Категории

Профил на купувача - Процедури по ЗОП

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Етрополе и улична мрежа в населените места на Община Етрополе, за зимния период 2020-2021 година” с две обособени позиции:

ПРЕДМЕТ: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Етрополе и улична мрежа в населените места на Общин...

12 Юни 2020   Преглед

СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА МЕСТАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 73, АЛ. 1  ОТ ЗОП, ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:    ПРЕДМЕТ: "СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТ...

11 Март 2020   Преглед

Доставка на горива и смазочни материали, чрез карти за безналично плащане за нуждите на Община Етрополе

Доставка на горива и смазочни материали, чрез карти за безналично плащане за нуждите на Община Етрополе

24 Февруари 2020   Преглед

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Етрополе и улична мрежа в населените места на Община Етрополе, за зимния период 2019-2020 година

  ПРЕДМЕТ: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Етрополе и улична мрежа в населените места на Об...

25 Септември 2019   Преглед

Корекция на речните корита на р. Ябланица и р. Малък Искър – в определени участъци

  ПРЕДМЕТ: „Корекция  на речните корита на р. Ябланица и р. Малък Искър – в определени участъци“ с три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Кор...

27 Август 2019   Преглед

„Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително – монтажни работи по проект „Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“, гр. Етрополе“

„Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително – монтажни работи по проект „Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“...

27 Август 2019   Преглед

Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“, гр. Етрополе

    ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“, гр. Етрополе“   № НА ПРЕПИСК...

01 Август 2019   Преглед

Упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на строително–монтажни работи по проект: „Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“, гр. Етрополе

    ПРЕДМЕТ: „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на строително–монтажни работи по проект: „Рехабилитация на бул. „Александър...

01 Август 2019   Преглед

ОСНОВНИ РЕМОНТИ /РЕХАБИЛИТАЦИЯ/ НА ОБЩИНСКИ УЛИЦИ

    ПРЕДМЕТ:  „ОСНОВНИ РЕМОНТИ /РЕХАБИЛИТАЦИЯ/ НА ОБЩИНСКИ УЛИЦИ“     № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП    00099-2019-0007 КРАЕН СРОК з...

26 Юли 2019   Преглед

Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Реконструкция на спортна площадка в кв. 177 по плана на гр. Етрополе

  ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Реконструкци...

10 Юли 2019   Преглед