Категории

Конкурс за Началник на отдел ”Комплексно-административно, правно и информационно обслужване на гражданите"

16 Май 2019 | 13:21 Прочетена: 1271

                                                                    ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-19-240 от 15.05.2019г.  на Кмета на община Етрополе обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:
    1. Конкурсът се обявява по служебно правоотношение за длъжността: Началник на отдел ”Комплексно-административно, правно и информационно обслужване на гражданите” в общинска администрация – гр.Етрополе.
    2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
2.1.кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;
            2.2. образование – висше – минимална образователна степен – бакалавър;
    2.3. специалност, по която е придобито образованието – всички икономически и юридически специалности;
            2.4. минимален ранг – III младши;
            2.5. минимален професионален опит - 4 години;
    2.6. компютърна грамотност - владеене на Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
    3. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:
            3.1.решаване на тест;
            3.2.интервю.
    4.Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
    4.1. заявление по образец (Приложение № 2 по чл.17, ал.1 от НПКДСл);
    4.2. декларация за обстоятелствата по чл.7, ал.1 и 2 от ЗДСл;
    4.3. копие от документ за самоличност;
    4.4. копие на документи за придобита образователно-квалификационна степен;
    4.5. копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова и/или служебна книжка).
    5.Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17:00 часа на 27.05.2019г. на адрес: гр.Етрополе, пл. "Девети септември" № 1, Община Етрополе, в „Общински център за услуги и информация на гражданите”, гише „Деловодство” лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
    6.Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват върху информационното табло в сградата на общинска администрация – гр.Етрополе и на електронната страница на Община Етрополе.
    7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Административно – правно обслужване на населението. Ръководи и контролира съставянето, достоверността и законосъобразността на всички документи, удостоверения и служебни бележки.
    8. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността – 630 лв.
     * Основния размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Орган по назначаването: Кмета на Община Етрополе