Категории

Наредби

Списък от файлове
Наредба №5 за общинската собственост Преглед
Наредба за изменение на Наредба №5 за общинската собственост Преглед
Наредба за изменение на Наредба №5 за общинската собственост Преглед
НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Етрополе Преглед
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етрополе Преглед
НАРЕДБА № 9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етрополе Преглед
Н а р е д б а № 20 За изграждане и опазване на зелената система на територията на община Eтрополе- (ОТМ.) Преглед
Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Етрополе Преглед
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Етрополе Преглед
Дата на обявяване: 02.03.2023 г.-Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 за общинската собственост Преглед
Дата на обявяване: 23.02.2023 г.- Наредба №13 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Етрополе Преглед
Дата на обявяване: 23.02.2023 г.- Наредба 1 за обществения ред на територията на община Етрополе Преглед
Дата на обявяване: 03.02.2023 г.-Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Етрополе Преглед
Дата на обявяване: 03.02.2023 г.-Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Етрополе Преглед
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Етрополе Преглед
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Етрополе Преглед
НАРЕДБА № 18 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА-отменена с Решение №129/08.02.2019 г. на АССО по адм. дело №1085/2018 г., в сила от 02.03.2019 г. Преглед
НАРЕДБА №6 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ И ГРОБИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Преглед
№8 за опазване на околната среда, поддържане на чистотата и управлението на отпадъците Преглед
Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти – общинска собственост и за финансово подпомагане на спортната и спортно-туристическата дейност на територията на Община Етрополе Преглед
Наредба №2 за управление на общинските горски територии собственост на Община Етрополе Преглед
Наредба 14-нищожна АССО-30.05.20 Преглед
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 13 Преглед
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 Преглед
НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ЕТРОПОЛЕ Преглед
НАРЕДБА № 16 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища, собственост на Община Етрополе Преглед
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 Преглед
НАРЕДБА №15 за регистрация и отглеждане на селскостопански животни в община Етрополе Преглед
Наредба №19 за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Етрополе -Решение 332 -АССО Преглед
НАРЕДБА за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие Преглед
Р.727- АССО-21.07.2018- Наредба №4 за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества. Преглед
№23 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях от органите на общинска администрация Етрополе Преглед
№22 за действия при бедствия, аварии и катастрофи Преглед
№21 за прилагане на публично-частните партньорства (ПЧП) Преглед
№17 за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Етрополе /по чл. 196, ал. 5 на ЗУТ/ Преглед
№12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе Преглед
№11 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и обектите по чл. 55 от ЗУТ на територията на община Етрополе Преглед
№10 за символите, почетните звания и почетните знаци на община Етрополе Преглед
№3 за организация и управление на Общинския пазар Преглед