Категории

Изготвяне на работен проект за обект: „Изграждане на нови горски пътища

10 Септември 2018 | 16:43

ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на работен проект за обект: „Изграждане на нови горски пътища за противопожарни нужди в землището на с. Брусен, община Етрополе“ във връзка с кандидатстване на Община Етрополе по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.“

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

   
КРАЕН СРОК

за подаване на оферти    ДО 17:00 ЧАСА на 17.09.2018г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ    09:30 ЧАСА на 18.09.2018г.


Офертите се подавал лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: гр. Етрополе, п.к. 2180, пл. „Девети септември“ № 1

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

Отговорни лица за подаване на информация: инж. Стефан Борисов / тел: 0720 68204

Документация
Документация 10 Септември 2018 | 16:00ч. Свали
Обява
О Б Я В А 10 Септември 2018 | 16:00ч. Свали
Протоколи
ПРОТОКОЛ 03 Октомври 2018 | 14:00ч. Свали
Файлове за преглед
Съобщение удължаване срока 17 Септември 2018 | 16:00ч. Свали