Категории

О Б Я В Л Е Н И Е - „Медицински център I – Етрополе”

15 Декември 2021 | 10:19 Прочетена: 1096

 

1. За възлагане на управлението на „Медицински център I – Етрополе”  за срок от три години, при следните изисквания към кандидатите:

 

1.1. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина или дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

 

1.2. Да има най-малко 5 (пет) години трудов стаж като лекар или икономист, кандидатите притежаващи образователно - квалификационна степен „магистър” по медицина да имат придобита основна специалност.

 

 1.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

 

1.4. Да имат добра репутация и почтеност съгласно изискванията на ЗПП.

 

 2. Необходими документи:

 

2.1. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни плика, както следва:

 

Плик № 1 съдържа:

 

 - Заявление за участие в конкурс;

 

- Автобиография – европейски формат;

 

- Декларация по чл.20, ал.1 от Закона за публичните предприятия;

 

- Документи, удостоверяващи образователно - квалификационна степен, квалификацията и специалността съгласно т. 1.1;

 

- Документ за самоличност;

 

- Удостоверение за трудов стаж и документ за придобита основна специалност;

 

- Свидетелство за съдимост.

 

Плик № 2 съдържа: - Писмена разработка на програма за развитие и дейността на „Медицински център I - Етрополе” за тригодишен период.

 

Плик №1 и плик №2 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му. Документите се подават лично, или чрез надлежно упълномощено лице в деловодството на  Община Етрополе, пл.“9-ти септември“ № 1.

 

 2.2. Срок и място за подаване на документите: до 17:00 часа, на 29.12.2021г. в деловодството на Община Етрополе.

 

 2.3. Темата, предмет на събеседването: Програма за развитие и дейността на „Медицински център I - Етрополе” за тригодишния период.

 

2.4. Дата, час и място на провеждане на конкурса: 12.01.2022г. от 10:30 часа в залата на третия етаж в Общинската администрация.

 

Конкурсът ще се проведе на три етапа, както следва:

 

- проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания на кандидата;

 

- представяне от кандидатите на програма за развитие на дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

 

- събеседване с кандидатите.         

 

 

 

За контакти: Община Етрополе – тел. 0720/68-229; 0720/68-203.