Категории

„Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Разширяване на нов гробищен парк в поземлен имот №066063, м. ”Котката”, землището на гр. Етрополе -първи етап, подобект I г – квартал 15 и подобект I е, кв. 16“

15 Февруари 2018 | 16:14

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 186, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

ПРЕДМЕТ: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Разширяване на нов гробищен парк в поземлен имот №066063, м. ”Котката”, землището на гр. Етрополе -първи етап, подобект I г – квартал 15 и подобект I е, кв. 16“
№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП   

КРАЕН СРОК  за подаване на оферти  ДО 17:00 ЧАСА на 02.03.2018 г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ    10:00 ЧАСА на 05.03.2018 г.

Офертите се подавал лично или по пощата  с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

Отговорни лица за подаване на информация: инж. Стефан Борисов / тел: 0720 68204

Документация
ДКУМЕНТАЦИЯ 15 Февруари 2018 | 16:16ч. Свали
Обява
ОБЯВА 15 Февруари 2018 | 16:00ч. Свали
Договори
Договор 27 Юни 2018 | 16:00ч. Свали
Протоколи
ПРОТОКОЛ 30 Април 2018 | 16:00ч. Свали