Категории

ЦДГ "Звънче"

ЦДГ "Звънче"

1.Начало:

1.1.Преди:

Първата целодневна група, която дава началото на детските градини в гр.Етрополе е открита през 1959г. Бързото развитие на промишлеността в града налага строителството на детски градини и през 1972г. се поставят основите на ЦДГ 3 „Сашка”. През 1974г. тя е построена, като държавна собственост, която в последствие на основание чл. 88, ал.1 от Наредбата за Държавните имоти, съгласно писмо 04-07-37 / 1994г. на Областния управител на Софийска област се отписва от Актовите книги за държавните имоти и се актува за общинска.

Директор на детската градина от 1974г. до 1977г. е Костадинка Янкова Йотова, от 1977г. до 2005г. – Николина Стефанова Червенякова, а от 2005г – Цветелина Маринова.

От 27.11.2012г. с Решение на Общински съвет детската градина се преименува на ЦДГ „Звънче”.
                                             
1.2. Днес:

ЦДГ „Звънче” е подготвителна институция в системата на Народната просвета, в която се отглеждат, възпитават и обучават 125 деца, обособени в пет възрастови групи с целодневна организация на работа.

В ЦДГ „Звънче” се осигуряват необходимите условия за физическото, духовното, нравственото и социално развитие на детето;

- гарантират се неговите права, свобода и сигурност, достойнство и уважение; детето се възпитава в дух на мир и толерантност;

- приобщава се към българските традиции и културни ценности;

- цялостната дейност съдейства за разкриване потенциалните възможности и развитие на индивидуалните интереси на личността от най-ранна детска възраст.

Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка. Педагогическата програмна система „Ръка за ръка” с автор доц. Гюров и колектив е верен спътник в ежедневната работа за пълноценното участие на децата в учебно-възпитателния процес, за създаване условия за разгръщане на творческите им изяви и самоинициатива.

3. За нас:

В момента в детската градина работи високо квалифициран персонал, от които 12 педагогически:

- 11 с висше образование, от тях 4 с 2ри клас квалификация; - 1 специалист.

Непедагогическият персонал е от 5 помощник-възпитателки, 2 готвачки, 1 перачка, 1 счетоводител, 1 домакинка и 1 огняр , призвани да работят и обслужват нашите палавници.                                                           

Щастливото и пълноценно изживяно детство е решаващо за хармонията и равновесието в живота на човека. Затова, екипът от педагози в детска градина „Звънче” е насочил своите усилия към създаване на уютна и топла атмосфера, в която децата се чувстват обичани, ценени и уверени в своите възможности. Времето, прекарано в детската градина, е време на радост, игри и безброй забавления. В ежедневното общуване със своите другари и възпитатели, малчуганите неусетно натрупват богат жизнен опит и получават стабилна основа от знания, умения и навици. И когато дойде време за раздяла, те прекрачват свободно, без притеснение, мотивирани и добре подготвени прага на училището.

През учебната 2012/2013 година в ДГ се обучават 125 деца, разделени в пет възрастови групи, всяка от които има свои различни образователни и възпитателни потребности.

 Нашите групи:

     Іа см. група     Г-жа Йорданка Бояджиева

                               Г-жа Пенка Генчева

                         Пом. възп. Цветелина Пушкарова

- за деца между 2 и 3 год. възраст. Водещи са бързата и безболезнена адаптация на детето към среда, различна от семейната.

     І - група         Г-жа Стефка Маринова

                           Г-жа Диана Цекова

                           Пом. възп. Евгения Цолова

за деца между 3 и 4 год.възраст. Утвърждава се детската самоличност, увереността в собствените възможности и доброто самочувствие.

     IІ– група           Г-жа Цветанка Кръстева

                          Г-жа Иванка Лазарова

                              Пом. възп. Марияна Йорданова

за деца от 4 до 5 год. възраст. Работи се върху емоционалното и творческо развитие на детето, усъвършенстват се умението за изразяване на собствените мисли, чувства и настроения, изявите на отзивчивост и съпричастност към околните

       ПГ /5/год       Г-жа Радка Толева

                           Г-жа Христинка Петрова

                           Пом. възп. Росица Николова

за деца от 5 до 6 год. възраст. Характеризира се със възприемане на средата, като източник и предмет на познание, разширяване на разновъзрастовите социални контакти и желанието за смяна на позицията във връзка с подготовката за училище.

ПГ /6/год            Г-жа Росица Димитрова

                          Г-жа Румяна Иванова

                       Пом. възп. Богдана Димитрова

за деца от 6 до 7 год. възраст. Акцентира се върху подготовката за училище чрез изграждане на начални умения за четене и писане, развитие на мисленето чрез различни тестове и занимателни задачи, формиране на качествата самостоятелност и организираност

4.Програма:

4.1. Цели

Главната цел в работата на ЦДГ „Звънче” за учебната 2012/2013г е

свързана с културата на детето (да обогатява собствените си общи и специални способности и да влиза във взаимодействие с други обекти от околната среда).

Необходимо е детето да опознае себе си, да определи мястото си в и спрямо заобикалящата го среда: физическа (материална) и социална, върху примера на природната и социалната интелигентност.

Работата в детската градина е насочена към удовлетворяване нуждите на родителите и техните деца, към осигуряване единство на взаимодействията на всички фактори, оказващи влияние върху процеса на детското развитие.

В зависимост от възрастовото развитие и индивидуалния потенциал, се осигурява съобразяване с основните психологически особености на децата – темп на развитие, стил на поведение, способности, компенсаторни възможности, поведенчески акценти – и има перспективно значение за развитието на всяко дете. Насочва се вниманието към проблемите на приемственото развитие във всяка възрастова група и в границите на възрастовите периоди – ранна, предучилищна, училищна –се определят и тенденциите в овладяването на познавателната, социалната, емоционално-волевата, естетическата и двигателна култура.

Допълнителни дейности:

В ЦДГ „Звънче” се извършват педагогически и други услуги, съобразно интересите и потребностите на децата.
Английски език
Народни танци
Таекуон до

Към детската градина съществуват:

”Мажоретен състав” и вокална група „Барбарони”, които изпълняват авторски песни.
За децата от подготвителна група - 6 годишни има компютърен кабинет в който умело рисуват, играят, творят и възприемат допълнителна информация относно планираните дейности в детската градина.

ЦДГ „Звънче” гр. Етрополе

http://dg-zvanche.net

Гр. Етрополе, Обл. Софийска, Бул. „Александър Стамболийски” № 9

Тел. 0720 62234
cdg_zvunche@abv.bg