Категории

Община Етрополе набира кандидати за свободно работно място на пълно работно време по трудово правоотношение за длъжността Главен инспектор „Регулация, кадастър и незаконно строителство“.

20 Август 2020 | 13:48 Прочетена: 1725

 

Община Етрополе набира кандидати за свободно работно място на пълно работно време по трудово правоотношение за длъжността Главен инспектор „Регулация, кадастър и незаконно строителство“.

 

            1. Минимални изисквания, за заемане на длъжността:

 

           1.1.Образование – висше – квалификационна степен – „бакалавър“

 

            1.2.Минимален професионален опит: 2 години

 

            1.3.Професионално направление: „Инженерно строителство“.

 

            2. Допълнителни изисквания:

 

            2.1. компютърни умения – Word, Excel;

 

            2.2.компетентност, свързана с познаване, ползване и законосъобразно                      прилагане на нормативни актове; 

 

            2.3. организационна компетентност;

 

            2.4. комуникационна компетентност;

 

            2.5. компетентност за работа с граждани.

 

            3. Специфични изисквания: да познава действащите нормативни разпоредби съгласно ЗУТ, ЗКИР и ЗАНН.

 

            4.  Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:

 

            4.1. подбор по документи

 

            4.2. интервю.

 

            5. Кратко описание на длъжността:

 

            Да осъществява контрол по прилагане на устройствените планове, одобрените инвестиционни проекти, разрешения за стоеж, определените строителни линии и нива, както и спазването на действащите нормативни актове по устройството на територията. Да организира компетентно проучване и решаване на всички процеси, свързани със създаването, одобряването и изменението на кадастралните и регулационните планове. Издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по ЗУТ.

 

            6.   Необходими документи:

 

            6.1. заявление до Кмета на общината (свободен текст);

 

            6.2. автобиография по европейски образец;

 

            6.3. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

 

            6.4. копия на документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит от трудова книжка, и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина.

 

            6.5. други документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения.

 

            7. Документите за участие в конкурса се представят лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в едномесечен срок от датата на публикуване на обявлението в официалния сайт на община Етрополе, във вестник „Етрополски преглед“ и върху информационното табло в сградата на Община Етрополе, на адрес: гр.Етрополе, пл.”Девети септември” № 1, Община Етрополе, в “Общински център за услуги и информация на гражданите”, гише “Деловодство”, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

 

            8.Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват върху информационното табло в сградата на общинска администрация – Етрополе и в официалния сайт на общината.

 

            9. Границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:

 

            610 – 1800 лв.

 

            Орган по назначаването: Кмета на Община Етрополе.