Категории

Конкурс за длъжността директор на "Дом за стари хора" – гр.Етрополе

29 Февруари 2024 | 22:59 Прочетена: 784

На основание чл.90, ал.1, чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № РД-15-110/27.02.2024г. на Кмета на Община Етрополе,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА – ГР.ЕТРОПОЛЕ

 

            I. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

            1.1. Да е български гражданин или гражданин на Европейския съюз или чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби.

            1.2. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода.

            1.3. Да не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

            1.4. Да притежава диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование: „Магистър“.

            1.5. Област на висшето образование:

            - Социални, стопански и правни науки;

            - Педагогически науки;

            - Хуманитарни науки.

            1.6. Да има не по-малко 5 (пет) години трудов стаж в сферата на посочените области на висшето образование.

            1.7. Да не страда от заболявания, които застрашават живота и здравето на потребителите на дома.      

            II. Начин на провеждане на конкурса:

            2.1. Конкурса се провежда от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Етрополе в съответствие на чл.94 от Кодекса на труда.

            2.2. Конкурсът за заемане на длъжността „директор“ на Дом за стари хора – гр.Етрополе ще се проведе в три етапа:

            I-ви етап

            Допускане по документи на кандидатите.

            До участие в следващия етап от конкурса се допускат кандидати представили всички необходими документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността. Не се допускат кандидати, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

            На недопуснатите кандидати се съобщава писмено съображенията за отказа.

            II-ри етап

            Допуснатите кандидати по документи представят и защитават Концепция за развитие на „Дом за стари хор“ – гр.Етрополе за 3/три/ години, съобразена с националните, областните и общинските планове за развитие на социалните услуги, след което се провежда интервю.

            III-ти етап

            Провеждане на интервю.

            Представянето и защитата на тригодишната програма за развитие на „Дом за стари хора“ – гр.Етрополе и интервюто се провеждат в един и същи ден в сградата на общинска администрация – Етрополе.

           

 

 

            Комисията ще оценява кандидатите по следните критерии:

-        Защита на разработената концепция за развитие на специализираната институция.

-        Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове – основни нормативни актове при изпълнение на задачите в рамките на длъжността Директор на специализирана институция предоставяща социални услуги.

-        Управленска компетентност – способност за формиране на цели, определяне на приоритети, способност за решаване на проблеми, анализиране и вземане на управленски решения.

-        Комуникационна компетентност – умение да отговаря ясно и конкретно на поставените въпроси, професионален изказ, умение за мотивиране и убеждаване с аргументи.

III. Необходими документи за участие в конкурса:

            3.1. заявление до Кмета на общината (по образец);

            3.2. автобиография по европейски образец;

            3.3. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

            3.4. копия на документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит от трудова книжка, и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина.

            3.5. други документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения.

            3.6. Декларация за обстоятелствата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода  и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност /по образец/.

3.7. Концепция за развитие на „Дом за стари хора“ – гр.Етрополе за тригодишен период.

              

               Забележка: Копията на представените документи следва да са ясни и четливи.

               Представят се и оригиналните документи за сверка. Ксерокопията на документите да са      заверени от кандидата с гриф „вярно с оригинала“ и подпис.

 

            С входящ номер, дата и час се регистрират само документи подадени в посоченият срок от публикуване на обявлението за конкурса. Документи подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

Краен срок за подаване на документите:    до 17.00 часа на 01-ви април 2024г.

 

            IV. Документите за участие в конкурса се представят лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в едномесечен срок от датата на публикуване на обявлението в официалния сайт www.etropole.bg на община Етрополе във вестник „Труд“ и върху информационното табло в сградата на Община Етрополе, на адрес: гр.Етрополе, пл.”Девети септември” № 1, Община Етрополе, в “Общински център за услуги и информация на гражданите”, гише “Деловодство”, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.       

            Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват върху информационното табло в сградата на общинска администрация – Етрополе и в официалния сайт www.etropole.bgна общината.

            За допълнителна информация – тел. 0720/68-203.

            Съгласно чл.91, ал.3 от Кодекса на труда, длъжностна характеристика се предоставя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея в деловодството на Община Етрополе, където кандидата попълва и декларация.

V. Кратко описание на длъжността:

Организира, ръководи и контролира цялостната работа в заведението за предоставяне на специализирани социални услуги.

 

Орган по назначаването: Кмета на Община Етрополе.