. ЕТРОПОЛЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“ С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ Преглед
Общински план за младежта за 2023 година Преглед
Годишен план за ползване на дървесина 2023 год. Преглед
Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Етрополе Преглед
План за социалните услуги за 2023 Преглед
ОТЧЕТ-2021-Годишен план-община Етрополе за личностно развитие Преглед
Годишен план-община Етрополе за личностно развитие 2022 г Преглед
Годишен план за ползване на дървесина през 2022 год. от гори собственост на община Етрополе Преглед
Общински план за младежта за 2022 година Преглед
Годишен план за социалните услуги в Община Етрополе през 2022 година Преглед
Отчет на годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Етрополе за 2020 година Преглед
Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Етрополе за 2021 година Преглед
Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга "Патронажна грижа" Преглед
ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ (2021 г.– 2022 г.) Преглед
АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Преглед
ДОКЛАД на Община Етрополе за 2020 г. в изпълнение на ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2012-2020 Преглед
ОБЩИНСКИ ПЛАН за младежта 2021 г. Преглед
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Етрополе 2016-2020 г. Преглед
Годишен план за развитие на социалните услуги в община Етрополе през 2020 година Преглед
Стратегия и план за обновяване на публичния сграден фонд на община Етрополе до 2030 г Преглед
Общински план за младежта 2020 година Преглед
Мониторингов доклад на Община Етрополе за 2019 г. за изпълнението Областна стратегия за интегриране на ромите (2012-2020г.) Преглед
Стратегия за управление на общинската собственост мандат 2019 - 2023 г. Преглед
АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Преглед
ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ (2019 г.– 2020 г.) Преглед
ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2019 Г. Преглед
Годишен доклад за изпълнение на плана за развитие на социалните услуги и общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Етрополе 2016-2020 г. през 2018 г. Преглед
МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД на Община Етрополе за 2018 г. Преглед
ОБЩИНСКИ ПЛАН за младежта 2019 г. приет с Решение №3/29.01.2019 г. по Протокол №1 Преглед
Годишен план за ползване на дървесина на община Етрополе, за 2019 г. Преглед
Годишен доклад за изпълнение на плана за развитие на социалните услуги и общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Етрополе 2016-2020 г. през 2017 г. Преглед
Годишен план за развитие на социалните услуги в община Етрополе през 2019 година /приет с Решение №30/29.03.2018 г. по протокол №3/ Преглед
М О Н И Т О Р И Н Г О В Д О К Л А Д ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ПРЕЗ 2017г Преглед
ОБЩИНСКИ ПЛАН за младежта 2018 г. приет с Решение № 2/25.01.2018 г. по Протокол №1 Преглед
Годишен план за ползване на дървесина за 2018г. Преглед
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2018 год. Преглед
Общински план за младежта за 2015 година, приет с Решение № 1 от 27.01.2015 г., протокол № 1 Преглед
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ2014- 2020г. Приет с Решение № 188 от 22.12.2014 г., протокол № 15 Преглед
Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Етрополе за 2015 година /приет с Решение № 58 от 29.04.2014 г., протокол № 4 Преглед
Доклад – анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Етрополе-2015 Преглед
Декларация за дохода Преглед
МЕТОДИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОЩ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ /приета с Решение № 82 от 29.03.2016 г., протокол № 7 Преглед
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ 2012 - 2014 г. Преглед
МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД за изпълнението на дейностите през периода 2011-2014 година, заложени в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Етрополе (2011–2015 г.) Преглед
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги /2011-2015/ в община Етрополе Преглед
Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012–2015 Преглед
МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ПРЕЗ 2016г/приет с Решение№16/28.02.2017г., Протокол №3/ Преглед
АКТУАЛИЗИРАН ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ2014- 2020 г./приет с Решение № 204 от 14.12.2016 г., протокол № 17/ Преглед
Годишен план за ползване на дървесина на община Етрополе, за 2017 г. Преглед
Годишен план за ползване на дървесина на община Етрополе, за 2016 г. Преглед
Годишен докладза изпълнение на плана за развитие на социалните услуги и общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Етрополе 2016-2020 г. през 2016 г. Преглед
Годишен план за развитие на социалните услуги в община Етрополе за 2016 – 2017 година, приет с Решение № 60 /т. 2-ра/ от 25.02.2016 г., протокол № 6 Преглед
Годишен планза развитие на социалните услуги в община Етрополе за 2018 година, приет с Решение № 15 от 28.02.2017 г., протокол № 3 Преглед
Общински план за младежта за 2017 година приет с Решение № 4 от 30.01.2017 г., протокол № 2 Преглед
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Етрополе 2016 г. – 2020 г. Преглед
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2019 ГОДИНА/приета с Решение № 40 от26.01.2016 г., протокол № 5/ Преглед