Категории

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 186, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.1 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

26 Февруари 2019 | 11:27

ПРЕДМЕТ: „Изкърпване на пътища и улици на територията на Община Етрополе”

1.    Изкърпване на бул.“Партизански“, гр. Етрополе.
2.    Изкърпване на улици в гр. Етрополе.
3.    Изкърпване на общински пътища и улици в селата на територията на общината.

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП   

КРАЕН СРОК  за подаване на оферти    ДО 17:00 ЧАСА на 13.03.2019 г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ    10:00 ЧАСА на 14.03.2019 г.

Офертите се подавал лично или по пощата  с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

Отговорни лица за подаване на информация: инж. Марияна Петрова / тел: 0720 68225

Документация
Документация 26 Февруари 2019 | 11:11ч. Свали
Обява
ОБЯВА 26 Февруари 2019 | 11:10ч. Свали
Договори
Договор 23 Април 2019 | 09:15ч. Свали
Протоколи
П Р О Т О К О Л 11 Април 2019 | 16:11ч. Свали
Файлове за преглед
Съобщение удължаване срока 13 Март 2019 | 16:17ч. Свали