Категории

Стратегии, планове, методики

Списък документи
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2019 ГОДИНА/приета с Решение № 40 от26.01.2016 г., протокол № 5/ Преглед
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Етрополе 2016 г. – 2020 г. Преглед
Общински план за младежта за 2017 година приет с Решение № 4 от 30.01.2017 г., протокол № 2 Преглед
Годишен планза развитие на социалните услуги в община Етрополе за 2018 година, приет с Решение № 15 от 28.02.2017 г., протокол № 3 Преглед
Годишен план за развитие на социалните услуги в община Етрополе за 2016 – 2017 година, приет с Решение № 60 /т. 2-ра/ от 25.02.2016 г., протокол № 6 Преглед
Годишен докладза изпълнение на плана за развитие на социалните услуги и общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Етрополе 2016-2020 г. през 2016 г. Преглед
Годишен план за ползване на дървесина на община Етрополе, за 2016 г. Преглед
Годишен план за ползване на дървесина на община Етрополе, за 2017 г. Преглед
АКТУАЛИЗИРАН ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ2014- 2020 г./приет с Решение № 204 от 14.12.2016 г., протокол № 17/ Преглед
МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ПРЕЗ 2016г/приет с Решение№16/28.02.2017г., Протокол №3/ Преглед
Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012–2015 Преглед
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги /2011-2015/ в община Етрополе Преглед
МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД за изпълнението на дейностите през периода 2011-2014 година, заложени в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Етрополе (2011–2015 г.) Преглед
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ 2012 - 2014 г. Преглед
МЕТОДИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОЩ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ /приета с Решение № 82 от 29.03.2016 г., протокол № 7 Преглед
Декларация за дохода Преглед
Доклад – анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Етрополе-2015 Преглед
Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Етрополе за 2015 година /приет с Решение № 58 от 29.04.2014 г., протокол № 4 Преглед
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ2014- 2020г. Приет с Решение № 188 от 22.12.2014 г., протокол № 15 Преглед
Общински план за младежта за 2015 година, приет с Решение № 1 от 27.01.2015 г., протокол № 1 Преглед
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2018 год. Преглед
Годишен план за ползване на дървесина за 2018г. Преглед
ОБЩИНСКИ ПЛАН за младежта 2018 г. приет с Решение № 2/25.01.2018 г. по Протокол №1 Преглед
М О Н И Т О Р И Н Г О В Д О К Л А Д ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ПРЕЗ 2017г Преглед
Годишен план за развитие на социалните услуги в община Етрополе през 2019 година /приет с Решение №30/29.03.2018 г. по протокол №3/ Преглед
Годишен доклад за изпълнение на плана за развитие на социалните услуги и общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Етрополе 2016-2020 г. през 2017 г. Преглед
Годишен план за ползване на дървесина на община Етрополе, за 2019 г. Преглед
ОБЩИНСКИ ПЛАН за младежта 2019 г. приет с Решение №3/29.01.2019 г. по Протокол №1 Преглед
МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД на Община Етрополе за 2018 г. Преглед
Годишен доклад за изпълнение на плана за развитие на социалните услуги и общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Етрополе 2016-2020 г. през 2018 г. Преглед
ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2019 Г. Преглед
ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ (2019 г.– 2020 г.) Преглед
АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Преглед
Стратегия за управление на общинската собственост мандат 2019 - 2023 г. Преглед
Мониторингов доклад на Община Етрополе за 2019 г. за изпълнението Областна стратегия за интегриране на ромите (2012-2020г.) Преглед
Общински план за младежта 2020 година Преглед
Стратегия и план за обновяване на публичния сграден фонд на община Етрополе до 2030 г Преглед
Годишен план за развитие на социалните услуги в община Етрополе през 2020 година Преглед
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Етрополе 2016-2020 г. Преглед
ОБЩИНСКИ ПЛАН за младежта 2021 г. Преглед
ДОКЛАД на Община Етрополе за 2020 г. в изпълнение на ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2012-2020 Преглед
АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Преглед
ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ (2021 г.– 2022 г.) Преглед
Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга "Патронажна грижа" Преглед
Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Етрополе за 2021 година Преглед
Отчет на годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Етрополе за 2020 година Преглед
Годишен план за социалните услуги в Община Етрополе през 2022 година Преглед
Общински план за младежта за 2022 година Преглед
Годишен план за ползване на дървесина през 2022 год. от гори собственост на община Етрополе Преглед
Годишен план-община Етрополе за личностно развитие 2022 г Преглед
ОТЧЕТ-2021-Годишен план-община Етрополе за личностно развитие Преглед
План за социалните услуги за 2023 Преглед
Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Етрополе Преглед
Годишен план за ползване на дървесина 2023 год. Преглед
Общински план за младежта за 2023 година Преглед
УКАЗАНИЯ ОТНОСНО СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЛИКА НА СГРАДИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ОБЩИЯ АРХИТЕКТУРЕН ОБЛИК НА ГР. ЕТРОПОЛЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“ С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ Преглед
Общински план за равенство, приобщаване и участие на ромите (2023-2030) Преглед
Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Етрополе за 2023 г. Преглед
Отчет на годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Етрополе за 2022 г Преглед
Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Етрополе (2023 г. - 2025 г.) Преглед