Категории

Конкурс за възлагане на управлението на "МИР-И" ЕООД

01 Август 2022 | 11:36 Прочетена: 1084

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

На основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 65, чл. 68 и чл. 69, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 15, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 1 и ал. 5  от Наредба № 4 за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет – Етрополе и Решение № 428 от 28.06.2022г. и Протокол № 33 на Общински съвет – Етрополе,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За възлагане на управлението на „МИР–И” ЕООД - гр.Етрополе, за срок от три години, при следните изисквания към кандидатите:

1. 1. да има завършено висше образование;

1. 2. да има най-малко 5 години професионален опит;

1. 3. да не е поставен под запрещение;

1. 4. да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

1. 5. да не е лишен от правото да заема съответната длъжност;

1. 6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1. 7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1. 8. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие, както и не е общински съветник в Общинския съвет – Етрополе;

1. 9. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;

1. 10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

1. 11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

1. 12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

1. 13. отговаря на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.

 

               2. Необходими документи:

               2.1. Заявление за участие в конкурса – свободен текст;

               2.2. Автобиография (европейски формат);

               2. 3. Копие от документ за завършено висше образование;

2. 4. Свидетелство за съдимост;

2.5. Копия от документите удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка или друг документ удостоверяващ професионалния опит);

2.6. Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността;

2.7. Медицинско свидетелство;

2.8. Декларация  за обстоятелствата по т. 1.6 – т. 1.13;

2.9. Програма за развитие и дейността на „МИР-И“ ЕООД за срока на управление на дружеството.

 

3. Конкурсът ще се проведе на три етапа, както следва:

               3.1. първи етап - предварителен подбор на кандидатите по документи (наличие на всички документи и проверка на съответствието им с предварително обявените изисквания);

               3.2. втори етап – разработване на Програмата за развитие и дейността на търговското дружество за срока на управление;

               3.3. трети етап – събеседване с допуснатите кандидати на тема: Програмата за развитие и дейността на търговското дружество за срока на управление.

 

               4. Място на подаване на документи за участие в конкурса:

               Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез надлежно упълномощено лице в деловодството на  Община Етрополе, пл. „Девети септември“ № 1, всеки работен ден, в запечатан плик, върху който се поставят плик № 1 и плик № 2 и е изписано името на кандидата и дружеството, за което кандидатства. Подадените документи се завеждат в специален регистър по реда на постъпването им, като за всяко от тях се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

Плик № 1 Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи по т. 2.1 - 2.8 се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, върху който е изписано името на кандидата и дружеството, за което кандидатства;

Плик № 2 Програмата за развитие и дейността на търговското дружество за срока на управление с надпис, върху който е изписано името на кандидата и дружеството, за което кандидатства.

 

               5. Срок за подаване на документите: до 17:00 часа на 22.08.2022г. в деловодството на Община Етрополе.

              6. . Общодостъпно място за обявления:

 

          Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват върху информационното табло в сградата на общинска администрация – гр.Етрополе и на електронната страница на Община Етрополе.

 

 

               За контакти: Община Етрополе – тел. 0720/68-229; 0720/68-203.