Категории

Доставка на дизелово гориво за нуждите на общинските обекти на бюджетна издръжка на територията на Община Етрополе

22 Ноември 2017 | 13:34

ПРЕДМЕТ: „Доставка на дизелово гориво за нуждите на общинските обекти на бюджетна издръжка на територията на Община Етрополе“

КРАЕН СРОК за подаване на оферти
Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. Изборът на процедура на договаряне без предварително обявление в настоящия случай се обуславя от обстоятелството, че стоката, предмет на настоящата поръчка, а именно гориво за отопление, е включена в списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, одобрен от Министерски съвет с ПМС № 191 от 29.07.2016 г., изм. ДВ, бр. 99/13.12.2016 г. На основание чл. 79, ал. 4 от ЗОП договорът се сключва по правилата на съответната стокова борса.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ
Предмет на поръчката е доставка на стоки, които се търгуват на стоковата борса, съгласно списък одобрен от Министерски съвет, поради което възложителят ще се възползва от разпоредбата на чл. 65, ал. 1 от ППЗОП и няма да прилага чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, тъй като ще сключи договор на основание чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

Отговорни лица за подаване на информация: Бистра Павлова / тел: 0720 68229

Обявление
Възложена поръчка 06 Ноември 2017 | 14:22ч. Свали
Решение
Решение за откриване 13 Октомври 2017 | 07:59ч. Свали
Договори
ДОГОВОР 23 Април 2018 | 11:00ч. Свали