Категории

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Етрополе, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти за инвестиционни намерения

25 Април 2018 | 13:18

 

ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Етрополе, свързани с изготвяне на  заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти за инвестиционни намерения:

- „Реконструкция и рехабилитация на централен градски площад „Девети септември“, гр. Етрополе – Етап II“

- „Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“  по съществуващо положение“

- „Реконструкция на спортна площадка в кв. 177 по плана на гр. Етрополе“

 по Мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

 

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

 

 

КРАЕН СРОК

за подаване на оферти

 

 

ДО 17:00 ЧАСА на 02.05.2018 г.

 

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

11:00 ЧАСА на 03.05.2018 г.

 

Офертите се подавал лично или по пощата  с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, п.к. 2180, пл. „Девети септември“ № 1

 Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

 Отговорни лица за подаване на информация: инж. Стефан Борисов / тел: 0720 68204

Документация
Документация 25 Април 2018 | 13:00ч. Свали
Обява
ОБЯВА 25 Април 2018 | 13:00ч. Свали
Договори
Договор Об.поз.1 18 Юни 2018 | 14:00ч. Свали
Договор Об.поз.2 18 Юни 2018 | 14:00ч. Свали
Договор Об.поз.3 18 Юни 2018 | 14:00ч. Свали
Протоколи
ПРОТОКОЛ 01 Юни 2018 | 13:00ч. Свали
Файлове за преглед
Съобщение удължаване срока 02 Май 2018 | 16:00ч. Свали