Категории

Конкурс за длъжността „Главен архитект“ в Община Етрополе

29 Февруари 2024 | 23:03 Прочетена: 619

На основание чл.90, ал.1, чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № РД-15-109/27.02.2024г. на Кмета на Община Етрополе,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

 

 I. Минимални изисквания, за заемане на длъжността:

  1.1. Да отговаря на изискванията на чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда;

  1.2.Образование – висше – квалификационна степен – „Магистър“;

  1.3.Минимален професионален опит: 3 години, като архитект;

  1.4.Специалност „Архитектура“ и професионална квалификация: „Архитектура“.

 II. Допълнителни изисквания:

   2.1. компютърни умения - Word,  Excel;

  2.2.компетентност, свързана с познаване, ползване и законосъобразно                   прилагане на нормативни актове; 

  2.3. организационна компетентност;

  2.4. комуникационна компетентност;

  2.5. компетентност за работа с граждани.

 III. Специфични изисквания, установени с нормативен акт:

  3.1. Съгласно чл.5, ал.2 от ЗУТ - придобита пълна проектантска правоспособност.

 IV.   Необходими документи:

  4.1. заявление до Кмета на общината (по образец);

  4.2. автобиография по европейски образец;

  4.3. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

  4.4. копие от документ за придобита пълна проектантска правоспособност;

  4.5. копия на документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит от трудова книжка, и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина.

  4.6. други документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения.

  4.7. Декларация за обстоятелствата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода  и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност /по образец/.

 

 Забележка: Копията на представените документи следва да са ясни и четливи.

 Представят се и оригиналните документи за сверка. Ксерокопията на документите да са заверени от кандидата с гриф „вярно с оригинала“ и подпис.

 

 V.  Начин на провеждане на конкурса::

  5.1. Конкурса се провежда от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Етрополе в съответствие на чл.94 от Кодекса на труда.

  5.2. Конкурсът за заемане на длъжността „Главен архитект“ на Община Етрополе ще се проведе в два етапа:

 I-ви етап

Подбор по документи.

Разглеждането на представените от кандидатите документи се провежда в сградата на Община Етрополе от конкурсната комисия, назначена от кмета.

В комисията по конкурса участват безвъзмездно или за сметка на организацията, която представляват, представители на Камарата на архитектите в България и на Съюза на архитектите в България.

До участие в конкурса се допускат кандидати, които са представили всички необходими документи и от тяхното съдържание се установява съответствието на кандидата с поставените изисквания за участие в конкурса и заемане на длъжността.

Комисията съобщава  писмено чрез сайта на общината www.etropole.bg и по е-mail  на недопуснатите до втори етап кандидати съображенията за отказа.

Комисията съобщава  писмено и по е-mail  на допуснатите до втори етап кандидати датата и мястото на провеждане на следващия етап.

 II-ри етап

Интервю.

След изслушване на кандидатите всеки член на конкурсната комисия попълва оценъчен лист, в който поставя оценка от 1 до 5.

Окончателната оценка на кандидата, дадена от член на конкурсната комисия, е осреднената оценка от оценките по посочените показатели.

Окончателната оценка на всеки кандидат от интервюто е осреднената оценка от оценките, дадени от членовете на конкурсната комисия.

За успешно издържал и подлежащ на класиране се счита кандидат, получил окончателна оценка не по-малко от Добър (4,00).

 VI. Резултати:

Резултатите от отделните етапи на конкурса и съобщенията за кандидатите ще се публикуват на официалната интернет страница на общината www.etropole.bg и на информационното таблото за обяви и съобщения в сградата на Община Етрополе.

На недопуснатите кандидати се съобщава писмено съображенията за отказа.           

 VII. Документите за участие в конкурса се представят лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в едномесечен срок от датата на публикуване на обявлението в официалния сайт на община Етрополе във вестник „Труд“ и върху информационното табло в сградата на Община             Етрополе, на адрес: гр.Етрополе, пл.”Девети септември” № 1, Община Етрополе,      в “Общински център за услуги и информация на гражданите”, гише “Деловодство” всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

            С входящ номер, дата и час се регистрират само документи подадени в посоченият срок от публикуване на обявлението за конкурса. Документи подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

 Краен срок за подаване на документите:    до 17.00 часа на 01-ви април 2024г.

            Съгласно чл.91, ал.3 от Кодекса на труда, длъжностна характеристика се предоставя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея в деловодството на Община Етрополе, където кандидата попълва и декларация.

            Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват върху информационното табло в сградата на Община Етрополе.

            За допълнителна информация – тел. 0720/68-203.

 

 VIII. Кратко описание на длъжността:

Ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителство на територията на Община Етрополе. Издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по ЗУТ.

           

Орган по назначаването: Кмета на Община Етрополе.