Категории

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА

06 Юни 2024 | 08:00 Прочетена: 281

В периода 17.05.2024 – 17.07.2024 г. Агенцията за социално подпомагане (АСП) обявява процедура за подбор на кандидати за осигуряване на високотехнологични помощни средства по проект „Предоставяне на помощни средства за хората с трайни увреждания“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, финансиран по Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз.

Общата цел на проекта е насочена към насърчаване на дейностите по осигуряване на лична мобилност и достъпност за хора с трайни увреждания за тяхното социално приобщаване, като се отчитат и специфичните им потребности. Общата цел ще бъде постигната чрез предоставянето на високотехнологични помощни средства за подобряване на социално-икономическия статус, активността за социално приобщаване и създаване на по-добри възможности на хората с трайни увреждания за водене на независим начин на живот.

Очакван резултат по проекта: осигурена финансова подкрепа за около 3 300 лица с трайни увреждания като предпоставка за активно социално приобщаване чрез работа, труд, обучение, рехабилитация и др. 

Документите се подават от 17.05.2024 г. до 17.07.2024 г. включително, (от понеделник до петък – от 9:00 ч. до 17:30 ч.) лично от кандидата или от упълномощено лице на кандидата, или от негов законен представител, на място в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето с увреждане, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

Документи, получени след 17.07.2024 г., няма да се разглеждат.

Образците на документи за кандидатстване може да изтеглите от сайта на Агенция за социално подпомагане, както и да получите такива на място в Дирекция „Социално подпомагане“ - Етрополе.

На място в Дирекцията или на посоченият  служебен телефон-0720/65071 може да получете изчерпателна информация по всички въпроси касаещи начина и реда на кандидатстване, а също така и за вида на предоставяните помощни средства.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Хора с трайни увреждания (деца и възрастни в трудоспособна възраст), съобразно заявената потребност, независимо дали са учащи, заети, безработни, икономически неактивни.

Изискване към кандидатите е да не са получили финансова подкрепа за задоволяване на заявена потребност от конкретното високотехнологично помощно средство, за което кандидатстват, с едни и същи разходи за идентични или сходни дейности, финансирани едновременно от институция, оперираща с публични средства, за подпомагане подобряване на социално-икономическия статус, активността за социално приобщаване и създаване на по-добри възможности за водене на независим начин на живот.

Всеки допустим кандидат може да подаде само едно заявление, в което да посочи само едно високотехнологично помощно средство в рамките на обявената процедура. Видовете високотехнологични помощни средства, от които кандидатът може да избира, са посочени в Приложение №5 от Методика за подбор на лица с трайни увреждания.

Детайлна информация за видовете високотехнологични помощни средства може да получите в Дирекция „Социално подпомагане“ Етрополе. 

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ

Оценката на потребността и полезността от осигуряване на високотехнологичните помощни средства за хора с трайни увреждания се изготвя в 30-дневен срок от подаване на документите за кандидатестване от Комисии за оценка, създадени в Регионалните дирекции за социално подпомагане, където ще се провеждат заседанията им. Оценката се изготвя след задължително провеждане на интервю с кандидата - на място в Комисията или дистанционно чрез средства за видеоконферентна връзка, по избор на кандидата.

В срок до 7 дни от изготвяне на оценката, Комисията за оценка издава експертна препоръка с ОДОБРЕНИЕ ИЛИ НЕОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗБРАНОТО ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ПОМОЩНО СРЕДСТВО.

Подборът на кандидатите ще се извършва на база изчислената полезност на конкретното помощно средство спрямо степента на ограничена функционалност и работоспособност на кандидата по низходящ ред.

Община Етрополе организира среща с евентуалните кандидати по проекта.

На срещата организирана на 12.06.2024 г. от 11:00 часа  ще бъдат презентирани част от  помощните  средства предоставяни по проекта:

1. Система за изкачване по стълби с вграден стол и електрическо придвижване.

2. Електрически мотор за инвалидна количка.

3. Устройство за придвижване на хора по стълби.

4. Устройство за изкачване и сваляне на хора по стълби с инвалидна количка.

5. Система за ходене за крак.

6. Система за рехабилитация на ръка.

Подробности за процедурата, необходимите документи и допустимите кандидати може да прочетете в рубрика „Подкрепа на хора с увреждания“, подрубрика „Проект „Предоставяне на помощни средства за хората с трайни увреждания“ или на следния линк:

https://asp.government.bg/bg/deynosti/podkrepa-na-horata-s-uvrezhdaniya/proekt-predostavyane-na-pomoshni-sredstva-za-horata-s-trajni-uvrezhdaniya.

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?