Категории

Пазарни консултации - спортна площадка

26 Юни 2018 | 13:49

 

Настоящата пазарна консултация се провежда във връзка с кандидатстване на Община Етрополе с проект „ Реконструкция на спортна площадка в кв. 177 по плана на гр. Етрополе“ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

Решение
РЕШЕНИЕ 06 Юли 2018 | 14:00ч. Свали
Протоколи
ПРОТОКОЛ 06 Юли 2018 | 14:00ч. Свали
Файлове за преглед
ПОКАНА 26 Юни 2018 | 13:00ч. Свали
Приложение 26 Юни 2018 | 13:00ч. Свали
ОФЕРТИ 06 Юли 2018 | 14:00ч. Свали