Категории

Правилник

                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ

 

 

ПРАВИЛНИК

ЗА

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕТРОПОЛЕ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЕТРОПОЛЕ

 

 

/Приет с Решение №13 по Протокол №3 от 28.12.2023 г. на Общински съвет – Етрополе/

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Чл. 1. Настоящият правилник урежда организацията и дейността на Общински съвет – Етрополе и неговите комисии, както и взаимодействието му с общинска администрация – Етрополе.

Чл. 2. (1) Организацията и дейността на Общинския съвет се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

(2) В своята дейност Общинския съвет се ръководи от следните общи принципи: законност, демократичност, етническа толерантност, самостоятелност по отношение на други държавни органи при вземане на решения, гарантиране и закрила интересите на жителите на община Етрополе, публичност при вземане на решенията и тяхното изпълнение.

 

РАЗДЕЛ ІІ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Чл. 3. (1) Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на община Етрополе (общината) при условия и по ред, определени от Закона.

(2) Общинският съвет се състои от избраните 17 общински съветници.

Чл. 4. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 17 от ЗМСМА, както и други дейности определени със закон.

Чл. 5. (1) Общинският съвет с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници:

1. Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове.

2. Одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината и кметствата по предложение на кмета на общината.

3. Избира и освобождава председателя на общинския съвет.

4. Приема и изменя годишния бюджет на общината, включително и показателите по чл.45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му.

5. Определя размера на местните такси и цени на услуги.          

6. Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства.

7. Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи.

8. Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общинския дълг чрез сключване на договори за заем  или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции  при условия и по ред, определени със закон.

9. Създава кметства при условия и по ред, определени в закон.             

10. Прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината.              

11. Приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност.      

12. Взема решение за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на общинския съвет при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията за повече от три месеца.

13. Избира и освобождава заместник-председатели на Общински съвет.

14. Приема решения по чл. 42, ал. 6, 7 и 8 от ЗМСМА.

15. Определя размера на възнаграждението на общинския съветник за участието му в заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии.

(2) Общинският съвет с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници:  

1. Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.               

2. Приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията.               

3. Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности.                     

4. Определя изисквания за дейността на физическите и юридически лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и други особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура.              

5. Приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество.

6. Приема решения за участие на Общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на Общината в тях.   

7. Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение.      

8. Обсъжда и приема решения по предложение на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност.

9. Одобрява символ и печат на Община Етрополе.

10. Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани.

11. Решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, кметството или населеното място по предложение на кмета на Общината след съгласуване с областния управител.   

12. Упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.  

13. Определя условията и реда за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на съответната община.

(3) Общинският съвет с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието:

1. Приема и изменя годишния бюджет на общината, включително и показателите по чл.45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му.

2. Определя размера на местните такси и цени на услугите.

3. Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на Общината и кметовете на кметства.

4. Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на Общината в техните органи.

5. Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции  при условия и по ред, определени със закон.

6. Приема решения за създаване и прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество.

7. Приема решения за участие на Общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на Общината в тях. 

(4) Общинският съвет може да избере обществен посредник с мнозинство повече от 2/3 от общия брой общински съветници.

(5) В случаите по ал. 4, Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на обществения посредник с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници. 

(6) Общинският съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи. 

(7) Приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения по въпроси от местно значение.

Чл. 6. Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни кметства, населени места или части от тях по предложение на кмета на Общината и определя функциите им.

Чл. 7. (1) Актовете на Общинския съвет се изпращат на кмета на Общината,  районната прокуратура и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им.

(2) Актовете на Общинския съвет се разгласяват на населението на общината в срока по ал. 1 чрез средствата за масово осведомяване и чрез интернет страницата на Община Етрополе. Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на Общинския съвет се разгласява по същия ред. Актовете на Общинския съвет се обнародват в "Държавен вестник", когато това е предвидено със закон.

Чл. 8. Кметът на Общината определя подходящо помещение в сградата на общината, където се съхраняват копия от актовете на Общинския съвет от последните 10 години на хартиен носител и се осигурява достъп на желаещите граждани да ги четат на място в рамките на осемчасово работно време във всеки работен ден. На всеки гражданин, желаещ да получи копие от даден акт на Общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане, съгласно Наредба № 13 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Етрополе.

Чл. 9. (1) Първото заседание на новоизбрания Общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите.

(2) Преди началото на първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове полагат клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА. Клетвата се полага в присъствието на граждани на общината, на областния управител или на негов представител и на председателя или член на общинската избирателна комисия. Когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващо заседание на Общинския съвет. Клетвените листа на общинските съветници, кмета на Общината и кметовете на кметства се съхраняват в  архива на Общинския съвет.

 (3) Първото заседание на новоизбрания Общински съвет се открива и ръководи от най-възрастния общински съветник. На първото заседание на Общинския съвет се избира председател на Съвета.

Чл. 10. Общинският съвет продължава да изпълнява своите функции до конституирането на новоизбрания Общински съвет. Когато съдът е спрял изпълнението на решението на общинската избирателна комисия за резултатите от изборите за общински съветници или е обявил изборния резултат за недействителен, срокът на пълномощията на Общинския съвет, чийто мандат е изтекъл, се възобновява до полагането на клетва от новоизбрания Общински съвет.

Чл. 11. (1) Общинският съвет избира от своя състав председател на Съвета. Изборът се провежда с тайно гласуване. За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.

(2) Правомощията на председателя на Общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

1. подаване на оставка.

2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на Общинския съвет, взето по реда на ал.1.

3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията.

 (3) При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на Общинския съвет се председателства от избран съветник.

Чл.12. (1) В структурата на общинската администрация се създава самостоятелно звено, което подпомага работата на Общинския съвет и на неговите комисии и осъществява организационно-техническото и административното обслужване на тяхната дейност. Звеното е на пряко подчинение на председателя на Общинския съвет.

(2) Числеността на служителите в звеното се включва в общата численост на общинската администрация и заедно с щатното му разписание се утвърждава по реда на чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, по предложение на председателя на Общинския съвет.

(3) Служителите в звеното подпомагат дейността на председателя на Общинския съвет при осъществяване на правомощията му по подготовката, свикването и провеждането на заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии.

(4) Председателят на Общинския съвет утвърждава длъжностните характеристики, ръководи и контролира дейността на служителите в звеното. Оценяването на изпълнението на длъжността на служителите в звеното се извършва от председателя на Общинския съвет.

(5) Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на Общината по предложение на председателя на Общинския съвет. Кметът на Общината не може да назначава или да освобождава служители в звеното, за които не е направено писмено предложение от председателя на Общинския съвет.

(6) Правното обслужване на Общински съвет и постоянните комисии се осигурява от юрист, предложен от председателя на Общинския съвет, на основание договор, сключен с кмета на общината.

РАЗДЕЛ ІІІ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.13. (1). Председателят на Общинския съвет:

1. Свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовката им.

2. Координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност.

3. Провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани.

4. Подпомага съветниците в тяхната дейност.

5. Представлява Общинския съвет пред външни лица и организации.

6. Удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от Общинския съвет актове.

7. Осигурява необходимите условия за работата на комисиите на Общинския съвет и на общинските съветници.

8. Определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас и гражданите.

9. Удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на Общинския съвет.

10. Следи за довеждане до знанието на  гражданите на общината на всички актове, приети от Общинския съвет.

11. Изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в настоящия правилник.

12. Следи за спазване на този правилник.

13. Издава заповеди за командировки или специализации в чужбина на кмета на Общината и кметовете на кметства.

14. Изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, Общинския съвет и този правилник.

 Чл.14. (1)  Общинският съвет определя размера на възнаграждението на председателя на Общинския съвет в рамките на действащата нормативна уредба.  

(2) Председателят на Общинския съвет има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.

(3) Председателят на Общинския съвет има право на:

 1. обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване при условията и по реда на Закона за здравното осигуряване;

 2. отпуски и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни трудови възнаграждения и други плащания при условията и по реда на Кодекса на труда.

(4) Времето, през което общински съветник е заемал длъжността председател на Общинския съвет, се признава за трудов стаж.

РАЗДЕЛ ІV

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Чл. 15. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.

Чл. 16.  (1) Общинският съветник има право:

1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на Общинския съвет;

2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на Общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на Общинския съвет и да внася проекти за решения;

3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на Общинския съвет;

4. да отправя питания към кмета, на които се отговаря писмено и/или устно на следващото заседание на Общинския съвет, освен ако самият съвет не реши друго;

5. да получава от държавни органи, службите на общинската администрация, стопански и обществени организации съдействие и информация, свързана с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;

6. да получава възнаграждение при изпълнение на задълженията си;

7. да получава пътни и други разноски във връзка с работата му в Общинския съвет.

(2)  Възнаграждението на общинския съветник се определя по реда и условията на чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА. Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии, когато участва в обсъждането на повече от половината от точките, включени в дневния ред. Размерът на възнаграждението се определя с решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой съветници. При отсъствие от заседание на Общинския съвет общинският съветник не получава възнаграждение. Не получава възнаграждение и при отсъствие от заседание на постоянна комисия.

(3) Възнагражденията се изплащат до 20-то число на следващия месец, след представяне от председателя на Общинския съвет на заверени ксерокопия на присъствените листа от заседанията на Общинския съвет и присъствените листа от заседанията на постоянните комисии.

(4) Средствата за възнаграждение на общинските съветници, както и пътните и други разноски се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет.

Чл. 17. (1) Общинският съветник е длъжен:

1. да присъства на заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии, в които е избран и да участва в решаването на разглежданите въпроси;

2. да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление;

3. да се подписва в присъствения лист на всяко заседание на Общинския съвет и на неговите комисии, а когато отсъства от заседание на Общинския съвет, да уведоми председателя писмено, че по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, няма да участва в заседанието на Общинския съвет.

4. да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;

5. да спазва установения ред по време на заседанията на Общинския съвет и неговите комисии.

Чл. 18. (1) Общинският съветник не може:

1.    да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие;

2.    да заема длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз;

3.    да извършва дейности, които водят до нарушаване на забрана или ограничение по глава осма, раздел II от Закона за противодействие на корупцията.

(2) В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по ал. 1, т. 1 и т. 2, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на Общинския съвет и общинската избирателна комисия. Когато общински съветник има частен интерес, той е длъжен да предприеме действие за предотвратяване на конфликт на интереси по глава осма, раздел III от Закона за противодействие на корупцията.

(3) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения, когато се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен, включително и по сватовство до втора степен, включително.

(4)  За общинския съветник, включително за председателя на Общинския съвет, не е налице конфликт на интереси при участие в подготовката, обсъждането и приемането на бюджета на Общината и на възнаграждението на кметовете, на председателя на Общинския съвет и на общинските съветници.

Чл. 19. Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

1.  при поставяне под запрещение;

2.  когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

3. при подаване на оставка чрез председателя на Общинския съвет до общинската избирателна комисия;

4.  при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник-областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;

5.  когато, без да е уведомил писмено председателя на Общинския съвет за неучастието си в заседанието на Съвета по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на Общинския съвет през годината;

6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца;

7. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;

8. при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината;

9. при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз;

10. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията;

11. при установяване на неизбираемост;

12. при смърт.

РАЗДЕЛ V

ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

Чл. 20. (1) Общинските съветници могат да образуват групи според своята политическа ориентация, партийна принадлежност или друга програмна основа.

(2) Минималният брой за образуване на група на общинските съветници е двама общински съветници.

(3) Ако броят на членовете в една група на общинските съветници спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.

Чл. 21. Не могат да се образуват групи на общинските съветници, които да представляват частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси.

Чл. 22. (1) Всяка група представя на председателя на Общинския съвет решение за образуването си, списък на членовете на ръководството и на общинските съветници, включени в нея. Решението и списъкът се подписват от всички общински съветници от състава на групата.

(2) Председателят на Общинския съвет обявява състава и ръководството на групите на общинските съветници.

(3) Групите на общинските съветници и промените в техния състав и ръководство се вписват в специален регистър.

Чл.23. (1) Всеки общински съветник може да членува само в една група на общинските съветници.

(2) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членство, както и правата и задълженията на членовете се определя от самата група в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(3) Прекратяването на членство на общински съветник от дадена група се извършва с писмено заявление до ръководителя на групата с копие до председателя на Общинския съвет, който го обявява пред Общинския съвет на първото заседание на Съвета, след деня на постъпването му.

(4) Общински съветник, напуснал или изключен от група, става независим общински съветник и не може да бъде приет за член на друга група.

                                                                  РАЗДЕЛ VІ

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 24. (1) Общинският съвет избира от състава на своите съветници постоянни и временни комисии, както и комисии, създадени по силата на закон или подзаконов нормативен акт.

(2) Общинските съветници не могат да участват в състава на повече от три постоянни комисии.

Чл. 25. (1) Постоянните комисии имат за задача:

1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;

2. да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;

3. да изготвят програми, проекти на наредби, правилници и други актове, проекти на решения, декларации и обръщения и да ги внасят за обсъждане в Общинския съвет;

4. да разглеждат внесените проекти за решения и други актове на Общинския съвет, да изготвят решения, с които предлагат тяхното приемане, отхвърляне, изменение или допълнение;

5. да извършва анализи и проучвания за ефективността и приложимостта на действащи наредби, правилници, инструкции и решения на Общинския съвет;

6. да разглеждат доклади и информация за дейността на общинската администрация, на ръководители на търговски дружества с общинско участие или на други организации и да излизат със становища пред Общинския съвет.

7. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет;

8. да изготвят становища по внесените жалби на гражданите.

(2) В работата си постоянните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти.

(3) Участието на привлечените външни лица като експерти и консултанти в постоянните комисии става с решение на постоянната комисия с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове.

Чл. 26. По разглежданите въпроси постоянните комисии приемат предложения и препоръки, които се предават в Общинския съвет и на съответните заинтересувани лица.

Чл. 27. (1) Към Общинския съвет се създават следните постоянни комисии:

1. Комисия по бюджет, финанси, икономически дейности, общинска собственост;

2. Комисия по териториално и селищно устройство, програми и проекти;

3. Комисия по здравеопазване, социални дейности и трудова заетост;

4. Комисия по образование, култура и духовни дейности;

5. Комисия по въпросите на децата, семейството, младежта, спорта, туризма и околната среда;

6. Комисия по законност, административно управление и обслужване на населението;

7. Комисия за противодействие на корупцията.

(2) Постоянните комисии се състоят от по петима членове – общински съветници.

(3) Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя и състава на постоянните комисии.

Чл. 28. (1) Ръководството на всяка постоянна комисия се осъществява от председател, който се избира от Общинския съвет.

(2) Общински съветник може да е председател само на една постоянна комисия.

(3) Предсрочно прекратяване на правомощията на председател на постоянна комисия става:

1. по негово искане;

2. с решение на Общинския съвет;

(4) Председателят на постоянна комисия:

1. Организира работата и заседанията на постоянната комисия.

2. подържа връзки и координира дейността на комисията с останалите постоянни и временни комисии и председателя на общинския съвет. 

 (5) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната и държавната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

Чл. 29. Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, от председателя на Общинския съвет и по искане на най-малко една трета от нейните членове.

Чл. 30. Общинските съветници, които не са членове на съответната постоянна комисия, могат да участват в нейните заседания без право да гласуват.

Чл. 31. (1) Предложения и проекти за решения от общинска администрация се разглеждат в постоянна комисия, само ако са внесени от кмета на Общината.

(2) При обсъждане на проекти за решения или други актове в комисия вносителят или негов представител присъства на заседанията и дава необходимите разяснения.

Чл. 32. (1) Постоянните комисии заседават, когато присъстват повече от половината от техните членове. При редовно заседание на комисията, ако до 15 минути след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, комисията не провежда заседание.

(2) При отсъствие на председателя на постоянната комисия присъстващите членове избират с обикновено мнозинство един от членовете да председателства заседанието.

(3) Решенията на постоянните комисии се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите при явно гласуване.

Чл. 33. (1) Постоянните комисии могат да провеждат съвместни заседания, които се ръководят от един от председателите.

(2) При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос.

(3) При различни становища всяка комисия прави свой доклад пред Общинския съвет.

Чл. 34. За докладчик пред Общинския съвет се определя председателят на комисията, членът, ръководил заседанието или член на комисията, посочен от председателя/члена, ръководил заседанието.

Чл. 35. За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички препоръки и решения. Протоколът се подписва от присъстващите членове на комисията. Председателят на комисията, а в негово отсъствие водещият заседанието подписва съответните предложения, които се предават в Общинския съвет и на съответните заинтересовани лица.

Чл. 36. (1) Временните комисии се образуват по конкретен повод за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.

(2) Предложение за образуване на временна комисия може да се прави от председателя на Общинския съвет, от постоянна комисия или от общински съветник.

(3) Задачите, числеността, съставът и срокът за дейност на временните комисии се определят от Общинския съвет.

 (4) Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и за работа на временните комисии.

 (5) Временните комисии преустановяват дейността си с изготвянето на отчет и с решение на Общинския съвет.

Чл. 37. (1) Заседанията на комисиите са открити. Комисиите могат да решат по изключение отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.

(2) Председателят на комисия е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и медии.

(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

РАЗДЕЛ VІІ

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 38. (1) Заседанията на Общинския съвет се провеждат в сградата на общинска администрация – Етрополе.

(2) Заседание може да се проведе и на друго място с решение на Общинския съвет.

(3) По изключение заседание може да се проведе и извън територията на общината с решение на Общинския съвет.

(4) Редовните заседания се провеждат в дните вторник или четвъртък на последната седмица от календарния месец. През м. август не се провеждат заседания. Когато важни обстоятелства налагат да се промени деня на заседанието, председателят на Общинския съвет уведомява общинските съветници, чрез звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА.

Чл. 39. Общинският съвет се свиква на заседание не по-малко от шест пъти годишно. Ако в продължение на три месеца Общинският съвет не проведе заседание, правомощията му се прекратяват с решение на общинската избирателна комисия и в тримесечен срок се произвеждат нови избори за Общински съвет.

Чл. 40. (1) Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:

1. по негова инициатива;

2. по искане на една трета от общинските съветници;

3. по искане на една пета от избирателите на общината;

4. по искане на областния управител.

(2)  Искането за свикване на заседание на Общинския съвет по ал.1, т.2, 3 и 4 се представя в писмена форма и се придружава от проект за дневен ред.

(3) В случаите по ал. 1, т. 2, 3 и 4 председателят на Общинския съвет свиква заседание, което се провежда в седемдневен срок от внасяне на искането. След изтичане на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в седемдневен срок от свикването.

Чл. 41 Заседанието на Общинския съвет се свиква с писмена покана, в която се определя: дата, час, място и проект на дневен ред

Чл.42. (1)  Председателят на Общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседание. Изпращането на покани до общинските съветници за провеждането на заседанието на Общинския съвет се извършва от звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА, в 5-дневен срок преди неговото провеждане.                     

(2) При възникнала извънредна необходимост председателят на Общинския съвет свиква извънредно заседание, за което общинските съветници се уведомяват не по-късно от деня, предхождащ деня на провеждане на заседанието по телефона или чрез електронните им пощи, като се предоставя и информация за дневния ред. В предложенията за разглеждане задължително се посочва причината, обосноваваща извънредната необходимост.

Чл. 43. (1) Заседанията на Общинския съвет са законни, ако присъстват повече от половината от общия брой на общинските съветници.

 (2) Решенията на Общинския съвет се вземат с предвиденото в ЗМСМА мнозинство.

 (3) Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината чрез средствата за масово осведомяване.

Чл. 44. (1) Заседанията на Общинския съвет са открити. По изключение Общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити.

(2) Средствата за масово осведомяване може да отразяват откритите заседания с репортажи и/или пряко.

Чл. 45. (1) За всяко заседание на Общинския съвет се води протокол. Общинските съветници се запознават с решенията от протокола в седемдневен срок от деня на заседанието и в случай на необходимост предлагат поправки в него. При спор въпросът се решава от Съвета на следващото заседание.

(2) Поправки на явни фактически и технически грешки в протокола се извършват по нареждане на председателя до подписване на протокола, след като се изслушат вносителя, докладчика на съответната комисия или общински съветник, поискал поправката и протоколчика. Поправеното решение се обозначава след № на решението с буквата „П”.

(3) Председателят обявява поправките пред Общинския съвет на следващото заседание.

Чл. 46. Заседанията на Общинския съвет се подготвят под ръководството на председателя, който обявява на населението най-малко 5 дни преди заседанието датата, часа, мястото и проекта за дневен ред на заседанието. Обявлението се публикува на Интернет страницата на Общината, раздел „Общински съвет”.   

Чл. 47. (1) Гражданите имат право да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

(2) Председателят на Общинския съвет е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и на медиите.

(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

(4) На заседанието не се допускат граждани, които се явяват в нетрезво състояние, под въздействие на наркотични вещества или в неприличен вид. Не се допуска ползването на мобилни телефони и провеждане на разговори по време на заседание.

(5) Граждани, които смущават провеждането на заседание, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към други лица в залата, се отстраняват от заседанието.

(6) На заседанието не се допускат въоръжени лица.

Чл. 48. (1) При определяне на дневния ред за заседание на Общинския съвет, председателят може да включи отделна точка “изказвания, питания, становища и предложения на граждани”, като се определя време за тази точка не повече от 20 минути за едно заседание.

(2)  Председателят разглежда по реда на постъпването им в деловодството на Общинския съвет исканията по предходната алинея и включва в проекта за дневния ред онези от тях, които са по обществено значими въпроси.

(3)  Питанията, предложенията и становищата на гражданите, които не са по обществено значими въпроси, се връщат на подателя им от звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА в 10-дневен срок след разглеждането им.

Чл. 49. (1) Предложение за закрито заседание може да направи председателят на Общинския съвет или всеки общински съветник, като бъде обявен въпросът, който ще се обсъжда в закрито заседание, както и необходимостта заседанието да бъде закрито.

(2)  При постъпило предложение по предходната алинея председателят поканва външните лица да напуснат залата. След като изслушат подробна мотивировка от вносителя на предложението и го обсъдят, общинските съветници гласуват предложението за провеждане на закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито.

(3) Обсъжданията и протоколът от закрито заседание обвързват със съответни задължения всички общински съветници и лица, които имат достъп до тях.

Чл. 50. (1) Председателят открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой на общинските съветници.

(2)  Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието, след всяка почивка или прекъсване на заседанието.

(3) По преценка на председателя или по искане на общински съветници проверка на кворума може да се извърши и в процеса на заседанието.

(4)  Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници или чрез поименно прочитане на имената им от председателя.

(5) Ако преди началото на гласуване, група на общински съветници или общински съветник изразят съмнение, че няма кворум, председателят разпорежда да се извърши преброяване на присъстващите в залата.

(6)  Председателят прекратява заседанието, когато в залата няма необходимия кворум от общински съветници.

Чл. 51. (1) Кметът на Общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред на обявеното заседание, ако се регистрират в деловодството на Общинския съвет в деня на заседанието..

(2) Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде: настъпването на непредвидими обстоятелства – природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение; спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установената процедура.

(3) Въпросите, които се предлагат за включване по чл. 51, ал. 1, съобразени с ал. 2, са придружени с обосновка на вносителя и документи, регламентиращи спешността за внасяне, ако има такива.

(4) Неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на Общинския съвет.

Чл. 52. (1) Заседанията на Общинския съвет се откриват и ръководят от председателя на Общинския съвет.

(2) При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на Съвета се председателства от избран съветник, а в случай че такъв не може да бъде избран – от най-възрастния присъстващ съветник.

(3) В началото на заседанието се гласува дневният ред.

(4) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред се подлагат на гласуване само ако са депозирани в писмен вид преди началото на заседанието, съгл. чл. 49, ал.1.

(5)  Не се допускат устни предложения за промяна в дневния ред.

(6)  По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.

(7)  В началото на разискванията по точките от дневния ред председателят информира:

1. за решенията на постоянните комисии по съответните точки с обявяването на „положително” или „отрицателно” становище на комисията;

2.  за изменение, допълнение или друг проект за решение, спрямо внесения основен текст с предложение за решение.

(8) При необходимост председателят на постоянната комисия, която е направила измененията, допълненията или нов проект за решение по съответната точка от дневния ред, дава допълнителни разяснения.

(9) Председателят на заседанието дава думата на общинските съветниците за изказвания.

(10) Общински съветник не може да се изказва, без да е получил думата от председателя.

(11) Думата се иска от място с вдигане на ръка.

Чл. 53. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.

(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушаване на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или които съдържат предложение за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително тези за:

1. прекратяване на заседанието;

2. отлагане на заседанието;

3. прекратяване на разискванията;

4. отлагане на разискванията;

5. отлагане на гласуването;

6. проверка на кворума;

7. искане на почивка.

(3) Процедурните въпроси се поставят кратко, без да се засяга същността на главния въпрос.

Чл. 54. Общинските съветници говорят от място.

Чл. 55. (1) Ако съветникът се отклонява от обсъжданата тема, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи, му се отнема думата.

(2) Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по един и същи въпрос.

Чл. 56. (1) Общинският съветник има право на реплика.

(2) Репликата е кратко възражение по сьществото на приключилото изказване.

(3) Репликата се прави веднага след изказването и не може да трае повече от три минути.

(4) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много три реплики.

(5) Не се допуска реплика на репликата.

(6) След направените реплики изказалият се общински съветник има право на обяснение до 3 минути.

Чл. 57 (1) Общинският съветник има право на лично обяснение до 3 минути, когато в изказване на заседание е засегнат лично или поименно.

(2) Общинският съветник има право след гласуването на обяснение на своя отрицателен вот в рамките на 3 минути след гласуването.

(3) Правото на обяснение на отрицателен вот има само този общински съветник, който при обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно становище или не се е изказал.

(4) За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на 3-ма общински съветници.

(5) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване на процедурни въпроси.

Чл. 58. (1) Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на Общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, регистрирани по чл. 46. Питанията се правят в рамките на определеното по чл. 46 от този правилник време.

(2) Всеки гражданин може да се изкаже в рамките на 3 минути.

(3) По отговора на питането не се провеждат разисквания, като последен има право на реплика гражданинът, направил питането, в която заявява дали е доволен от отговора.

Чл. 59. (1) На питанията на граждани, включени в дневния ред, се отговаря устно на същото заседание, освен ако гражданинът не е изявил желание да получи писмен отговор.

(2) По изключение, когато питането е свързано с извършване на допълнителни справки или проучвания, отговорът се отлага за следващото заседание.

(3) Председателят на Общинския съвет определя кой да отговори в зависимост от характера и съдържанието на поставения въпрос.

Чл. 60. (1) При нужда времето за изказвания се определя предварително от Общинския съвет по предложение на ръководителите на групите на общинските съветници и се разпределя между тях пропорционално на тяхната численост.

(2) Отделният съветник има право на изказване до 5 минути, ако не е приет друг регламент.

(3)  След предупреждение към съветника за превишаване на времето, председателят му отнема думата.

Чл. 61. Кметът на общината, заместник-кметовете и секретарят на общината могат да вземат думата всеки път, когато я поискат, по разисквания въпрос.

Чл. 62. (1) В случай че е постъпило предложение за прекратяване или за отлагане на разискванията, преди гласуване на предложението думата се дава на още един общински съветник, който не е съгласен с него.

(2) Предложението за прекратяване се подлага на гласуване преди предложението за отлагане.

(3) Ако предложението за прекратяване на разискванията бъде прието, но има представители на групите на общинските съветници, които не са се изказали по разисквания въпрос, думата се дава на един общински съветник от всяка от тях.

Чл. 63. Когато няма постъпили предложения за прекратяване на разискванията и никой общински съветник не иска думата, председателят обявява разискванията за прекратени.

Чл. 64. (1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на общинските съветници или когато други важни причини налагат, председателят може да прекъсне заседанието за определено време.

(2) По искане на ръководител на група на общинските съветници председателят прекъсва заседанието за определено време, но не повече от 15 минути и само веднъж в едно заседание.

(3) За непристойно поведение по време на заседанията на Общинския съвет председателят може да отстрани общински съветник от разискванията по дадена точка.

Чл. 65. Заседание може да бъде отложено с решение на Общинския съвет по предложение на председателя или на група на общински съветници.

Чл. 66. (1) Гласуването е лично. Гласува се "за", "против" и "въздържал се". Гласуването се извършва явно или тайно.

(2) Явното гласуване се извършва:

1. чрез вдигане на ръка;

2. чрез саморъчно записване на имената;

3. поименно.

(3) Поименно гласуване става, като председателят прочита имената на общинските съветници, които отговарят "за", "против" и "въздържал се".

Чл. 67. Тайното гласуване се извършва с бюлетини.

Чл. 68. Най-малко една десета от всички общински съветници или всяка група на общински съветници може да предложи гласуването да бъде поименно, чрез саморъчно записване на имената или тайно. Предложението се поставя на гласуване без разисквания.

Чл. 69. (1) Председателят обявява, че се пристъпва към гласуване. Докато трае гласуването, думата не се дава на никого.

(2) Председателят на Общинския съвет обявява резултата от гласуването веднага.

(3) Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон е предвидено друго.

Чл. 70. Предложението за отхвърляне се поставя на гласуване най-напред. Предложението за отмяна, изменение или допълнение се поставя на гласуване преди цялостното гласуване по основния въпрос. Направените предложения се поставят на гласуване по реда на тяхното постъпване.

Чл. 71. Когато протичането на гласуването или резултатът от него бъдат оспорени, председателят може да разпореди то да бъде повторно. Резултатът, установен при повторно гласуване, е окончателен.

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VIII

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ ОТ РАЗСТОЯНИЯ

Чл. 72. (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на Общинския съвет свиква заседание на Общинския съвет и на постоянна комисия от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция, чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, председателят на Общинският съвет може да свика заседание от разстояние, на което да се  приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация за ползване на електронна поща.

(4) При провеждане на заседания, чрез видеоконференция, на електронната поща ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео.

(5) При провеждане на заседания чрез неприсъствено приемане на решения на електронната поща общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати от своята електронна поща попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет – Етрополе, в което посочва начина („за“, „против“, „въздържал се“), по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения, се прилагат към съставения протокол на заседанието с взети неприсъствени решения.

(6) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в Закона и Правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.

(7) Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично.

 

 

 

 

РАЗДЕЛ IX

ВНАСЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

 Чл. 73. (1) Постоянните комисии, председателят на Общинския съвет, общинските съветници, кметът на Общината и кметовете на кметствата от общината могат да внасят проекти за решения, наредби, инструкции и други видове актове на Общинския съвет.

(2) Проектите, заедно с мотивите, се отправят до председателя на Общинския съвет.

 (3) Писмени предложения с проекти за включване на точки в дневния ред се правят до председателя на Общинския съвет най-късно 10 дни преди датата на предстоящо заседание.

(4) При особено важни случаи кметът на Общината или общински съветник може да внесе мотивирано писмено предложение с проект за решение до председателя на Общинския съвет и след срока по ал. 3, в деня на заседанието на Общинския съвет и проектът се включва в дневния ред.

Чл. 74. (1) Председателят на Общинския съвет разпределя предложенията за проекти между постоянните комисии, съобразно тяхната компетентност.  

(2) Председателят на Общинския съвет определя водеща постоянна комисия за всеки проект за решение, когато се налага обсъждане от повече постоянни комисии.

(3) Водещата комисия организира и координира обсъждането на проекта, следи за спазването на сроковете и подготвя основния доклад за заседанието на Общинския съвет.

Чл. 75. (1) Постоянните комисии обсъждат проектите и изготвят становище по тях.  Постоянните комисии обсъждат проектите за решения, ако са постъпили в Общинския съвет най-късно до деня, предхождащ деня на заседанието на комисията.

(2) След приключване разглеждането на проектите в комисиите те се включват от председателя в дневния ред на заседание на Общинския съвет.

Чл. 76. (1) В своите становища комисиите се произнасят по необходимостта, целесъобразността и финансовото осигуряване на проекта. Те правят мотивирано предложение до Общинския съвет да приеме проекта така, както е внесен, да го приеме с изменения и допълнения или да го отхвърли. Проектът за решение се разглежда и подлага на гласуване, независимо от становището на водещата комисия.

(2) Когато са внесени два или повече проекта по един и същ предмет, водещата комисия изработва общ проект, който внася от свое име за разглеждане на заседание на Общинския съвет.

Чл. 77. (1) Предложенията с проекти за решения, заедно с редакционните поправки, изменения и допълнения, мотивите към тях, както и становищата на постоянните комисии се предоставят на разположение на общинските съветници в петдневен срок преди заседанието, на което ще бъдат разгледани. Всеки общински съветник получава материалите за предстоящото заседание на хартиен носител в деловодството на Общинския съвет или по електронната си поща.

 Чл. 78. Проектът за решение се разглежда и гласува, след като Общинският съвет изслуша предложението на вносителя, становището на водещата комисия и становищата на другите комисии, до които той е бил разпределен..

Чл. 79. (1) Когато счете за необходимо, общинският съвет приема решение за допълнително разглеждане и обсъждане на проекта и го изпраща на съответната комисия.

(2) Проектът се включва в дневния ред на следващото заседание, ако Общинският съвет не реши друго.

Чл. 80. Вносителят на проекта за решение може да го оттегли до гласуването на дневния ред на заседанието или до започване на обсъждането. След  това оттеглянето се прави само със съгласие на Съвета.

РАЗДЕЛ Х

КОНТРОЛ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 81. (1) Кметът на Общината организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и внася в Общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно; изпраща на Общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от Съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им. Актовете на кмета на Общината могат да се оспорват по административен ред пред областния управител, освен ако в закон е предвидено друго.

(2) Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета на Общината, които противоречат на актове, приети от Съвета, в 14-дневен срок от получаването им. В същия срок Общинският съвет може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на Общината, пред съответния административен съд.

(3) Актовете на Общинския съвет могат да се оспорват пред съответния административен съд.

(4) Областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в Общинския съвет или да ги оспорва пред съответния административен съд. Оспорването спира изпълнението на индивидуалните и на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове, освен ако съдът постанови друго.

(5) Кметът на Общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на Общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове. Кметът на Общината не може да върне за ново обсъждане по целесъобразност вътрешнослужебни актове, свързани с организацията и дейността на Общинския съвет и на неговите комисии.

(6) Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се изпраща на председателя на Общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му.

(7) Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от Общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.

(8) Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съответния административен съд от кмета на Общината, съответно от областния управител, в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 7, ако в този срок Общинският съвет не се произнесе по него.

(9) Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.

(10) Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници.

(11) Измененият или повторно приетият акт на Общинския съвет може да бъде оспорван пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(12) За неуредените въпроси по издаването, оспорването и изпълнението на актовете на общинските съвети и кметовете се прилагат правилата за административното производство, установени със закон.

Чл. 82. (1) Общинските съветници имат право да отправят до кмета на Общината питания.

(2) Питанията трябва да са формулирани кратко, ясно и да съдържат само необходимата информация, достатъчна за изясняване на проблема.

Чл. 83. (1) Питанията се предават на председателя на Общинския съвет в писмена форма най-късно 3 дни преди началото на заседанието. Постъпилите в посочения срок питания се включват в дневния ред на предстоящото заседание.

(2) Председателят на Общинския съвет своевременно уведомява кмета на Общината за питането. 

Чл. 84. Питането се снема от дневния ред, когато общинският съветник, който го е направил, отсъства.

Чл. 85. Общинските съветници могат до получаване на отговора да оттеглят своите питания с писмено искане. Председателят информира за това Общинския съвет и уведомява кмета. Оттеглянето на питане може да бъде направено и устно в самото заседание.

Чл. 86. След пристъпване към разглеждане на питането, вносителят може да го изложи в рамките на 3 минути. Когато вносители на питането са няколко общински съветници, питането се излага от един от вносителите.

Чл. 87. (1) Кметът на Общината дава лично писмен или устен отговор в зависимост от начина, посочен от вносителя на питането.

(2) След отговора на питането общинският съветник, който го е направил, има право да зададе въпроси за уточняване.

(3) По отговора на питането не се провеждат разисквания.

(4) Последен има право на реплика общинският съветник, направил питането или общинският съветник, който го е изложил, когато питането е отправено от няколко общински съветници, в която заявява дали е доволен от отговора.

Чл. 88. (1) Когато се получи писмен отговор на питането, председателят съобщава за това на следващото заседание на Общинския съвет и връчва екземпляр от него на общинския съветник, който го е направил.

(2) Общинският съветник, получил писмен отговор на питането, може да поиска устен отговор, като кметът на Общината е длъжен да отговори устно.

 

 

 

РАЗДЕЛ ХI

ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 89. Общинският съветник по време на заседание няма право:

1. да прекъсва изказващия се;

2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;

3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;

4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието.

Чл. 90. (1) Общинският съветник не може да участва в обсъждането и да гласува  решения на Общинския съвет, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на негов съпруг или лице, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала,  роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен, включително и по сватовство до втора степен, включително. 

(2) Когато общински съветник има частен интерес, той е длъжен да предприеме действие за предотвратяване на конфликт на интереси по глава осма, раздел III от Закона за противодействие на корупцията.

(3) Искане за разкриване на частен интерес може да прави и всеки общински съветник, на когото са станали известни обстоятелства по ал.1.

Чл. 91. (1) Общинският съветник не може да използва положението си на съветник  в лична изгода. Той не може да представлява или защитава интересите на физическо или юридическо лице пред Общинския съвет и неговите комисии, освен ако това не е  в обществен интерес. Общинският съветник не може да използва безвъзмездно общинско имущество за лична изгода. 

(2) Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на интересите на общността.

(3) Общинският съветник няма право да приема подарък или  каквато и да е друга имотна облага, която не му се следва, за да извърши или да не извърши действие в качеството си на общински съветник или защото е извършил или не е извършил такова действие в случаите, когато деянието не е престъпление по Наказателния кодекс. 

(4) Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия.

Чл. 92. Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията си или да използва положението си на съветник с цел да  набави за себе си или другиго имотна облага или да причини другиму имотна вреда.

Чл. 93. Председателят на Общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:

1. напомняне;

2. забележка;

3. отнемане на думата;

4. отстраняване от заседание.

Чл. 94. Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

Чл. 95. (1) Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.

(2) Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

Чл. 96. Председателят  на Общинския съвет отнема думата на общински съветник, който след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати или който съществено се отклонява от темата на разисквания въпрос.

Чл. 97. (1) Председателят на Общинския съвет отстранява от едно заседание общински съветник, който:

1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;

2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание.

(2) Общинският съветник има право да оспори наложената дисциплинарна мярка “отстраняване от заседание” пред председателя на Общинския съвет, който може да я потвърди или отмени, като решението е окончателно.

Чл. 98. Отстраненият от заседанието общински съветник не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен.

 

РАЗДЕЛ ХІI

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 99. (1) Кметът на Общината представя пред Общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на Общината представя пред Общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.

(2) Кметът на Общината осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

           (3) Кметовете на кметства и кметските наместници могат да участват в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват при обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметството и/или съответното населено място.        

           (4) Кметът на Общината подписва и внася в Общинския съвет проекти на решения за разглеждане в заседанията на комисиите или на Съвета.

Чл. 100. Секретарят на Общината следи за изготвянето и обнародването на актовете на Общинския съвет и за довеждането им да знанието на населението.

Чл. 101. (1) Кметът на Общината уведомява писмено Общинския съвет за времето на отпуск или отсъствие по други причини, както и за лицето, което ще го замества през времето на отсъствието му.

(2) Председателят на Общинския съвет уведомява писмено кмета на Общината за времето на отсъствие.

 

 

РАЗДЕЛ ХІІI.

МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ. СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩИНАТА

 

Чл. 102. (1) Международните връзки на Общинския съвет се организират от председателя на Общинския съвет.

(2) Предложение за изпращане на делегации на Общинския съвет и Общината в чужбина, както и приемане на чужди делегации, се обсъждат и решават от кмета на Общината и председателя на Общинския съвет.

Чл. 103. (1) Общината може да сътрудничи с области, с юридически или физически лица и да създава сдружения, чрез които да постига цели от взаимен интерес и на които да възлага изпълнението на дейности, произтичащи от правомощията им.

(2) Общинското сътрудничество има за цел да подобри качеството на административното обслужване, предоставянето на обществени услуги на населението и да допринесе за развитието на съответните области чрез ефективно използване на съществуващите ресурси.

Чл. 104. Основните принципи за осъществяване на общинското сътрудничество са:

1. доброволност;

2. взаимен интерес;

3. активен избор;

4. гъвкавост и динамичност;

5. прозрачност и отговорност.

Чл. 105. (1) Общинското сътрудничество се осъществява на основата на подписано споразумение за сътрудничество, което се одобрява от Общинския съвет.

(2) В споразумението за сътрудничество се определят:

1.  страните по споразумението;

2.  обхватът и предметът на споразумението;

3.  целта на сътрудничеството;

4.  формите на сътрудничество и/или видът на юридическото лице: а) за изпълнение на конкретен проект или дейност между две или повече общини; б) за създаване на юридическо лице с нестопанска цел между общини; в) за създаване юридическо лице със стопанска цел между две или повече общини; г) за изпълнение на конкретен проект или дейност или за създаване на юридическо лице със стопанска или с нестопанска цел между една или повече общини и юридически и/или физически лица;

5. правата и задълженията на страните;

6. делът на участие на всяка една от страните с финансови средства, собственост и/или други форми на участие за постигане на общата цел;

7. правилата за конституиране, вземане на решения и прекратяване на между общинските съвети и/или комисии, както и техните компетенции, когато общините са постигнали съгласие за създаването на такива органи;

8. други важни за страните по споразумението въпроси, включително и изискванията за всяка една от тях, произтичащи от нормативната уредба.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. По смисъла на този правилник:

1. „Явна фактическа грешка“ е всяко несъответствие между формираната действителна воля на решаващия в дадено производство орган и нейното външно изразяване в писмения текст на административния акт или решение.

2. „Техническа грешка“ е грешното изписване на имена, цифри, дати и др.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§. 1. Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет – Етрополе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – Етрополе е приет на основание чл.21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

§. 2. Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет – Етрополе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – Етрополе отменя досега действащия правилник по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, приет с Решение № 31/ 29.01.2020 г.

 

 

 

 

БОРЯНА КЕРЕМИДСКА

Председател на Общински съвет – Етрополе