Категории

СУ "Христо Ясенов"

СУ "Христо Ясенов"

ИСТОРИЧЕСКА ПАМЕТ И ТРАДИЦИИ

С указ 64 от 15.12.1944 г. на президиума на Народното събрание в гр. Етрополе се открива пълна смесена гимназия. Учебните  занятия започват на 29.01.1945 г. в сградата на днешното ОУ '' Христо Ботев''. На 18.02.1945 г. е проведено първото утро, посветено на Апостола на свободата – Васил Левски. На тържеството е решено гимназията да носи името на Христо Ясенов, поета съгражданин, загинал мъченически през 1925 г.

Етрополската общественост полага големи грижи за новооткритата гимназия. Макар и скромни, осигурени са необходимите условия за провеждане на учебни занятия: сграда, материална издръжка, обзавеждане, учебни пособия и помагала.

Педагогическият колектив се състои предимно от млади учители, които правят първите си стъпки в професията. Липсата на богат опит компенсират с кураж, енергия и ентусиазъм, с които завладяват и учениците.

От следващата учебна година учебният процес навлиза в своето нормално русло. Един от новоназначените учители е Манол Манолов по пеене, създал по-късно химна ''Ясеновци''. Под неговото ръководство е сформиран и ученически хор.

На 1 май 1945 г. директорът на гимназията тържествено връчва училищното знаме на първия знаменосец – Александър Герчев. На 29 юни същата година е първият акт за раздаване на зрелостни свидетелства. На 29 януари 1948 г. с тържествено Ясеновско утро за първи път е честван патронният празник на гимназията.

В годините до днес СОУ „Христо Ясенов” търпи различни промени – и по отношение на статута (Климатична гимназия, Девическа гимназия, Смесено училище, отделят се ОУ „Христо Ботев” и НУ „Кирил и Методий”,което по-късно отново се присъединява), и по отношение на материално-техническата база (преместване в нова, по-просторна сграда, откриване на общежитие и спортен комплекс с физкултурен салон и два закрити плувни басейна), както и по отношение на учебните програми и планове (експериментално обучение по системата на ПГО с усилено изучаване на западен език и компютърно обучение и завършващ цикъл – двегодишен колеж, съвместен проект с ''Уиздън Колидж'' – Лондон; разкриване на паралелка със засилено обучение по икономически дисциплини и паралелка с разширено изучаване на изобразително изкуство; по-късно се създава профилирана паралелка след VII клас с интензивно изучаване на английски език, която се оказва едно успешно начало, защото и днес тези паралелки, включително и в начален етап, се радват на засилен интерес от страна на ученици и родители – своя принос за подобряване на чуждоезиковото обучение и културния обмен дават и доброволци от Корпуса на мира в България, с които училището си сътрудничи от 1998 г.)

УЧИЛИЩЕТО ДНЕС

Днес в обновената просторна и модерна сграда на училището се обучават 845 ученици от I до XII клас, разделени в 37паралелки и 16 полуинтернатни групи, 4 групи в общежитие и 1 логопедична група. Учениците от начален етап разполагат с уютни класни стаи и са включени в програма за целодневно обучение. Учениците от прогимназиален и гимназиален етап учат на кабинетна система. Осигурена е възможност за присъствена форма на обучение и на деца със СОП. Образователно-възпитателният процес се осъществява от педагози с висше образование и висока квалификация, в това число педагогически съветник и ресурсен учител, ежегодно отличавани за завидни постижения в областта на образованието и науката, изкуствата и спорта на общинско, регионално и национално ниво, а някои и на международно. За здравето на учениците се грижат фелдшер, зъболекар и медицинска сестра.

Училището разполага с три съвременни компютърни кабинета, ресурсен информационен центърPicture-11.03.2013 212, конферентна зала, модерно оборудвани кабинети по физика, биология, география, готварство, кабинети по химия, музика, изобразително изкуство, български език и литература, математика и история, библиотека, спортен комплекс, лекарски и стоматологичен кабинет, стол и бюфет.

Учебният процес е обезпечен със съвременни технически средства – интерактивни дъски и Енвижън, лаптопи, проектори, постоянен достъп до интернет, бели дъски. Сградата е санирана и с PVC дограма, частично е подменена парната инсталация.

МИСИЯ

СОУ „Христо Ясенов” – гарант за висококачествен образователно-възпитателен процес, адекватно ориентиран към динамично променящия се съвременен свят, съобразен с Държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности. Изграждане на личности с ярко изразено гражданско съзнание и отговорно лично поведение за активно включване в обществения живот, готови да приемат предизвикателствата на новите технологии, с изследователска нагласа и готовност за експериментиране.

ВИЗИЯ

Знанието е сила
Френсис Бейкън

На прага на своя 70-годишен юбилей СОУ „Христо Ясенов” заслужено се утвърждава като средищно за община Етрополе и едно от най-престижните в Софийска област. Осигурява равен достъп и конкурентна образователно-възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към личностно развитие и адекватна социализация.

Обособява се педагогически екип от висококвалифицирани специалисти, отворени към иновациите, проявяващи толерантност и креативност в общуването, прилагащи творчески подход в осъществяване на образователно-възпитателния процес за приобщаването на младия човек към проблемите на родния град и реализирането му като гражданин на България и света.

СОУ „Христо Ясенов” е съвременно модерно училище, училище на бъдещето.

гр. Етрополе – 2180, бул. „Руски” № 69, тел./факс 0720/6 21 35, 6 23 28,

e-mail: hr_yassenov@abv.bg
www.hristo-yassenov.com

тел:0720 / 621 35
GSM: 0879 00 46 13