Категории

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕТРОПОЛЕ

01 Юни 2021 | 16:26 Прочетена: 32

 

На 27-ми май, в малкия салон на НЧ „Тодор Пеев-1871” се проведе двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет – Етрополе. По уважителни причини от заседанието отсъстваха г-жа Янка Цветкова и г-н Васил Василев, а промени в дневния ред не бяха направени.

 

Първа точка от дневния ред бе приета с 15 гласа „за” относно приемане на годишния финансов отчет на „МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев” Етрополе” ЕООД за 2020 г.

 

Точка втора от дневния ред бе приета с 15 гласа „за” относно приемане на годишния финансов отчет на „Медицински център І – Етрополе” ЕООД за 2020 г.

 

Трета точка от дневния ред бе приета единодушно относно приемане на годишния финансов отчет на „МИР-И” ЕООД, гр. Етрополе за 2020 г.

 

Следващата точка четири от дневния ред бе приета с 15 гласа „за” относно приемане на Отчет за предоставените мерки по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2020 година в Община Етрополе и Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2021  година в Община Етрополе. Тази програма е система от мерки за осигуряване на финансово подпомагане, с цел стимулиране на възможностите и изявите на даровити деца от Община Етрополе. Право на насърчаване има всяко дете от общината до навършване на 18-годишна възраст с изявени дарби в областта на науката, културата, изкуството и спорта.

 

С 15 гласа „за” бе приета точка пет от дневния ред относно ново обсъждане на Решение №270 от 05.05.2021 г. /Протокол №20/ на Общински съвет-Етрополе, относно разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост – УПИ VI-1697, квартал 169 по ПУП на гр. Етрополе.

 

Точка шест от дневния ред бе прието единодушно относно Актуализиране състава на Местна комисия за обществен ред, сигурност и безопасност на движението.  Основните задачи на комисията са свързани с осигуряване на координация и взаимодействие между местната власт и регионалната структура на МВР с цел решаване на актуални проблеми, свързани с опазване на обществения ред, превенция на престъпността, осигуряване на безопасността на движение по пътищата, защита на правата на гражданите, опазване на техния живот, здраве и имущество. В комисията са включени представители на местната власт, на Общинския съвет, на РУ Етрополе, както и представители на обществеността.

 

Седма точка от дневния ред бе приета с 15 гласа „за” относно актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2021 година. В Раздел IV – „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане”, в т.ч. 4.2 текстът „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажба, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС, без провеждане на публичен търг или конкурс”, се добавя нова подточка, както следва:”4.2.26. Застроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV – 1858, квартал 47 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият с площ 358 кв.м., актуван с АЧОС №721/16.05.2005 г.

 

Следващата точка осем от дневния ред бе приета единодушно относно разпореждане с имот –частна общинска собственост УПИ II-1697, квартал 166 по ПУП на гр. Етрополе. С това прието решение се дава съгласие да се продаде имотът.

 

Девета точка от дневния ред бе приета с 15 гласа „за” относно разпореждане с имот –частна общинска собственост УПИ III-1697, квартал 167 по ПУП на гр. Етрополе. С това решение се дава съгласие да се извърши продажба на недвижим имот частна общинска собственост.

 

Точка десет от дневния ред бе приета единодушно относно разпореждане с имот –частна общинска собственост УПИ IX-1697, квартал 166 по ПУП на гр. Етрополе.

 

Следващата точка единадесета бе приета с 15 гласа „за” относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част от УПИ XVII-209, квартал 24 по ПУП на с. Лъга.

 

Дванадесета точка от дневния ред относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част от УПИ III-195, квартал 27 по ПУП на с. Брусен, бе приета с 15 гласа „за”.

 

Точка тринадесет от дневния ред бе приета с 15 гласа „за” относно даване съгласие за изменение на действащия Даване съгласие за изменение на действащия ПУП-ПЗ /план за застрояване/ на гр. Етрополе в обхвата на УПИ VIII3085, „За търговия и обществено обслужване“ кв. 198. С това решение се дава съгласие за изменение на действащия  ПУП-ПЗ /план за застрояване/ на гр. Етрополе в обхвата на УПИ VIII „За търговия и обществено обслужване и административна сграда и гараж“ и УПИ VIII3085,  отреден „За търговия и обществено обслужване” в кв. 198 и РУП – при условията на чл.36, ал.1 от ЗУТ.

 

Следващата точка четиринадесет бе приета с 15 гласа „за” относно даване съгласие за частично изменение на действащия ПУП-ПР /план за регулация/ на с. Брусен в обхвата на УПИ /парцел/ XXI-„Детски дом“ в квартал 31 и промяна предназначението на построената в ПИ №285 сграда.

 

По точките петнадесет и шестнадесет Общински съвет- Етрополе прие единодушно предоставяне на парична помощ на две лица.

 

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?