Категории

Конкурс за длъжността: Началник на отдел "Управление на общинската собственост, икономическо развитие и жилищна политика" в общинска администрация - гр.Етрополе

01 Септември 2022 | 09:30 Прочетена: 1597

На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-15-434 от 31.08.2022г.  на Кмета на Община Етрополе, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:
    
    1. Конкурсът се обявява по служебно правоотношение за длъжността: Началник на отдел ”Управление на общинската собственост, икономическо развитие и жилищна политика” в общинска администрация – гр.Етрополе.
    
    2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
2.1.кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;
2.2. Изисквана минимално-образователна степен – професионален бакалавър;
    2.3. Област на висше образование: социални, стопански и правни науки;
    2.4. Професионално направление: администрация и управление, икономика;
            2.5. професионален опит - 4 години;
            2.6. или минимален ранг – III младши.
    
    3. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Организира и контролира цялата дейност на отдела, разпределя, координира и контролира работата  на специалистите в областта на общинската собственост, пазара, фирмената дейност.

4. Допълнителни умения и квалификации:
    4.1. Компютърна грамотност - владеене на Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
    
    На основание чл.14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

    5. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността – 750 лв.
     Индивидуалният размер на основната заплата за длъжността се определя в степен на основна заплата в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно чл.67, ал.4, от Закона за държавния служител, Приложение 1 към чл.3, ал.2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работна заплата.
    
    Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1.

    6. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:
            6.1. решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
            6.2. интервю.

    7. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
    7.1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители НПКПМДС);
    7.2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата , че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
    7.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
    7.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова и/или служебна книжка).
    7.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
    
    8. Място и срок за подаване на документите за участие:
    Документите за участие в конкурса се представят лично от кандидата или от техни упълномощени представители в 14 дневен срок от датата на публикуване на обявлението, /всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00 часа/ на адрес: гр.Етрополе, пл.”Девети септември” № 1, Община Етрополе, в “Общински център за услуги и информация на гражданите”, гише “Деловодство” .

    9. Общодостъпно място за обявления:
    Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват върху информационното табло в сградата на общинска администрация – гр.Етрополе и на електронната страница на Община Етрополе.

    10. Пречки за назначаване на държавен служител:
    Съгласно чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:
    10.1. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
    10.2. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
    10.3. е народен представител;
    10.4. е съветник в общински съвет – само за съответната общинска администрация;
    10.5. заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
    10.6. работи по трудово правоотношение, освен при условията на чл.16а, ал.4 или 81б.
    

Орган по назначаването: Кмета на Община Етрополе