Категории

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА ПЪРВИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА

25 Юни 2024 | 11:00 Прочетена: 706

Уважаеми съграждани,

Изминаха първите шест месеца от управлението ми като кмет на община Етрополе. Месеци, през които заедно с екипа на общинска администрация трябваше да вземаме неотложни решения, да направим структурни промени и да работим усилено в името на гражданите на община Етрополе и за постигането на по-добър облик на града и прилежащите му населени места. За краткия период от време, с общи усилия, успяхме да направим подобрения в редица области: 

ОБРАЗОВАНИЕ

Водени от желанието за подобряване и модернизиране на материалната база за обучение и образование на децата, със средства от Община Етрополе, със собствени средства на образователните институции, както и със средства от национални програми и проекти, предприехме ремонтни дейности и реконструкции в училища и детски градини. 

В детските градини:

Извършени са неотложни ремонти на ДГ „Звънче“ и ДГ „Еделвайс“;

·      Предстои изпълнение на проекти за въвеждане на енергоспестяващи мерки в съответствие с предвижданията на обследване за енергийна ефективност на ДГ „Звънче“, ДГ „Слънчице“ и ДГ „Еделвайс“ в гр. Етрополе;

В училищата:

Възложено е проектирането на физкултурен салон в ПГ „Тодор Пеев“, гр. Етрополе;

·       Даден е старт на първа копка по проект „Изграждане на нови спортни площадки за волейбол и баскетбол в двора на СУ „Христо Ясенов“, гр. Етрополе;

·      Изготвен е проект – замяна на нафтов котел с газов кондензционен котел в ОУ „Хр. Ботев“ гр. Етрополе;

·      Спечелени са два проекта за изграждане на спортни площадки за футбол на малки врати в ОУ „Христо Ботев“, гр. Етрополе, и ОУ „Христо Ботев“, с. Лопян и предстоят действия по тяхното реализиране; 

ГРАДОУСТРОЙСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА

Изготвен е проект за изграждане на детска площадка в УПИ I - „Парк и спортна база“, кв.175, гр. Етрополе, който предстои да бъде реализиран през следващата година;

·      Извършен е ремонт и са изградени нови съоръжения на детска площадка в УПИ XVI, кв. 125, по плана на гр. Етрополе;

·     Възложено е проектирането на водопроводни клонове в с. Малки Искър, с. Лъга и с. Ямна, както и по бул. „Партизански“ в района на кв. Вранещица и спортните зали;

·     Възложено е проектирането на велоалея от бул. „Партизански“ до с. Рибарица (разклона за Манастира) и до „Хаджирашовата чешма“;

·       Изготвен е проект за подмяна на уличното осветление в гр. Етрополе и населените места в общината. Очаква се проектът да бъде одобрен за финансиране до края на годината.

·       Стартирана е процедура по изготвяне на план за застрояване на имотите за реализиране на следните проекти:

-        прокарване на ел. трасе до входната табела на града с цел изграждане на улично осветление в участъка;

-        разширяване на пътя за новия гробищен парк; урегулиране на имот, на който да бъде изграден дом на покойника;

·       В процес на изпълнение е проект за разширение на нов гробищен парк в кв. 17, местност „Котката“, гр. Етрополе;

·       Поставено е началото, с решение на ОбС - Етрополе, за създаване на общинско звено по благоустройство и комунално стопанство – Етрополе;

·       Прието е разрешение за изработване на ПУП за обект на пречиствателна станция за питейни води;

·  Възложено е изработване на етап прединвестиционно проучване за изграждане на пречиствателна станция за питейни води при запазване и оценка на съществуващите съоръжения;

·       С решение на ОбС – гр. Етрополе ще се учреди Сдружение с нестопанска цел  в обществена полза „МИГ Етрополе“, което ще работи за развитието на района чрез публично-частно партньорство. Предприети са действия по прекратяване на членство в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Община Етрополе – Община Тетевен“;

·       Подменена е частично оградата на новия и стария гробищен парк;

·  През март са внесени проекти до Междуведомствената комисия за подпомагане и възстановяване към МС за „Реконструкция на мостово съоръжение над р. Малък Искър при ПС, срещу кв. 126, гр. Етрополе, община Етрополе“, „Брегоукрепително съоръжение на десния бряг на съществуващото трасе на р. Малък Искър, кв. 25 по плана на гр. Етрополе, община Етрополе“; „Реконструкция на мостово съоръжение на траен горски път над р. Суха река, с. Бойковец, община Етрополе“; „Корекция на коритото на река Ябланица, гр. Етрополе в определени участъци: II-ри участък - ПОДУЧАСТЪК II.1 от о.т. 424 (ул. „Млада гвардия“) до о.т. 365 (ул. „Ген. Дандевил“)“;

·       Изградено е видеонаблюдение в парк „Езерото“;

·     Обособен е обект с видеонаблюдение  по чл. 206 от Закона за горите, с цел проследяване, контрол и маркиране на постъпила, преработена и експедирана дървесина.  

·       Направени са подобрения в организацията за дейността на общинския пазар;

·       Създаден е и представен пред обществеността идеен проект за изграждането на паметник на Васил Левски в гр. Етрополе;

·       Осветена е входната табела на града, като също така е озеленен и облагороден терена; 

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Направена е актуализация на следните съществуващи проекти с цел Общината да може да кандидатства при отваряне на Програмата за развитие на селските райони:

  ·      Обект 5: Неремонтиран участък на път SFO2264 /II-37, Етрополе - Златица/ - Бойковец от км 0+300 до км 3+709.81;

  ·     Обект 6: Неремонтиран участък на път SFO2263 /II-37, Джурово - Етрополе/ Малък Искър - Брусен - Черни дел от км 0+000 до км 0+933.65;

  ·     Обект 7: Неремонтиран участък на път SFO3269 /II - 37/ -  Етрополе - Язовира от км 0+000 до км 2+748.72;

  ·    Обект 8: Неремонтиран участък на път SFO3268 /II - 37/ - Етрополе - с. Горунака от км 0+000 до км 3+602.70;

  ·       Обект 10: Рехабилитация на водопроводна мрежа на с. Брусен с дължина 7 500 м.

 ·   Направено е обследване на 4 сгради, с което общината ще има възможност да кандидатства за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост:

  ·       Кметство на с. Малък Искър;

  ·       Кметство на с. Лопян;

  ·       читалище в с. Брусен;

  ·       читалище в с. Ямна.

  ·    Проведени са срещи с цел предприемане на действия от страна на АПИ и Областно пътно управление – София област по завършването на ремонтните дейности на третокласен републикански път III-3701 гр. Етрополе - с. Ямна - с. Черни Вит; - гр. Тетевен.

  · Подписани са споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на следните три проекта:

  ·      „Изграждане на пътна връзка от бул. „Малък Искър“ о.т. 464 през о.т. 480 до 473“ - Път II-37 - Джурово - Етрополе - Златица“;

  ·     „Основни ремонти (реконструкция) на общински улици, находящи се в гр. Етрополе - ЕТАП 1, включващ ул. „Софроний“, ул. „Елаците“, ул. „Хаджийца“, ул. „Калина Вескова“, ул. „Сашка“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Марко Марков“ и ул. „Георги Бакалов“;

  ·    „Основни ремонти (реконструкция) на общински улици, находящи се в гр. Етрополе - ЕТАП 3, включващ ул. „Пролетарска“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Батак“, ул. „Мико Лаков“ и ул. „Никола Михайлов“; 

ТРАНСПОРТ

Осигурен е безплатен превоз между селата и града за жителите на всички села в община Етрополе по настоящ и постоянен адрес; 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

С цел по-качествени здравни услуги за хората и запазване на болницата са проведени срещи за спирането на текучеството и привличането на лекари в МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“, гр. Етрополе, осигурено е финансово стимулиране на възнагражденията им, увеличено е финансовото стимулиране при раждане в здравното заведение;

СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

     Съвместно с доброволци е почистено и възстановено игрището по тенис на корт;

·       Завършено е изпълнението на проект: „Текущ ремонт на игрище с изкуствена настилка, част от Спортен комплекс „Чавдар“, гр. Етрополе, който е финансиран от Министерство на младежта и спорта;

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

·     Приет е нов Правилник за организацията и дейността на звено Домашен социален патронаж – Етрополе, който предвижда създаване на обществена кухня;

·    Направени са необходимите действия по обособяване на пенсионерски клубове във всяко населено място на общината.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Повишени са заплатите на общинските служители средно с около 13%;

·       Внедрена е нова деловодна система с цел по-ефикасна работа на администрацията;

·   Закупена е нова сървърна система, с която е оборудвано сървърното помещение, с цел обезпечаване на  стабилността и сигурността на услугите, предлагани  от общинската администрация;

·       Подновено е част от компютърното оборудване на общината; 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИТЕ И ТУРИЗМА

Създаден е документален филм за гр. Етрополе за тв предаване „Богатствата на България“ с цел популяризиране на историята, настоящето на града и туризма;

·       Участие в XIХ туристическо изложение „Уикенд туризъм“ в гр. Русе;

·  Стартирана от Община Етрополе и ЕКОПАК България съвместна кампания „Градска рециклиада - Екокино“, като част от националната кампания на сдружение BG Бъди активен - „Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ живот #БезОтпадъци;

·       Съорганизиране на първия турнир по плуване в гр. Етрополе, провел се в плувния басейн на СУ „Христо Ясенов“ със специален гост Таня Богомилова;

·       Представяне на забележителностите на община Етрополе на Международното туристическо изложение ВАКАНЦИЯ & СПА;

·       Община Етрополе беше домакин на премиерата на книгата „Антарктическия стопаджия“ на проф. Христо Пимпирев, предложил връх в Антарктида да носи името Етрополе;

  ·  Популяризиране на културния и социалния живот в община Етрополе в предаването „Радиокафе“ на Радио София, БНР.  

 

                                                                            С уважение:

                                                                                             инж. Владимир Александров

                                                                                     Кмет на Община Етрополе

 

 

 

 

 

Списък от файлове
Отчет Преглед

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?