Категории

Здравен медиатор

10 Февруари 2021 | 10:41 Прочетена: 1028

                                                                        С Ъ О Б Щ Е Н И Е


    Във връзка с провеждане на конкурс за заемане на длъжността –„Здравен медиатор“, обявен със Заповед № РД-15-088/10.02.2021г. на Кмета на Община Етрополе, съобщавам, че разглеждане на документите и  събеседване с кандидатите ще се проведе на 17.03.2021г. /сряда/ от 14:00 часа в сградата на общинска администрация Етрополе, пл.“Девети септември“ № 1, на третия етаж, стая 312.
                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:     /п/
                                /СТАНКА ДИМИТРОВА/


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“

 

в партньорство с

 

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

 

            Обявява конкурс за свободно работно място по трудово правоотношение за длъжността: „Здравен медиатор“.

 

            1. Необходими документи за кандидатстване:

 

            1.1. Автобиография

 

            1.2. Мотивационно писмо

 

            1.3. Копие от диплома за завършено средно образование

 

            1.4. Заявление по образец

 

            1.5. Декларация по образец

 

 

            2. Изисквания към кандидата:

 

            2.1. Завършено средно образование          

 

            2.2. Принадлежност към местна уязвима етническа общност

 

            2.3. Познаване на здравните и социалните проблеми на общността

 

            2.4. Владеене на езика на общността

 

            2.5. Комуникативни умения

 

            2.6. Компютърна грамотност – MS Wordq Internet, електронна поща.

 

 

            3. Провеждане на конкурса (в рамките на един ден):

 

            3.1. Разглеждане на постъпилите документи

 

            3.2. Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

 

 

            4. Дата, час и място на провеждане на конкурса:

 

            4.1. Ще бъдат обявени допълнително на интернет страницата на Община Етрополе и на информационното табло в сградата на общинска администрация - Етрополе, след изтичане на срока за кандидатстване.

 

            4.2.  Краен срок за подаване на документите 10.03.2021г.

 

            4.3. Документите за участие в конкурса се представят в едномесечен срок от датата на публикуване на обявлението в официалния сайт на община Етрополе в Интернет във вестник „Балканец“ и върху информационното табло в сградата на общинска администрация - Етрополе, на адрес: гр.Етрополе, пл.”Девети септември” № 1, Община Етрополе, в “Общински център за услуги и информация на гражданите”, гише “Деловодство”.

 

 

            5. Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор“:

 

            - Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги.

 

            - Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване.

 

-          Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.

 

-          Подпомагане при попълване на различни документи.

 

-          Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия за повишаване на здравната култура.

 

 14-дневното обучение на новоизбрания кандидат за здравен медиатор  ще се проведе в Медицински университет – София.

 

 Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

 

 

 

Орган по назначаването: Кмета на Община Етрополе