Категории

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2023

28 Август 2023 | 17:53 Прочетена: 78

На 25 август се проведе обществено обсъждане на Бюджет 2023 в Мултифункционалната зала на НЧ „Тодор Пеев – 1871“ – Етрополе в присъствието на кмета на общината Димитър Димитров, заместник-кмета Станка Димитрова, общински съветници, служители на администрацията, директори на общински институции и граждани.

Проектът на бюджет на община Етрополе за 2023 година е разработен в съответствие с изискванията на:

1.     Закон за държавния бюджет на Република България/ЗДБРБ/ за 2023г.

2.     ПМС №108 от 09.08.2023г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2023г.

3.     Закон за публичните финанси.

4.     Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе.

5.     Промените на данъчните, осигурителни, социални, образователни, здравни и други нормативни актове, свързани с финансирането на дейностите по общинския бюджет.

Разработването и приемането на основния финансов план е част от най-важните решения за по-нататъшното развитие на общината.

Община Етрополе високо цени необходимостта гражданите да бъдат достатъчно информирани относно провежданата от нея фискална и бюджетна политика с цел обезпечаването на прозрачност, откритост и достъпност на бюджетните решения.

Проектът на бюджет за 2023 г. е балансиран, съставен на основата на изготвен анализ на приходите и разчет на разходите съгласно приоритетите на управление на публичните финанси на Община Етрополе.

С проекта на бюджет за 2023 г. Община Етрополе си поставя за цел да осигури средства за всички сфери на обществения живот, въпреки тежките икономически условия, продиктувани от ръста на цените на енергоносителите и материалите, условията на непредвидими действия, застрашаващи мира и сигурността в Европа.

Основните цели на проекта на бюджет за 2023 г. на Община Етрополе са осигуряване на устойчиво местно развитие, оптимално разпределение на ресурсите за поддържане и повишаване качеството на жизнената среда в населените места в общината, запазване на финансова стабилност, успешно съчетаване на различните финансови източници - собствени, национални, европейски и други международни програми за финансиране на проекти, подобряващи местното развитие, постигане на устойчив ръст на данъчните и неданъчните приходи - с мерки за повишаване на събираемостта, повишаване на ефективността на разходите, осигуряване на условия за прозрачност, публичност и граждански контрол върху начина на планиране и разходване на публичните средства.

Приоритети за Община Етрополе са подобряване на жизнената среда, в т.ч.: подобряване на градската среда чрез изграждане, ремонт и поддържане на транспортна, спортна и културна инфраструктура, благоустрояване на градската среда, ремонт и поддръжка на улици в населените места в общината, подобряване на условията за бизнес и инвестиции, образование, здравеопазване, социални дейности и услуги, информационно обслужване, култура, туризъм и спорт.

Тези по-важни акценти са намерили отражение в проекта на бюджет, който ще осигури основните дейности за постигане на поставените цели по приоритетите, заложени в програмата за управление и плана за развитие на Община Етрополе.

Бюджет 2023г. е съобразен с:

1. „Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Етрополе през 2023г.”

 2. Тригодишната бюджетна прогноза за местни приходи и разходи на Община Етрополе за периода 2023-2025 година.

 3. Предложения на второстепенните разпоредители с бюджет и на специализираните звена на бюджетна издръжка към общината.

Като съпоставима база при разработването и представянето на проект на бюджета за 2023 г. по приходната и разходната част е използван първоначалния бюджет за 2023 г., направена е съпоставка и с данните към 31.12.2022 г. и са предвидени всички поети ангажименти по договори, които ще се реализират през 2023 г. ........

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?