Категории

Конкурс за длъжността Директор на детска градина „Слънчице“ – гр. Етрополе

24 Юни 2024 | 11:49 Прочетена: 242

 

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

 

адрес: гр.Етрополе, община Етрополе, област Софийска, пл.“Девети септември“ №1

            На основание чл.91 от Кодекса на труда във връзка с чл.217, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.4 от Наредба №16/01.07.2022г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование,

 и Заповед № РД-15-373/10.06.2024г. на Кмета на Община Етрополе,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЧИЦЕ“ – ГР.ЕТРОПОЛЕ

 

            I. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

            1.1. Да е български гражданин

1.2. Да имат завършено висше образование на образователната квалификационна степен „Магистър“, съгласно чл.33, ал.1 от Наредба №15 от 2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, професионална квалификация „учител“ и педагогическа правоспособност, която позволява да се изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа на директор в детската градина, за която кандидатстват, със специалност „Предучилищна педагогика“ или „Предучилищна и начална училищна педагогика“.

1.3. Да имат не по-малко от пет години учителски трудов стаж по смисъла на чл.213, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

1.4. Да отговарят на изискванията на чл.215, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование:

- Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват учителска професия;

- Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с Наредба №4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

1.5. Да имат компютърна грамотност - работа с продуктите на MS Office /Word, Excel/, Internet.

            II. Начин на провеждане на конкурса:

         2.1. Конкурса се провежда от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Етрополе в съответствие на чл.94 от Кодекса на труда.

       2.2. Конкурсът за заемане на длъжността „директор“ на Детска градина „Слънчице“ – гр.Етрополе ще се проведе в три етапа:

 

            I-ви етап

            Допускане по документи на кандидатите.

            До участие в следващия етап от конкурса се допускат кандидати представили всички необходими документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността. Не се допускат кандидати, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

            На недопуснатите кандидати се съобщава писмено съображенията за отказа.

II-ри етап

            Допуснатите кандидати по документи представят и защитават Концепция за развитие на Детска градина „Слънчице“ – гр.Етрополе за 3 /три/ годишен период, до 10 стандартни печатни страници, едностранно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, съобразена с националните, областните и общинските планове за развитие на възпитателния процес и предучилищно образование, в запечатан непрозрачен плик, след което се провежда интервю.

            Комисията ще оценява кандидатите по следните критерии от II -етап:

1. умения за представяне на синтезирано и структурирано изложение по концепцията;

2. визия за дългосрочно развитие на институцията и съответствие на концепцията със спецификата и характерните особености на институцията;

3. аргументираност на направените предложения при защита на концепцията;

4. съответствие на необходимите ресурси - финансови, човешки и материални, със заложените в концепцията дейности;

5. съответствие с техническите изисквания от II-етап при разработването ѝ;

6. способност за търсене и намиране на решения на проблеми;

7. мотивация за заемане на длъжността;

8. нагласа за работа в екип и за усъвършенстване;

9. комуникационни умения;

10. познаване на нормативната уредба.

Всеки член на комисията самостоятелно оценява изложението и отговорите на кандидата по всеки един от критериите с оценка от 1 до 5 и попълва формуляр по образец (приложение № 2) непосредствено след приключване на интервюто. Оценката от втория етап на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Максималният резултат от втория етап е 50 точки.

III-ти етап

            Провеждане на интервю.

            Интервюто включва кратко изложение от кандидата на основните идеи на концепцията, решаване на казуси и отговори на въпроси, поставени от членовете на комисията по провеждане на конкурса, относими към съдържанието на концепцията, казусите и към спецификата на длъжността.

            Защитата на тригодишната програма за развитие на Детска градина „Слънчице“ – гр.Етрополе и интервюто се провеждат в един и същи ден в сградата на общинска администрация – Етрополе.

Окончателният резултат на всеки кандидат от конкурса се формира като сбор от резултатите от писмения изпит и от интервюто, което включва и решаване на казуси, и защитата на концепцията, като в класирането участват само кандидати, получили не по-малко от 60 точки от двата етапа. Максималният резултат, който може да получи кандидатът от проведения конкурс, е 100 точки. Окончателният резултат на всеки кандидат се вписва във формуляр по образец (приложение № 3).

III. Необходими документи за участие в конкурса:

            3.1. Заявление до Кмета на общината (по образец).

            3.2. Професионална автобиография.

          3.3. Копия на документи за придобито образование, специалност и квалификация, които се изискват за длъжността.

         3.4. Копие на документи, удостоверяващи продължителността на професионален опит /трудова или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина/.

            3.5. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията, не страда от заболявания и отклонения /по образец/.

              3.6. Медицинско удостоверение, че кандидатът не се води на отчет в психиатричен диспансер по местоживеене.

            3.7. Медицинско свидетелство във връзка с кандидатстването за длъжността.

            3.8. Други документи, удостоверяващи квалификацията на кандидата, ако притежава такива.

3.7. Концепция за развитие на Детска градина „Слънчице“ – гр.Етрополе за тригодишен период.

                Забележка: Копията на представените документи следва да са ясни и четливи. Ксерокопията на документите да са заверени от кандидата с гриф „вярно с оригинала“ и подпис.

            С входящ номер, дата и час се регистрират само документи подадени в посоченият срок от публикуване на обявлението за конкурса. Документи подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

            IV. Място и срок за подаване на документите:

Документите за участие в конкурса се представят лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в едномесечен срок от датата на публикуване на обявлението в официалния сайт www.etropole.bg на община Етрополе в местен вестник и върху информационното табло в сградата на Община Етрополе, на адрес: гр.Етрополе, пл.”Девети септември” № 1, Община Етрополе, в “Общински център за услуги и информация на гражданите”, гише “Деловодство”, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

Документите се подават в запечатан плик с надпис за конкурса за заемане на длъжността Директор на Детска градина „Слънчице“ – гр.Етрополе, община Етрополе.

           V. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват в официалния сайт www.etropole.bg на общината и върху информационното табло, намиращо се на партерния етаж в сградата на общинска администрация – Етрополе, пл.“Девети септември“ №1.

 

За допълнителна информация – тел. 0720/68-203.

 

Съгласно чл.91, ал.3 от Кодекса на труда, длъжностна характеристика се предоставя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея в деловодството на Община Етрополе.

VI. Кратко описание на длъжността:

Директорът на Детска градина „Слънчице“ гр.Етрополе, ръководи образователния и възпитателен процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност.

 

Орган по назначаването: Кмета на Община Етрополе.