Категории

Пазарни консултации - Централен градски площад

21 Май 2018 | 15:29

Настоящата пазарна консултация се провежда във връзка с кандидатстване на Община Етрополе с проект „Реконструкция и рехабилитация на Централен градски площад „Девети септември", гр. Етрополе – II-ри етап" по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 - Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Решение
РЕШЕНИЕ 08 Юни 2018 | 15:00ч. Свали
Протоколи
ПРОТОКОЛ 08 Юни 2018 | 15:00ч. Свали
Файлове за преглед
ПОКАНА 21 Май 2018 | 15:00ч. Свали
КСС 21 Май 2018 | 15:00ч. Свали
ПРИЛОЖЕНИЕ 21 Май 2018 | 15:00ч. Свали
ОФЕРТИ 08 Юни 2018 | 15:00ч. Свали