Категории

Община Етрополе набира кандидати за свободно работно място

22 Декември 2017 | 13:03 Прочетена: 1551

                                                         О Б Я В Л Е Н И Е

    Община Етрополе набира кандидати за свободно работно място по трудово правоотношение за длъжността: Инспектор „Екология, устойчиво развитие и иновация“.
    2. Минимални изисквания, за заемане на длъжността:
               2.1.Образование – висше – квалификационна степен – „бакалавър“
    2.2.Професионален опит: не се изисква
    2.3.Професионално направление: „Екология“, „Екологично образование“, „Опазване на околната среда“, „Опазване на природната среда“, „Екология и устойчиво развитие“, „Екология на селищните райони“.
    3. Допълнителни изисквания:
    3.1. квалификация - умения за работа с компютър
    3.2.компетентност, свързана с познаване, ползване и законосъобразно                      прилагане на нормативни актове
    3.3. организационна компетентност
    3.4. комуникационна компетентност.
    4.  Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
        4.1. допускане по документи
    4.2. интервю.
    5. Кратко описание на длъжността:
    5.1.Организира и провежда политиката в общината по опазването и възпроизводството на околната среда в съответствие с действащите нормативни документи;
    5.2.Разработва прогнози и прави предложения за усъвършенстване на организацията по опазването на околната среда на територията на общината;
    5.3.Обобщава, съставя и предава на националните и областни статистически звена информация за околната среда на общината и управлението на отпадъците;
    5.4.Контролира прилагането на територията на Общината нормативните актове, свързани с опазването на околната среда от организациите, ведомствата, фирмите и гражданите;
    5.5.Организира и осъществява контрол по извършване на сметосъбирането на територията на общината.
    6.   Необходими документи:
        6.1. заявление до Кмета на общината;
    6.2. автобиография по европейски образец;
       6.3. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
    6.4. копие от трудова книжка;
        6.5. други документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения.
    7. Документите за участие в конкурса се представят в едномесечен срок от датата на публикуване на обявлението, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в “Общински център за услуги и информация на гражданите”, гише “Деловодство” .
    8.Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват върху информационното табло в сградата на общинска администрация – Етрополе и в официалния сайт на общината.
      9.Границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
        460-1100 лв.

 Орган по назначаването: Димитър Димитров, Кмет на Община Етрополе.