Категории

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

12 Октомври 2020 | 09:28 Прочетена: 1604

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

 

            На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-15-562 от 12.10.2020г. на Кмета на община Етрополе, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

 

 

 

1. Конкурсът се обявява за длъжността: „Секретар на община“ в общинска администрация - Етрополе.

 

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

 

·         Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител

 

·         Образование - висше – в областта на социални, стопански и правни науки - минимална образователна степен – „Магистър”

 

·         Минимален ранг – ІІІ младши

 

·         Професионален опит – 4 години.

 

3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 

·         Компютърни умения: Word,  Excel и програмни продукти;

 

·         Компетентност, свързана с познаване, ползване и законосъобразно прилагане на нормативните актове;

 

·         Организационна компетентност, способност за планиране и организиране на дейността на общинската администрация;

 

·         Комуникационна компетентност;

 

·         Компетентност за работа с потребители;

 

·         Владеенето на чужд език е предимство.

 

4. Начин на провеждане на конкурса:

 

 

 

     Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

 

 

 

·         Решаване на тест

 

·         Интервю.

 

 5. Документи за участие в конкурсната процедура:

 

           

 

            Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

 

 

 

·          Заявление за участие в конкурса – по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

·         Декларация – по образец по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

·         Копие за придобита образователно-квалификационна степен.

 

·         Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова и/или служебна книжка).

 

·         Копие на документи за присъден ранг, ако лицето е работило като държавен служител.

 

·         Копие от други документи, доказващи допълнителните умения и квалификации, носещи предимство на кандидата.

 

6. Място и срок за подаване на документите за участие:              

 

            Документите за участие в конкурса се представят лично от кандидата или от техни упълномощени представители в 14 дневен срок от датата на публикуване на обявлението, /всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00 часа/ на адрес: гр.Етрополе, пл.”Девети септември” № 1, Община Етрополе, в “Общински център за услуги и информация на гражданите”, гише “Деловодство” .

 

Краен срок за подаване на документи до 17:00 часа на 26.10.2020г.

 

7. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват върху информационното табло в сградата на общинска администрация – Етрополе и на електронната страница на Община Етрополе.

 

8. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

 

·         Ръководи съответната администрация, като организира, координира и контролира административните звена за точно спазване на нормативните актове.

 

·         Организира дейностите в областта на местното самоуправление.

 

·         Подпомага Кмета в изработка и реализиране на дългосрочни и краткосрочни програми за развитие на общината.

 

·         Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността, или които произтичат от Устройственият правилник на общинска администрация - Етрополе.

 

9.     Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността: - 750.00 лв.

 

 

 

    

 

 Орган по назначаването: Димитър Димитров, Кмет на Община Етрополе.