Категории

„Избор на изпълнител за специализирани услуги по изготвяне на тематично, експертно-методологическо

13 Ноември 2020 | 16:09

„Избор на изпълнител за специализирани услуги
по изготвяне на тематично, експертно-методологическо, текстово, видео и
интерактивно съдържание за нуждите на проект: „Преход към кръгова икономика
чрез компостиране в домакинствата и в пилотни училища в община Етрополе“ с рег.
№ BG16M1OP002-2.009-0037, процедура №
BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на
управлението на отпадъците“ по Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020 г.““

Документация
ДОКУМЕНТАЦИЯ 13 Ноември 2020 | 16:10ч. Свали