Категории

Конкурс за заемане на длъжността Ръководител звено „Вътрешен одит“

01 Април 2019 | 15:05 Прочетена: 1203

                                                                         О Б Я В А

                                 Конкурс за заемане на длъжността Ръководител звено „Вътрешен одит“


1.    Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
•    Степен на завършено образование – магистър;
•    Специалност, по която е придобито образованието – всички икономически и юридически специалности;
•    Минимален професионален опит – четири години от които, най-малко три години стаж в областта на вътрешния или външния одит;
•    Минимален размер на основната заплата за длъжността – 730 лв.;
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
•    Да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 от ЗДСл;
•    Компютърна грамотност - владеене на Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
•    Да притежава сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53
2.    Специални умения и компетентност: способност да работи в екип; компетентност свързана с познаване на нормативните актове; способност да работи добре под напрежение; оперативност, комуникативност, отговорност, коректност, етичност, лоялност.

3.    Брой работни места – 1.
Кратко описание на длъжността: Отговаря за цялостната дейност на звеното за вътрешен одит, като включително: изготвя и представя за съгласуване от Кмета на общината и от председателя на одитния комитет, ако има сформиран такъв, проект на статут на звеното за вътрешен одит, стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит;  организира, координира и разпределя задачите за изпълнение между служителите в Звеното съобразно техните знания и умения; одобрява плановете за конкретните одитни ангажименти; следи за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит и за прилагането на методологията за вътрешен одит в публичния сектор в звеното, което ръководи; изготвя и представя за утвърждаване от ръководителя на организацията план за професионалното обучение и развитие на служителите в Звеното с цел да се поддържа одитен персонал с достатъчни знания, умения, опит и професионална квалификация; разработва специфична методология, когато такава е необходима за осъществяване на дейността на звеното за вътрешен одит; организира оценяването на всяка нова система за финансово управление и контрол, както и на всяка промяна на структури и функции в организацията; представя стратегическия и годишен план за съгласуване от общински съвет, подпомага община Етрополе за постигане на целите й като: идентифицира и оценява рисковете в общината; оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол по отношение на идентифицирането, оценяването  и управлението на риска от ръководството на общината, съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите, надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативна информация, ефективността и ефикасността и икономичността на дейностите, опазването на активите и информацията, изпълнението на задачите и постигането на целите; дава препоръки за подобряване на дейностите на общината.
4.    Начинът за провеждане на конкурса е по реда на чл. 24, т.1, чл. 25 и чл. 28 от НПКДСл  чрез решаване на тест и интервю.
5.    Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
-    заявление по образец (Приложение № 2 по чл. 17, ал. 1 от НПКДСл);
-    декларация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 и 2 от ЗДСл;
-    копие от документ за самоличност;
-    документ за придобито образование, специалност или квалификация;
-    сертификат за "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра
       на финансите след успешно положен изпит по чл. 53;
-    копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова и/или служебна книжка);

6. Документите за участие в конкурса се представят лично от кандидата или от техни упълномощени представители в 10 дневен срок от датата на публикуване на обявлението, на адрес: гр.Етрополе, пл.”Девети септември” № 1, Община Етрополе, в “Общински център за услуги и информация на гражданите”, гише “Деловодство” .

7. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват върху информационното табло в сградата на общинска администрация – Етрополе и на електронната страница на Община Етрополе.Орган по назначаването: Кмет на Община Етрополе.