Категории

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ Двадесето редовно заседание на 05.05.2021 г.

29 Април 2021 | 10:26 Прочетена: 85

                                                 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ


Двадесето редовно заседание на  05.05.2021 г. /сряда/ от 16.30 часа в Малкия салон на Народно читалище „Т. Пеев - 1871”– втори етаж, при следния


                                                         ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1.    Предложение относно: Приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Етрополе, ВхОБС-131/15.04.2021 г. 
Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

2. Предложение относно: Приемане на Програма за развитие на туризма в община Етрополе 2021-2024 г., ВхОБС-136/21.04.2021 г.  
Вносител: Димитър Димитров-Кмет на Община Етрополе

    3. Предложение относно: Приемане на Отчет на годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Етрополе за 2020 г. и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Етрополе за 2021 година, ВхОБС-132/16.04.2021 г. 
Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

4. Предложение относно: Обсъждане и приемане доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2020 г. на читалищата на територията на община Етрополе, ВхОБС- 143/21.04.2021 г.  
Вносител: Марин Маринов -  Председател на Общински съвет - Етрополе

           5. Предложение относно: Закриване на Основно училище „Георги Бенковски“- с. Малки Искър, община Етрополе,  ВхОБС-151 /26.04.2021 г.  
Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

           6. Предложение относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2021 година,  ВхОБС-137/21 .04.2021 г.  
Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

           7. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ VI-1697, квартал 169 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-138/21.04.2021 г.  
Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

      8. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост Урегулиран поземлен имот I-19, находящ се в квартал 5 по ПУП на с. Бойковец , ВхОБС-139/21.04.2021 г.
Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

9. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот УПИ II-109, квартал 39 по ПУП на с. Ямна, ВхОБС-140/21.04.2021 г.
Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

           10. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ IV – 194, квартал 27 по ПУП на с. Брусен, ВхОБС-141/21.04.2021 г.   
Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

11. Предложение относно: Изменение на Решение №219/25.02.2021 г. /Протокол №18/, ВхОБС-142/21.04.2021 г.
Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

12. Предложение относно: Отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект: „Сауна с възстановителен център“, ВхОБС-146/22.04.2021 г.
Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе

13. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Иван Стоянов Кринчев, ВхОБС-147/22.04.2021 г.   
Вносител: Марин Маринов -  Председател на Общински съвет - Етрополе

14. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Павлин Василев Павлов, ВхОБС-148/22.04.2021 г.   
Вносител: Марин Маринов -  Председател на Общински съвет - Етрополе

15. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Пенка Ценова Величкова,  ВхОБС-149/22.04.2021 г.
Вносител: Марин Маринов -  Председател на Общински съвет - Етрополе

16. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Евгения Василева Василева,  ВхОБС-150/22.04.2021 г.
Вносител: Марин Маринов -  Председател на Общински съвет - Етрополе


Марин Маринов:  /п/       
 Председател на Общинския съвет

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?