Категории

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

29 Декември 2017 | 10:19 Прочетена: 1588

                                                                       ОБЯВЛЕНИЕ
                              за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител


    На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-553 от 29.12.2017г. на Кмета на община Етрополе, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:
1. Конкурсът се обявява за длъжността: Началник отдел „Европейски фондове, проекти и програми“ в общинска администрация - Етрополе.
2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
•    Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител
•    Образование - висше – в областта на хуманитарни, социални, стопански и правни науки - минимална образователна степен – „Бакалавър”
•    Минимален ранг – ІІІ младши
•    Професионален опит – 4 години.
3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
•    2 години опит по управление на проекти по оперативни програми на Европейския съюз;
•    Компютърни умения: Word,  Excel и програмни продукти;
•    Компетентност, свързана с познаване, ползване и законосъобразно прилагане на нормативните актове в областта на обществените поръчки и изготвяне на проекти за кандидатстване от страна на общината;
•    Организационна компетентност;
•    Комуникационна компетентност;
•    Компетентност за работа с потребители;
•    Владеенето на чужд език е с предимство.
4. Начин на провеждане на конкурса:

     Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

•    Решаване на тест
•    Интервю.

 5. Документи за участие в конкурсната процедура:
   
    Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

•     Заявление за участие в конкурса – по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители .
•    Декларация – по образец по чл.17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
•    Копие от документ за самоличност.
•    Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.
•    Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
•    Копие на документи за присъден ранг, ако лицето е работило като държавен служител.
•    Копия на други документи, доказващи допълнителните умения и квалификации, носещи предимство на кандидата.
6. Място и срок за подаване на документите за участие:              
 Документите за участие в конкурса се представят лично от кандидата или от техни упълномощени представители в 14 дневен срок от датата на публикуване на обявлението, на адрес: гр.Етрополе, пл.”Девети септември” № 1, Община Етрополе, в “Общински център за услуги и информация на гражданите”, гише “Деловодство” .
7. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват върху информационното табло в сградата на общинска администрация – Етрополе и на електронната страница на Община Етрополе.
8. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
-    Да ръководи, планира и организира цялостната дейност в отдела насочена към разработването и реализирането на програми и проекти;
-    Планира, организира, координира и разпределя задачите на отдела за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели;
-    Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността, или които произтичат от Устройственият правилник на общинска администрация - Етрополе.
9.     Границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
    480 - 1600
 
    
 Орган по назначаването: Димитър Димитров, Кмет на Община Етрополе.