Категории

Профил на купувача - Събиране на Оферти с обява

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Етрополе, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти за инвестиционни намерения

  ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Етрополе, свързани с изготвяне на  заявления за подпо...

25 Април 2018   Преглед

Доставка на нови автомобили по две обособени позиции

 ПРЕДМЕТ:„Доставка на нови автомобили по две обособени позиции:Обособена позиция № 1 „Доставка на нов автомобил с повишена проходимост 4x4“ Обособе...

24 Април 2018   Преглед

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДЯ „Патиланци

    ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 186, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.2 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:     ПРЕД...

15 Март 2018   Преглед

„Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Разширяване на нов гробищен парк в поземлен имот №066063, м. ”Котката”, землището на гр. Етрополе -първи етап, подобект I г – квартал 15 и подобект I е, кв. 16“

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 186, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРЕДМЕТ: „Извършване на строително-...

15 Февруари 2018   Преглед

Основни ремонти на обекти

ПРЕДМЕТ: Основни ремонти на обекти: 1. Рехабилитация на ул. „Oборище“, гр. Етрополе 2. Рехабилитация на ул. „Никола Михайлов“ / от бул.“Партизански...

16 Май 2017   Преглед

Избор на изпълнител за основни ремонти /рехабилитация/ на обекти

ПРОЦЕДУРА ПО СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител за основни ремонти /рехабилитация/ на обекти: 1. Рехабилитация на ул. „Китка“,...

28 Март 2017   Преглед

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДЯ "Патиланци", гр. Етрополе"

ПРОЦЕДУРА ПО СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДЯ „Патиланци”, гр. Етрополе“ по обособени позиции...

10 Март 2017   Преглед

Избор на изпълнител на строително–монтажни работи на обекти

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Предмет: Предмет на поръчката: „Избор на изпълнител на строително–монтажни работи н...

07 Ноември 2016   Преглед

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с подмярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., свързани с подготовка на заявление за подпомагане на проект

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Предмет: Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с п...

30 Август 2016   Преглед

Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Обява с предмет: „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и изда...

29 Юли 2016   Преглед