Категории

Решения на Общински съвет-Етрополе от заседание проведено на 27.11.2023 г.

29 Ноември 2023 | 12:00 Прочетена: 566

На 27-ми ноември 2023г., в зала 201 на Общинска администрация Етрополе се проведе второ, извънредно заседание на Общински съвет - Етрополе. Преди  началото на заседанието, клетва положи новоизбраният общински съветник Николай Тодоров Николов от МК „Коалиция Левицата!“ (ПП „ЗС“ Александър Стамболийски“), на когото Общинската избирателна комисия е издала удостоверение. Николай Николов влиза в състава на Общинския съвет след отказ от встъпване в длъжност като общински съветник от страна на Галя Илиева Василева.

Председателят на Общински съвет - Етрополе, г-жа Боряна Керемидска откри заседанието при кворум от 16 общински съветници. Единодушно бе приет проектът за дневен ред от осем точки. По четири от точките вносител е Председателят на Общинския съвет г-жа Керемидска, по другите четири вносител е кметът на Община Етрополе инж. Владимир Александров.

По първа точка, Общинският съвет прие решение за определяне на временна комисия, която да изработи проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Комисията е с председател  Боряна Керемидска и членове - Цветолюб Пенчев, Кристина Савова-Димитрова, Мила Манчева и Венета Гергова.

По втора точка, Общинският съвет избра Постоянна комисия във връзка със Закона за противодействие на корупцията, с председател Цветолюб Пенчев, членове- Кристина Савова-Димитрова, Мила Манчева, Евгени Илиев, Венета Гергова и резервен член- Николай Иванов.

По трета точка, Общинският съвет даде съгласие председателят на съвета, Боряна Керемидска да членува в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България. Асоциацията е сдружение с нестопанска цел, което е учредена през 2004 г. и се е утвърдила като авторитетна неправителствена организация.

По четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет взе решение за изменение структурата на Общинска администрация, относно числеността на кметовете на кметства и кметските наместници. В предишния мандат от всички осем населени места кмет бе избиран само в с. Малки Искър, а в останалите населени места бяха назначавани кметски наместници. След местните избори на 29 октомври 2023 г., се избраха кметове в шест населени места - с. Малки Искър, с. Брусен, с. Лъга, с. Ямна, с. Брусен и с. Лопян, а в две от тях - с. Бойковец и с. Оселена, с население под 100 души, останаха кметски наместници. 

По пета точка беше прието решение за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2023 г.

По точка шеста от дневния ред се даде съгласие да бъдат предоставени за ползване общински имоти-полски пътища, попадащи в масиви за ползване на земеделски земи в землищата на община Етрополе за стопанската 2023-2024 г. и бяха определени наемните цени.

По точка седма Общинският съвет даде съгласие да се предоставят под наем земеделски земи от Общинския поземлен фонд и определи година наемна цена.

По последната точка от дневния ред,  Общинският съвет упълномощи кмета на Община Етрополе да подпише Запис на заповед, издадена в полза на Министерство на младежта и спорта в размер на 359 424 /триста петдесет и девет хиляди, четиристотин двадесет и четири/ лева, обезпечаваща  изпълнението на проект: „Текущ ремонт на игрище с изкуствена настилка, част от Спортен комплекс „Чавдар“, гр. Етрополе“, финансиран по Договор за финансово подпомагане №23-00-195/20.12.2022г., сключен между Министерство на младежта и спорта и Община Етрополе, със срок на валидност до 31.03.2024 г.

Всички точки от дневния ред на заседанието бяха единодушно приети с 16 гласа „за“.

С пълния текст на решенията можете да се запознаете на сайта на общината, в секция Общински съвет.

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?