Категории

Решeния на ОбС от 08.02.2024 г.

Решeние № 50

   Приложениe №1- Приходи  Бюджет 2024

   Приложениe №2 - Разпределение на разходите по функции

   Приложение №3 - Поименен списък

   Приложение №4 -Поименен списък Текущи ремонти

   Приложение №5 -Обекти финансирани чрез постъпления от продажба на нефинансови активи

   Приложение №6 - Показатели по чл. 45, ал.1, т.2 от ЗПФ

   Приложение №7 -Справка щатна численост-2024

   Приложениe №8 - Разчет  извънб. сметки структурни фондове

   Приложениe №9 - Разчет извънб. сметки ДФЗ и ДЕС

   Приложение №10 - План-график за разплaщане на просрочени задължения 2024


 

Решение  № 51