Категории

Община Етрополе набира кандидати за свободно работно място на непълно работно време по трудово правоотношение за длъжността „Главен архитект

20 Август 2020 | 13:45 Прочетена: 1375

 

Община Етрополе набира кандидати за свободно работно място на непълно работно време по трудово правоотношение за длъжността „Главен архитект“.

 

            1. Минимални изисквания, за заемане на длъжността:

 

           1.1.Образование – висше – квалификационна степен – „магистър“

 

            1.2.Минимален професионален опит: 3 години

 

            1.3.Професионално направление: „Архитектура“.

 

            2. Допълнителни изисквания:

 

            2.1. компютърни умения – Word, Excel;

 

            2.2.компетентност, свързана с познаване, ползване и законосъобразно                      прилагане на нормативни актове; 

 

            2.3. организационна компетентност;

 

            2.4. комуникационна компетентност;

 

            2.5. компетентност за работа с граждани.

 

            3. Специфични изисквания, установени с нормативен акт: Съгласно чл.5, ал.2 от ЗУТ –придобита пълна проектантска правоспособност или необходим стаж за придобиването и.

 

            4.  Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:

 

            4.1. подбор по документи

 

            4.2. интервю.

 

            5. Кратко описание на длъжността:

 

            Ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителство на територията на Община Етрополе. Издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по ЗУТ.

 

            6.   Необходими документи:

 

            6.1. заявление до Кмета на общината (свободен текст);

 

            6.2. автобиография по европейски образец;

 

            6.3. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

 

            6.4. копие от документ за придобита пълна проектантска правоспособност;

 

            6.5. копия на документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит от трудова книжка, и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина.

 

            6.6. други документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения.

 

            7. Документите за участие в конкурса се представят лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в едномесечен срок от датата на публикуване на обявлението в официалния сайт на община Етрополе, във вестник „Етрополски преглед“ и върху информационното табло в сградата на Община Етрополе, на адрес: гр.Етрополе, пл.”Девети септември” № 1, Община Етрополе, в “Общински център за услуги и информация на гражданите”, гише “Деловодство” всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

 

            8.Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват върху информационното табло в сградата на общинска администрация – Етрополе и в официалния сайт на общината.

 

            9. Границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:

 

            680 – 2200 лв.

 

 

 

 Орган по назначаването: Кмета на Община Етрополе.