Категории

Конкурс за длъжността „Секретар на община“ в Община Етрополе

10 Май 2024 | 17:07 Прочетена: 235

 

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

 

със седалище гр.Етрополе, община Етрополе, област Софийска, пл.“Девети септември“ №1

 

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за 1 (една) щатна бройка за длъжността „Секретар на община“ в общинска администрация – Етрополе по служебно правоотношение с длъжностно ниво съгласно КДА:5 „Ръководно ниво 5А“

 

            На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № РД-15-298 от 10.05.2024г. на Кмета на община Етрополе, при следните условия:

 

 

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

 

1.1. Образование – висше

 

1.2. Минимална образователна степен – „Магистър”

 

1.3. Област на завършено висше образование - социални, стопански, природни и правни науки

 

1.4. Минимален ранг – ІІ младши

 

1.5. Професионален опит – 4 години.

 

 

 

2. Специфични изисквания за длъжността, установени с нормативен акт:
2.1. Да отговаря на изискванията, установени в чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.
2.2. Служителят ще бъде назначен след провеждане на процедура по проучване за достъп и получаване на разрешение за достъп до класифицирана информация от ДКСИ, съгласно правилата на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).

3. Професионалните и деловите качества към изпълнителя на длъжността, определени въз основа на компетентностите, които са необходими за съответната длъжност в администрацията:

 

3.1. Ориентация към резултати; Работа в екип; Фокус към клиента; Управленска компетентност; Стратегическа компетентност; Лидерска компетентност; Компетентност за преговори и убеждаване; Дигитална компетентност.
3.2. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл.14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители).

 

 

 

4. Начин на провеждане на конкурса:

 

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

 

4.1. Защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Ръководство, организация и контрол на административните дейности в Община Етрополе“. Разработената концепция да бъде до 10 печатни страници формат А4, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и длъжността, за която кандидатства. Представя се лично или чрез упълномощен представител.
4.2. Интервю.

 

 5. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

 

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

 

5.1. Заявление за участие в конкурса – по образец – /Приложение № 3/ към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

5.2. Декларация – по образец по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

5.3. Копие за придобита образователно-квалификационна степен.

 

5.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова и/или служебна книжка).

 

5.5. Копие на документи за присъден ранг, ако лицето е работило като държавен служител.

 

5.6. Копие от други документи, доказващи допълнителните умения и квалификации, носещи предимство на кандидата.

 

           

 

            Забележка: Копията на представените документи следва да са ясни и четливи.

 

                Представят се и оригиналните документи за сверка. Ксерокопията на документите да са       заверени от кандидата с гриф „вярно с оригинала“ и подпис.

 

 

 

6. Място и срок за подаване на документите за участие:              

 

Документите за участие в конкурса се представят лично от кандидата или от техни упълномощени представители в 14 дневен срок от датата на публикуване на обявлението на конкурса /всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00 часа/, в регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, на адрес: гр.Етрополе, пл.”Девети септември” № 1, Община Етрополе, в “Общински център за услуги и информация на гражданите”, гише “Деловодство” .

 

 

 

С входящ номер, дата и час се регистрират само документи подадени в посоченият срок от публикуване на обявлението за конкурса. Документи подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

 

Краен срок за подаване на документи до 17:00 часа на 27.05.2024г.

 

 

 

7. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват върху информационното табло в сградата на общинска администрация – Етрополе и на електронната страница www.etropole.bg на Община Етрополе.

 

За допълнителна информация – тел. 0720/68-203.

 

 

 

8. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

 

Организира дейността на общинската администрация. Отговаря за условията на работата на служителите на общината и за организационно-техническото обзавеждане на служителите. Отговаря за деловодното обслужване, документооборота в общината и общинския архив. Отговаря пряко за дейността на отдел „КАОГ“ и административното обслужване на гражданите и фирмите. Изпълнява функции на Служител по сигурността на информацията, съгласно Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Отговаря за разгласяването и обнародването на актовете на Общинския съвет и на кмета на общината. Отговаря за работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица. Отговаря за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми. Организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на законите и подзаконовите нормативни актове относно административното обслужване на гражданите и представянето на административни услуги. Отговаря за дейността по здравословни и безопасни условия на труд на служителите в общинска администрация и при спазване на правилата за пожарна безопасност в сградата на общината. Организира обмен на опит и внедряване на добри практики в работата на администрацията. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността или които произтичат от Устройственият правилник на общинска администрация - Етрополе.

 

 

 

9.     Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността: - 933.00 лв. (Основният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на служителя, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

 

 

 

    

 

Орган по назначаването: Кмета на Община Етрополе