Категории

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ

27 Април 2021 | 10:33 Прочетена: 44


 

НА ФОНА НА ОБЩАТА ОТРИЦАТЕЛНА ТЕНДЕНЦИЯ В СТРАНАТА, ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ РЕГИСТРИРА БЛАГОПРИЯТЕН ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ ПРИ ДЕЦАТА ДО 17 ГОДИНИ

 

                 Информацията в настоящата демографска справка обхваща периода 2016-2020 г.,  по данни, предоставени на отдел ГРАО  - община Етрополе и от ГД ГРАО. В нея са посочени основните демографски показатели – численост на населението по пол и възрастови групи, раждаемост, смъртност, естествено движение на населението, продължителност на живота в община Етрополе.

 

                Населението на общината е 12 238 души, от който за гр. Етрополе е 10 531 души.

Населението по настоящ адрес на територията на община Етрополе:

 

2020 г. – 12 238 бр., гр. Етрополе 10 531 бр., селата в общината 1 707 бр.;

 2019 г. 12 232 бp., гр. Етрополе 10 651 бр., селата в общината 1 581 бр.;

 2018 г. – 12 341 бр., гр. Етрополе 10 724 бр., селата в общината 1 617 бр.;

 2017 г. 12 613 бр., гр. Етрополе 10 923 бр., селата в общината 1 690 бр.;

 2016 г. 12 697 бр., гр. Етрополе 11 001 бр., селата в общината 1 696 бр.

 

                Териториалното разпределение на населението в проценти за 2020 г. е:

 гр. Етрополе - 86.05 % и 13.95% в съставните села.

Мъже и жени  на територията на община Етрополе:

 

Мъже:                                                                    Жени:

 

2020 година – 6 100 лица;                                        2020 година – 6 138 лица;

 

2019 година – 6 095 лица;                                     2019 година – 6 137 лица;

 

2018 година – 6 147 лица;                                     2018 година – 6 194 лица;

 

2017 година – 6 280 лица;                                     2017 година – 6 333 лица;

 

2016 година – 6 287 лица.                                     2016 година – 6 410 лица.

 

Относителният дял на жените в населението е по-голям в сравнение от този на мъжете.

 

                През последните пет години се наблюдава постепенно намаляване на населението на общината, характерно за цяла България. В същото време обаче в периода 2016 – 2020 г. община Етрополе регистрира увеличение на младото население.

 

Население до 17 години на територията на община Етрополе:

 

2020 година  - 2 061 деца;

 

2019 година  - 2 050 деца;

 

2018 година  - 2 060 деца;

 

2017 година  - 1 583 деца;

 

2016 година  - 1 569 деца.

 

Население в трудоспособна възраст:

 

2020 година  - 7 061 лица;                                     

 

2019 година  - 7 133 лица;                                     

 

2018 година  - 7 238 лица;                                     

 

2017 година  - 7 317 лица;                                     

 

2016 година  - 7 437 лица.

 

 

Население над трудоспособна възраст:

 

2020 година – 3 116 лица;

 

2019 година – 3 049 лица;

 

2018 година – 3 043 лица;

 

2017 година – 3 208 лица;

 

2016 година – 3 190 лица.

 

Лицата над трудоспособна възраст за разглеждания период е относително еднакъв.

 

Най-старият жител в община Етрополе е Рада Дикова родена през 1922 г. от с. Рибарица.

 

Съотношението между трите възрастови групи е:

 

Население до 17 г. - 16.84%;

 

Население в трудоспособна възраст  - 57.70%;

 

Население над трудоспособна възраст – 25.46%.

 

Прави впечатление абсолютен трудоспособен дял – 57.70% от населението. Общото трудоспособно население е съсредоточено в града.

 

Въпреки пандемията, равнището на безработица в община Етрополе през 2020 остава ниско.

 

По данни на Дирекция „Бюро по труда“, през 2020 година безработицата в община Етрополе е 6.2 %.

 

През 2019 година е 5.61 %, а за 2018 – 7.48%.

 

За 2020 година общият брой на регистрираните безработни лица в общината е намалял с 76 бр. спрямо 2019 година.

 

Увеличил се е броят на регистрираните трайно безработни лица и е намалял за лицата с увреждания.

  

 

Родени и починали лица на територията на община Етрополе:

 

Родените:                                                            Починали:

 

2020 година са родени - 117 деца;                            2020 година са починали  - 217 лица;

 

2019 година са родени - 108 деца;                     2019 година са починали - 178 лица;

 

2018 година са родени - 104 деца;                     2018 година са починали - 196 лица;

 

2017 година са родени - 89 деца;                       2017 година са починали  - 212 лица;

 

2016 година са родени - 105 деца.                      2016 година са починали  - 187 лица.            

 

 

 

                Най-висока е раждаемостта през 2020 г.

 

                Влияние върху демографското развитие на общината оказват и следните демографски процеси – намалена брачност, имаме регистрирани само 38 брака за цялата  2020 година и 28 развода. Относително висок е дялът на извънбрачни раждания - 71 бр. от всички родени деца през дадена година, което се дължи в голяма степен на формирането на нов тип семейно поведение в страната – съжителство с партньор без официално сключен брак.

 

Регистрирани по настоящ адрес на територията на община Етрополе:

 

2020 година - 576 лица;

 

2019 година - 458 лица;

 

2018 година - 402 лица;

 

2017 година - 356 лица;

 

2016 година - 301 лица.  

 

 

 

                При изследване на миграцията се наблюдава съвкупността на лицата, променили обичайното си местоживеене (настоящ адрес). Събитията се регистрират в момента на тяхното настъпване и формират съответните периодни съвкупности за определен обхват от време. За текущата демографска статистика този обхват е една календарна година. Заради пандемията и строгите мерки, който се наложиха в цялата страна механичният прираст за 2020 г. в община Етрополе е положителен, което означава, че повече са хората,които са се заселили в община Етрополе, отколкото тези, които са напуснали.

 

                Такава е тенденцията в показателите в прираста на населението в община Етрополе няколко месеца преди началото на кампанията по преброяването на населението и жилищния фонд в Република България, която ще започне на 7 септември.

 


 

 

 

 

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?